Katalog

  Naziv:

  AV montažer/ka

  Status:

  Objava v Uradnem listu RS

  Datum objave sklepa ministra:

  18.5.2018

  Predhodniki:

  Montažer/Montažerka slike in zvoka (21300161)

  Klasius-P16:

  Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211)

  Klasius-SRV:

  Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100)

  Raven kvalifikacije:

  SOK 6, EOK 5


  1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  AV montažer/ka (0382663011)

  2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  2.1. Strokovna znanja in spretnosti

  Glej poklicni standard AV-montažer/AV-montažerka 03826630 in točko 11 tega kataloga.

  2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  • Najmanj srednja ali srednja strokovna izobrazba in tri leta delovnih izkušenj na področju AV-montaže ali
  • srednja poklicna izobrazba in 5 let delovnih izkušenj na področju AV-montaže.
  • Kandidat/ka lahko zahtevana leta delovnih izkušenj le-te dokazuje tudi z dokazili o samostojni montaži pri najmanj petih AV-projektih. Delo(-a) na projektu kandidat dokazuje z objektivnim dokazilom o sodelovanju z navedbo v špici oddaje/filma/TV prenosa ipd. oz. s potrdilom producenta/režiserja, navedbo v javni objavi, nagrade. Projekti, pri katerih je sodeloval/a, ne smejo biti starejši od petih let.

  3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


  4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  4.1. POTRJEVANJE

  V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:
  1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,,
  2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi  tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
  3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih   znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

  4.2    NAČIN PREVERJANJA

  Kandidat pripravi in na preverjanju zagovarja do 10-minutni AV-izdelek v ustreznem formatu in nosilcu (DVD, USB; elektronski portal ipd.), z opisom postopka dela montaže (sinopsis – idejna zasnova, terminski in tehnološki plan itd.).
  Stopnjo dokončanosti AV-izdelka določi komisija glede na vrednotenje osebne zbirne mape kandidata, pri čemer izbira med enim ali več elementi dela AV montažerja (natančnejši opis glej v točki 11 tega kataloga). Kandidat k AV-izdelku priloži tudi dokumentacijo o poteku montaže (pogled na časovnico in orodjarno, zaslonski posnetki  ipd.).

  Kandidat zagovarja:
  • osnovno AV-montažo (sestava posnetkov)
  • nadaljnje obdelave (zvok, grafika, prehodi, glasba, barvna korekcija, posebni učinki …)

  5. Merila preverjanja

  Merila ocenjevanja sestavin procesa dela

  Področje ocenjevanja

  Merila ocenjevanja

  DELEŽ %

  Izvedba

   

  načrtovanje in organiziranje priprave montaže AV izdelka

  70

  izvedba montaže

  natančnost in doslednost pri izvajanju montaže

  sposobnost AV-izražanja

  celovitost, preglednost in strokovna ustreznost dokumentacije

  neupoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu ter požarni varnosti

  Zagovor

  sistematičnost in strokovnost predstavitve izvedene montaže AV izdelka

  30

  strokovno teoretična znanja s področja postprodukcije, medijske in avtorske zakonodaje in tehničnih standardov

   

  Izločilna merila:

   

  • neupoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu ter požarni varnosti.

  6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


  7. Raven zahtevnosti dela

  (VI)

  8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

  Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


  9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

  Materialni pogoji

  • Prostor z računalniško ali drugo opremo z možnostjo predstavitve strokovne naloge (DVD- predvajalnik, USB-priključek, povezava z internetom itd.).

  Izvajalci postopkov ugotavljanja in preverjanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

  Kadrovski pogoji

  Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje NPK lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

  • en član najmanj višješolsko izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj na področju montaže zvoka in slike (AV-montaže),
  • en član najmanj višješolsko izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj na področju AV-medijev,
  • tretji član ima pogoje, ki jih zahteva prva ali druga alineja ali opravljen NPK Montažer/montažerka slike in zvoka (AV-montažer/ka) in 10 let izkušenj s področja montaže zvoka in slike (AV-montaže).

  10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

  Ni časovne omejitve.

  11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

  Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
  zbere in pripravi dokumentacijo za izvajanje postprodukcijskih postopkov avdiovizualnega materiala
  • pozna snemalno tehniko in formate slikovnih datotek (videoposnetkov)
  • prevzame in pregleda prejeto tehnično dokumentacijo
  • prebere scenarij
  • z avtorjem AV-dela se dogovori o načinu in postopku dela v procesu montaže
  Utemelji izbor in pripravo dokumentacije za izvedbo postprodukcijskih postopkov AV- materiala
  • prevzame in pregleda prejeto tehnično dokumentacijo
  • se dogovori o načinu in postopku dela v procesu montaže

  izvaja montažo avdiovizualnih del
  • uvozi ali zajame AV-gradivo v montažni program, če sodeluje z asistentom, mu da navodila, kako pripraviti gradivo
  • izvede montažo slike in zvoka AV-dela
  • pripravi avdiovizualni izdelek za nadaljnjo zvokovno in slikovno obdelavo
  • opremi avdiovizualno delo z vizualnimi učinki ali pripravi AV-gradivo za vizualne učinke
  • opremi avdiovizualno delo z napisi ali pripravi AV-gradivo za grafično oblikovanje
  • opremi avdiovizualno delo z zvokom ali pripravi AV-gradivo za oblikovanje zvoka
  • opremi avdiovizualno delo z glasbo ali pripravi AV-gradivo za glasbeno opremo
  • barvno izboljša sliko ali pripravi AV-gradivo za barvno obdelavo/korekcijo
  • pripravi avdiovizualno delo za distribucijo ali pripravi AV-gradivo za nadaljnjo obdelavo in distribucijo
  Predstavi in utemelji pripravo montaže AV izdelka:
  • analizira in utemelji terminski načrt montaže
  • analizira in utemelji tehnološki načrt montaže
  • utemelji predvideni način izvedbe montaže
  • utemelji uvoz in zajem AV- gradiva
  • utemelji način priprave naprav za montažo


  Predstavi in utemelji montažo AV- izdelka:
  • utemelji tehnološki proces montaže
  • utemelji uporabljeni način montaže
  • utemelji pripravo AV-gradiva za finalizacijo in/ali distribucijo

  Izkaže teoretično obvladovanje strokovnih znanj:
  • opiše tehnološke postopke postprodukcije
  • izkaže poznavanje osnov zgodovine filma, televizije in multimedije
  • izkaže poznavanje osnov AV- montaže
  • izkaže poznavanje medijske in avtorske zakonodaje

  12. Literatura, strokovno gradivo

  • Čučkov, Z.:  Osnove filmske in televizijske montaže. Skripta, Izobraževalno središče RTV Slovenija.
  • Arnhajm R. (1962): Film kao umetnost. Beograd: Narodna knjiga Beograd.
  • Eridžon, D. (1988): Gramatika filmskog jezika. Beograd: Univerzitet umetnosti u Beogradu
  • Šturm, T.:  Kako dobiti sliko in zvok na diske v nelinearnih montažah, skripta TV Montaža na TV Sloveniji, 2002–2004.
  • Plaževski,  J.: Jezik filma, Beograd, Institut za film, 1971–1972
  • Leksikon filmskih in televizijskih pojmov, FDU, Beograd.
  • http://www.ebu.ch/
  • Kavčič, B., Vrdlovec, Z. (1999): Filmski leksikon, Modrijan.
  • Murch, W. (1995): In the Blink of an Eye.
  • Rubin, M. (2000): Nonlinear 4.

  13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  • Anton Šturm, RTV Slovenija
  • Martin Mele
  • Janez Strojan, IS RTV Slovenija
  • Marjan Kralj, IS RTV Slovenija
  • Janez Bricelj, Viba film, SKU, Ministrstvo za kulturo
  • Igor Rozman, Pro Plus
  • Stane Kostanjevec, AGRFT
  • Srečko Zakrajšek, IAM
  • Tone Frelih, Ministrstvo za kulturo
  • Ivan Oven, Ministrstvo za kulturo

  Koordinacija pri pripravi kataloga za NPK:
  • Mag. Barbara Velkov Rozman, Tina Mrzel, Boštjan Košorok, vsi CPI

  14. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
  • Klemen Pečnik, FE
  • Anton Šturm, TV SLO
  • Olga Toni, AGRFT
  • Boštjan Kerčmar, Viba film
  • Janez Strojan, član komisije za NPK
  • Denis Miklavčič, Sindikat Glosa
  • Jurij Moškon, samostojni ustvarjalec
  • Iztok Pipan, KTV Medvode
  • Boris Koren, RTV Slovenija
  • Klavdija Zupan, dramaturginja
  • Dr. Peter Purg, UNG
  • Irena Ostrouška, Ministrstvo za kulturo


  Koordinacija revizije kataloga za NPK:
  • mag. Barbara Velkov Rozman, CPI