Postopek ugotavljanja in potrjevanja na primeru NPK »Varnostnik / varnostnica«

Obrazložitev primera NPK »Varnostnik / varnostnica«

V primeru za NPK »Varnostnik/varnostnica« je v katalogu za pridobitev tega NPK, poleg praktičnega preverjanja z ustnim zagovorom, določeno še pisno preverjanje. Sicer pa so pri ostalih NPK-jih načini ugotavljanja in potrjevanja NPK odvisni od vsakega posameznega kataloga za NPK, v večini pa gre le za kombinacijo praktičnega preverjanja z ustnim zagovorom.

Kratek opis vsebine spodnjih filmov:

V začetku (prvi film) vidimo, kako člani komisije pregledujejo ustreznost zbirne mape in vrednotijo dokazila o kandidatovih znanjih in izkušnjah za poklicno kvalifikacijo za varnostnika. Ena od kompetenc, ki se jih zahteva za kvalifikacijo varnostnika je tudi - poznavanje področja požarne varnosti. Ker je kandidat v filmu poklicni gasilec in ima ustrezne izkušnje ter znanja iz področja požarne varnosti, mu člani komisije ta del poklicne kvalifikacije priznajo, na podlagi kandidatovih ustreznih dokazil v zbirni mapi. Področje požarne varnosti komisija torej izloči iz nadalnjega preverjanja.

V nadaljevanju (drugi film) člani komisije povabijo kandidata na praktično preverjanje, kjer njegova preostala znanja in izkušnje, ki se jih zahteva za pridobitev kvalifikacije za varnostnika, preverjajo še neposredno s kratko praktično nalogo. Pri praktični nalogi kandidatu zastavlijo tudi vprašanja, ki se vežejo na samo nalogo.


Primer pregledovanja in potrjevanja zbirne mape (brez kandidata)*

Primer pregledovanja in potrjevanja zbirne mape (brez kandidata)*
*Video vsebina je last Državnega izpitnega centra


Primer praktičnega preverjanja kandidata z ustnim zagovorom**

Primer praktičnega preverjanja kandidata z ustnim zagovorom**
**Video vsebina je last Državnega izpitnega centra

Dostopnost spletišča