Podatki o operaciji

Podatki o operaciji

Naziv operacije:
Posodobitev in širitev poklicnih standardov in katalogov (PSK)

Kratek opis operacije:
Projekt Posodobitev in širitev poklicnih standardov in katalogov (PSK) je namenjen vzpostavitvi učinkovitega sistema povezovanja trga dela in izobraževanja ter vključevanju aktualnih kvalifikacijskih struktur, ki bo omogočil zmanjšanje strukturnih neskladij in izboljšal poklicno in geografsko mobilnost in s tem možnosti zaposlovanja.

Operacijo "Posodobitev in širitev poklicnih standardov in katalogov" delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti, 1.2. prednostne usmeritve: Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost.

Višina skupnih sredstev:
Skupna vrednost projekta je 1.989.994,48 EUR. Posredniško telo (MDDSZ) je zagotovilo namenska sredstva evropske kohezijske politike v višini 1.863.945,03 EUR in sicer iz:
Evropskega socialnega sklada 1.584.352,98 EUR kar predstavlja 85% celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške operacije
sredstev slovenske udeležbe 279.592,05 EUR kar predstavlja 15% celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške operacije

Finančni načrt operacije je vključeval tudi strošek DDV v višini 126.049,45 EUR.  
 
Datum začetka in konca operacije:
Začetek: 19.08.2009
Konec: 31.08.2015Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju operacije:
Vodja projekta
Urška Marentič
urska.marentic@cpi.si
01/5864 249

Koordinator projekta:
Aleksandar Sladojević
aleksandar.sladojevic@cpi.si
01/5864 225
Povezave:
http://www.euskladi.si/skladi/ess/
http://www.mddsz.gov.si/

Dostopnost spletišča