Katalog

  Naziv:

  Tolmač/ica slovenskega znakovnega jezika

  Status:

  Objava

  Datum objave sklepa ministra:

  9.7.2019

  Predhodniki:

  Tolmač/tolmačica slovenskega znakovnega jezika (77565581)

  Klasius-P16:

  Usvajanje jezikov (drugih, tujih, znakovnih, prevajalstvo) (0231)

  Klasius-SRV:

  Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100)

  Raven kvalifikacije:

  SOK 6, EOK 5


  1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  Tolmač/ica slovenskega znakovnega jezika (0613188011)

  2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  2.1. Strokovna znanja in spretnosti

  Glej poklicni standard Tolmač/ica slovenskega znakovnega jezika 06131880 in točko 11 tega kataloga.

  2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  • najmanj srednja ali srednja strokovna izobrazba in
  • najmanj tri leta izkušenj uporabe slovenskega znakovnega jezika, ki jih kandidat dokazuje s formalnim ali neformalnim potrdilom.

  3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


  4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  4.1. POTRJEVANJE
  V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:
  • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
  • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
  • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

  4.2. NAČIN PREVERJANJA
  Praktično preverjanje z zagovorom in v obliki pisnega izdelka (seminarske naloge) z zagovorom, in sicer:
  • praktično preverjanje z zagovorom: praktično preverjanje tolmačenja iz slovenskega jezika v slovenski znakovni jezik in iz slovenskega znakovnega jezika v slovenski jezik z ustnim zagovorom
  in
  • pisni izdelek (seminarska naloga) z zagovorom: predstavitev in obrazložitev vnaprej pripravljene seminarske naloge s področja socialnega varstva »Oris socialnega varstva«, ki vsebuje:
  • predstavitev temeljne zakonodaje s področja socialnega varstva
  • poznavanje uporabe slovenskega znakovnega jezika
  • razumevanje uporabe področnega in poklicnega kodeksa pri delu
  • izbirne vsebine s področja posamezne pravice, potrebe uporabnikov, razvoja slovenskega znakovnega jezika


  5. Merila preverjanja

  5.1 Praktično preverjanje z zagovorom


  Področje ocenjevanja

  Merila ocenjevanja

  Delež (%)

   

  Načrtovanje

  osebna urejenost, postavitev v prostoru

   

  10 %

  pravilna in ustrezna priprava in uporaba pripomočkov za tolmačenje

   

   

   

   

   

  Izvedba

   

  kakovost izvedbe tolmačenja: natančnost, strokovnost, jasnost in razumljivost tolmačenja izraženega besedila iz slovenskega jezika v slovenski znakovni jezik

   

   

  70 %

  kakovost izvedbe tolmačenja: natančnost, strokovnost, jasnost in razumljivost tolmačenja izraženega besedila iz slovenskega znakovnega jezika v slovenski jezik

  odnos in pristop ter samostojnost pri delu

   

   

  Zagovor

  refleksija ter strokovna utemeljitev opravljene  praktične naloge (tolmačenja)

   

   

  20 %

  nastop kandidata: predstavitev in odnos do dela, komunikacija

   

  Praktično preverjanje v skupnem deležu preverjanja znaša 70 %.

   

  5.2 Pisni izdelek (seminarska naloga) z zagovorom

  Merila ocenjevanja:

   

  Področje ocenjevanja

  Merila ocenjevanja

  Delež (%)

  Pisni izdelek (seminarska  naloga)

  strokovna ustreznost

   

  30 %

  celovitost

  sistematičnost in preglednost

  Zagovor

  Razumljiva, sistematična in strokovna predstavitev seminarske naloge ter obvladovanje strokovno teoretičnih znanj.

   

   

  70 %

  nastop kandidata: odnos do dela, komunikacija

  Pisni izdelek (seminarska naloga) z zagovorom v skupnem deležu preverjanja znaša 30 %.

   

  Izločilna merila:

  • nepoznavanje ureditve pravice do tolmačenja in osnov sistema socialnega varstva,
  • nerazumljivo tolmačenje slovenskega znakovnega jezika v slovenski jezik,
  • nerazumljivo tolmačenje slovenskega jezika v slovenski znakovni jezik.

  Merila ocenjevanja:

   

  Področje ocenjevanja

  Merila ocenjevanja

  Delež (%)

  Pisni izdelek (seminarska  naloga)

  strokovna ustreznost

   

  30 %

  celovitost

  sistematičnost in preglednost

  Zagovor

  Razumljiva, sistematična in strokovna predstavitev seminarske naloge ter obvladovanje strokovno teoretičnih znanj.

   

   

  70 %

  nastop kandidata: odnos do dela, komunikacija

  Pisni izdelek (seminarska naloga) z zagovorom v skupnem deležu preverjanja znaša 30 %.

   

  Izločilna merila:

  • nepoznavanje ureditve pravice do tolmačenja in osnov sistema socialnega varstva,
  • nerazumljivo tolmačenje slovenskega znakovnega jezika v slovenski jezik,
  • nerazumljivo tolmačenje slovenskega jezika v slovenski znakovni jezik.


  6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


  7. Raven zahtevnosti dela

  (VI)

  8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

  Katalog je prilagojen osebam z okvaro sluha.


  9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

  9.1. Materialni pogoji

  Izvajalci postopkov ugotavljanja in preverjanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

    Svetel prostor brez motečih elementov, opremljen z:

    • avdio opremo,
    • računalnikom s programom za avtomatsko pomikanje besedila in sprotno branje
    • televizijo,
    • video opremo in
    • snemalno tehniko.

    9.2. Kadrovski pogoji

    Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje NPK lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

    • en član najmanj izobrazbo ravni SOK 5 in pet let delovnih izkušenj s področja tolmačenja ter pridobljen certifikat NPK tolmač/tolmačka slovenskega znakovnega jezika
    • en član najmanj izobrazbo ravni SOK 8 in pet let delovnih izkušenj na področju socialnega varstva ter opravljen strokovni izpit s področja socialnega varstva
    • en član iz uporabniške skupine gluhih oseb, uporabnik slovenskega znakovnega jezika, ki ima najmanj izobrazbo ravni SOK 5 in pet let delovnih izkušenj

    10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

    Ni časovne omejitve.

    11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

    Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
    pripravi pripomočke za potrebe tolmačenja
    • uporablja mobilni telefon, papir, programska orodja spletnega komuniciranja z uporabniki, kot so spletna kamera, snemalniki, telepromter ...
    • vzpostavlja delovanje informacijsko-komunikacijskih pripomočkov
    • sledi tehnološkemu razvoju spletnih in digitalnih orodij za delo v sodobni informacijsko-komunikacijski družbi, ki jih uporabniki uporabljajo
    Predstavi komunikacijske pripomočke in njihovo delovanje:
    • načrtuje delo in se pripravi nanj
    • našteje komunikacijsko tehnologijo, ki jo uporablja za potrebe tolmačenja
    • na primeru prikaže vzpostavitev komunikacijske povezave
    Vzpostavi stik z uporabnikom:
    • načrtuje in se pripravi na izvedbo naloge
    • razume uporabnikova sporočila in jih predstavi

    tolmači iz slovenskega jezika v slovenski znakovni jezik
    • razume vsebino in izraža povedano ali zapisano besedilo slovenskega jezika v slovenski znakovni jezik
    • situaciji primerno prilagodi načine in tehnike tolmačenja
    • povzema izraženo besedilo
    • segmentira izraženo besedilo
    • sintetizira in parafrazira
    • podaja poglobljena besedišča različnih tematskih področij
    • prepozna in opozori, kdaj je tolmačena vsebina za uporabnika nerazumljiva in glede na dinamiko situacije primerno prilagodi načine in tehnike tolmačenja
    • spremlja novosti na področju slovenskega znakovnega jezika
    Ob poslušanju avdio posnetka ali branju pisne predloge simultano tolmači slovenski jezik v slovenski znakovni jezik:
    • načrtuje in se pripravi na izvedbo naloge
    • tolmači poljudne in strokovne vsebine iz slovenskega jezika v slovenski znakovni jezik
    • upošteva načine, vrste, tehnike in strategije (pomnjenje, abstrahiranje, parafraziranje, ohranjanje koncentracije) ter specifike pri tolmačenju
    Predstavi uporabo kretnje kot orodja:
    • načrtuje in se pripravi na izvedbo naloge
    • predstavi pomen kretnje pri premagovanju komunikacijskih ovir za uporabnika
    • opredeli vlogo slovenskega znakovnega jezika

    tolmači iz slovenskega znakovnega jezika v slovenski jezik
    • situaciji primerno prilagodi načine in tehnike tolmačenja
    • razčlenjuje izraženo sporočilo
    • povzema in sintetizira
    • podaja poglobljena besedišča različnih tematskih področij
    • odčitava z ustnic
    • pomni znakovno izraženo besedilo
    • izraža/posreduje znakovno izraženo besedilo v slovenski jezik
    • preveri točnost pri uporabniku
    Ob gledanju video posnetka simultano tolmači iz slovenskega znakovnega jezika v slovenski jezik:
    • načrtuje in se pripravi na izvedbo naloge
    • tolmači poljudne in strokovne vsebine iz slovenskega znakovnega jezika v slovenski jezik
    • upošteva načine, vrste, tehnike in strategije (pomnjenja, abstrahiranja, parafraziranja, ohranjanja koncentracije) in specifike pri tolmačenju posameznim uporabnikom
    Pri tolmačenju uporabi tehniko odčitavanja z ustnic v kombinaciji s slovenskim znakovnim jezikom:
    • načrtuje in se pripravi na izvedbo naloge
    • upošteva  tehniko odčitavanja govorjene besede z ustnic v kombinaciji s slovenskim znakovnim jezikom in jo prikaže na primeru
    Predstavi uporabo glasu ali mimike kot orodja:
    • načrtuje in se pripravi na izvedbo naloge
    • predstavi načine uporabe glasu ali mimike (npr. čustvenost)
    • uporablja slovenski knjižni jezik
    Pri tolmačenju uporabi tehniko odčitavanja z uporabnikovih ustnic:
    • načrtuje in se pripravi na izvedbo naloge
    • uporabi  tehniko odčitavanja govorjene besede z ustnic in jo prikaže na primeru

    nastopa pred javnostjo
    • samozavestno in razločno predstavi zahtevno vsebino občinstvu
    • nastopa pred kamero in večjo skupino ljudi
    • ovrednoti situacijo (prilagojeni pogoji) za kakovostno delo
    • situaciji primerno prilagodi načine in tehnike tolmačenja
    Predstavi načela nastopanja pred javnostjo:
    • načrtuje in se pripravi na izvedbo naloge
    • pove, kako se pravilno postavi pred publiko in kamero
    • pove, zakaj je pomembno primerno oblačenje
    • predstavi odnos do dela in način komunikacije z uporabnikom, organizacijami, institucijami
    • predstavi pomen ustreznega sporazumevanja v javnem prostoru
    Nastopi pred javnostjo (kamero):
    • načrtuje in se pripravi na izvedbo naloge
    • seznani se z vsebino tolmačenja in se pripravi na nastop
    • premaga napetost in predstavi način premagovanja napetosti pred nastopanjem
    • na primeru tolmači »pred kamero«
    • predstavi načine komunikacije z javnostjo

    vključuje uporabo slovenskega znakovnega jezika med uporabnikove pravice na področju socialnega varstva
    • razume sistem urejanja socialnega varstva in vlogo invalidskega varstva v njem
    • pozna dejavnosti in temeljne storitve iz sistema socialnega varstva
    • razume vlogo pravice uporabnikov do uporabe SZJ v javnih institucijah in drugih področjih dela in življenja
    • informira uporabnika o postopku uveljavljanja pravice do uporabe slovenskega znakovnega jezika
    • razume pomen društev pri povezovanju uporabnikov
    • pozna vlogo združenja tolmačev pri urejanju pravice uporabnikov do uporabe SZJ
    • uporablja pravne akte združenja tolmačev pri izvajanju svojega dela
    »Oris socialnega varstva« (pisna naloga, ki jo kandidat priloži k osebni zbirni mapi oz. pripravi v času pred preverjanjem; glej točko 4.2. tega kataloga):

    Predstavi povzetek pisnega izdelka - seminarske naloge (5–10 min):
    • predstavi uvodna razmišljanja
    • predstavi vključene teme v izdelku
    • predstavi obdelano izbirno vsebino
    • utemelji sklepe

    Predstavi okvir socialnega varstva:
    • poveže vlogo tolmačev SZJ s sistemom socialnega varstva
    • predstavi dejavnosti in temeljne storitve iz sistema socialnega varstva
    • pojasni vlogo pravice uporabnikov do uporabe SZJ v javnih institucijah in drugih področjih dela in življenja
    Predstavi  ureditev pravice o uporabi SZJ po zakonu in podzakonskih aktih:
    • predstavi področja ureditve uporabe SZJ po zakonu o uporabi SZJ
    • predstavi tarifo za tolmače SZJ
    • predstavi postopek disciplinske odgovornosti tolmačev
    • predstavi vodenje dokumentacije svojega dela in način poročanja

    prepoznava potrebe uporabnikov po uporabi slovenskega znakovnega jezika
    • razume delovanje skupnostne in socialne mreže ter njune vloge pri potrebah uporabnikov
    • razume uporabo kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu
    • pri delu uporablja kodeks poklicne etike za tolmače slovenskega znakovnega jezika
    • uresničuje potrebe uporabnikov, povezanih s sporazumevanjem v slovenskem znakovnem jeziku
    • uveljavlja poklicno vlogo tolmačev pri delu
    • pozna meje svojega poklica pri zadovoljevanju potreb uporabnikov
    • upošteva jezikovno kulturno identiteto uporabnikove skupnosti,
    • upošteva zgodovinsko in kulturno ozadje uporabnikove skupnosti
    Predstavi skupino uporabnikov, ki  uporablja slovenski znakovni jezik
    • načrtuje in se pripravi na izvedbo naloge
    • predstavi možnosti vključevanja in zadovoljevanja uporabnikovih potreb
    • poveže poklicno vlogo tolmačev SZJ z uporabniki
    • na primeru predstavi, kako lahko sodeluje pri urejanju socialnih posledic gluhote in poznavanju tolmačevih poklicnih meja
    • utemelji pomen jezikovnokulturne identitete uporabnikove skupnosti
    • predstavi pomen kakovostno opravljenega tolmačevega dela
    • predstavi načine komunikacije z uporabniki, organizacijami
    Utemelji etična ravnanja po kodeksu etičnih načel na področju socialnega varstva:
    • načrtuje in se pripravi na izvedbo naloge
    • na primeru prikaže etično ravnanje in ga pojasni s pomenom etičnih načel v socialnem varstvu
    • opredeli pomen posameznih členov kodeksa etičnih načel
    • predstavi pomen odnosa do dela z ljudmi, komunikacijo in kakovostno opravljenega tolmačevega dela
    Utemelji etična ravnanja po kodeksu poklicne etike za tolmače SZJ:
    • načrtuje in se pripravi na izvedbo naloge
    • na primeru prikaže etično ravnanje in ga pojasni s pomenom kodeksa poklicne etike za tolmače SZJ
    • opredeli pomen posameznih členov kodeksa poklicne etike
    • predstavi pomen odnosa do dela, komunikacije in kakovostno opravljenega tolmačevega dela


    12. Literatura, strokovno gradivo

    • Temeljna zakonodaja s področju socialnega in invalidskega varstva: Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007 - s spremembami), Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika (Uradni list RS, št. 96/2002).
    • Temeljni akti s področja delovanja združenja tolmačev za slovenski znakovni jezik: Tarifa  za tolmače slovenskega znakovnega jezika  (Uradni list RS, št. 106/2012).
    • Kodeks poklicne etike za tolmače znakovnega jezika
    • Kodeks etičnih načel na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 50/2014).
    • Bauman, J. (ur) (2009). Stanje slovenskega znakovnega jezika, ekspertiza, Zavod Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik, Ljubljana.
    • Bešter, M. (1994). Nekaj značilnosti slovenskega kretalnega jezika v primerjavi s slovenskim glasovnim jezikom. Defektologica Slovenica Vol 2, No1 april 1994 in Vol2, No2.
    • Ivasović, V. (2004). Ali slišimo gluhe? Na koliko decibelih? Ljubljana: Mestno društvo gluhih Ljubljana
    • Kogovšek, D. (2007). Vloga kulturne identitete v rehabilitaciji gluhih mladostnikov: doktorska disertacija. Ljubljana.
    • Košir, S. (1999). Sluh: naglušnost in gluhost. Ljubljana: Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije.
    • Kulovec, M. (2018), Analiza strategij tolmačenja znakovnega jezika v Sloveniji in njihovega vpliva na razumevanje, doktorska disertacija, Ljubljana.
    • Kulovec,  M., Vintar, Š. (2016), Percepcija in razumevanje tolmačenja v slovenski znakovni jezik pri gluhih in naglušnih dijakih, Jezik in Slovstvo, letnik 61 (2016), št. 2 ( https://www.jezikinslovstvo.com/pdf.php?part=2016%7C2%7C117%E2%80%93137, pridobljeno, 18. 2. 2019).
    • Kuplenik, N. (1998/99). O jezikovnih napakah pri pisnem izražanju gluhih srednješolcev. Jezik in slovstvo, 44/5.
    • Lorraine, L. in drugi (2017). Znakovni jeziki in skupni evropski referenčni okvir za jezike. Ljubljana: Društvo učiteljev gluhih Slovenije.
    • Sommer, Lindsay M. (2016), Deaf interpreters in Europe –a comprehensive European survey of the situatiion of Deaf interpreters today, Danish Deaf Association.
    • Stone, C. (2018). Deaf interpreting in Europe – Exploring best practise in the field, Danish Deaf Association.
    • Ozbič, M. (2005). Primerjalna analiza statusa oseb z motnjo sluha: manjšinski, deficitarni ali priseljeniški?.  Defektologica Slovenica, letnik 13, št. 3, str. 43–53.
    • Rezar, P, Kos, A. in drugi (2018). Gluhi tolmač, Zbornik prispevkov mednarodne konference 17. 11. 2017, Društvo učiteljev gluhih Slovenije. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-U79NVXVU (pridobljeno 18. 2. 2019).
    • Žele, A. (2002). Nekaj spoznanj ob srečanju z znakovnim jezikom. Iz sveta tišine, letnik 22, št. 6, str. 10–11.
    • Žele, A. (2002). Med znakovnim jezikom in pisnim sporočanjem. Iz sveta tišine, letnik 22, št. 7, str. 8–10.
    • Žele, A. (2007). Kako nevsiljivo povezovati znakovni jezik s pisnim sporočanjem. V: Standardizacija slovenskega znakovnega jezika v luči Resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014–2018 (Uradni list RS, št. 62/13).
    • Splošna uredba EU o varstvu podatkov (GDPR)  (Uradni list EU, št. 679/2016).
    • Zakon o varstvu osebnih podatkov (veljaven).
    • Zakon o varnosti in zdravju pri delu (veljaven).

    13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

    • Jasna Bauman, univ. dipl. soc. del., Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik
    • mag. Danica Hrovatič, univ. dipl. soc. in dipl. soc. del., Pleiades, socialni razvoj, izobraževanje, svetovanje in supervizija
    • Ljubica Podboršek, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana
    • Tanja Dular, univ. dipl. prav., Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Direktorat za invalide
    • Matjaž Juhart, prof. def., Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije
    • Inge Prašnikar, viš. upr. del., CSD Zagorje, predstavnica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije
    Koordinacija pri pripravi kataloga za NPK: mag. Barbara Velkov Rozman, CPI

    DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
    • Jasna Bauman, Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik
    • Mag. Barbara Lenart Bregar, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana (ZGNL)
    • Tanja Dular, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Direktorat za invalide
    • Mag. Petra Rezar, Društvo gluhih učiteljev Slovenije (DUGS)
    • Tanja Potočnik Hönigsman, mag. farm., Društvo gluhih učiteljev Slovenije (DUGS)
    • Zlata Crljenko, Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik
    • Mag. Danica Hrovatič, Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik
    • Anton Petrič, Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije
    Koordinacija pri pripravi revizije kataloga za NPK:  mag. Barbara Velkov Rozman, Center RS za poklicno izobraževanje