Katalog

  Naziv:

  Asistent/asistentka za komunikacijo v slovenskem znakovnem jeziku

  Status:

  Objava

  Datum objave sklepa ministra:

  18.7.2013

  Predhodniki:

  Klasius-P16:

  Usvajanje jezikov (drugih, tujih, znakovnih, prevajalstvo) (0231)

  Klasius-SRV:

  Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

  Raven kvalifikacije:

  SOK 5, EOK 4


  1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  Asistent/asistentka za komunikacijo v slovenskem znakovnem jeziku (1248768011)

  2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  2.1. Strokovna znanja in spretnosti

  Glej poklicni standard (Asistent/ka za komunikacijo v slovenskem znakovnem jeziku) in točko 11 tega kataloga.

  2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  • Vsaj srednja poklicna izobrazba in
  • izkušnje z uporabo slovenskega znakovnega jezika (formalno ali neformalno dokazilo).

  3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

  Poklicne kvalifikacije ni možno pridobiti v programih poklicnega in strokovnega izobraževanja.

  4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  4.1. POTRJEVANE
      
  V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

  V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

  4.2. NAČIN PREVERJANJA

  Praktično preverjanje sposobnosti obvladovanja slovenskega znakovnega jezika z zagovorom strokovno teoretičnih znanj.

  5. Merila preverjanja

  Pri preverjanju je treba upoštevati:
  • jasnost in razumljivost besedila, izraženega v slovenskem znakovnem jeziku.
  Izločilno merilo:
  • nejasno komuniciranje v slovenskem znakovnem jeziku.

  Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela:

  Področje ocenjevanja
  Delež  (%)
  načrtovanje in priprava naloge
  10
  izvedba
  80
  ustni zagovor
  10


  6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


  7. Raven zahtevnosti dela

  (V)

  8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

  Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

  9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

  9.1. Materialni pogoji

  Svetel prostor brez motečih elementov, opremljen z:

  • opremo za predvajanje avdio in video posnetkov ter
  • kamero.

  9.2. Kadrovski pogoji

  Komisijo sestavljajo trije člani od katerih ima/je:

  • vsaj en član najmanj srednješolsko izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj na področju tolmačenja ter pridobljen certifikat NPK tolmač / tolmačica slovenskega znakovnega jezika;
  • vsaj en član univerzitetno izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj na področju tolmačenja ter pridobljen certifikat NPK tolmač / tolmačica slovenskega znakovnega jezik;
  • največ en član iz uporabniške skupine gluhih oseb, uporabnik slovenskega znakovnega jezika, z najmanj srednjo poklicno izobrazbo in s 5 leti delovnih izkušenj na področju socialnega varstva, s poudarkom na razvoju slovenskega znakovnega jezika.

  10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

  Ni časovne omejitve.

  11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

  Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
  deluje v skladu s prvinami slovenskega znakovnega jezika
  • deluje v skladu s prvinami slovenskega znakovnega jezika
  • pozna pomen znakovnega jezika za gluhe osebe
  • pozna okvir uporabe slovenskega znakovnega jezika
  • pozna razvoj slovenskega znakovnega jezika
  Predstavi prvine slovenskega znakovnega jezika
  • predstavi pomen znakovnega jezika za gluhe osebe
  • obrazloži okvir uporabe slovenskega znakovnega jezika
  • predstavi razvoj slovenskega znakovnega jezika
  • predstavi posamezne elemente slovenskega znakovnega jezika
  • predstavi način izobraževanja in organiziranost gluhih v Sloveniji
  vizualno sprejema in razume telesno gibanje, mimiko, kretnje in pantomimo
  • je spreten v odgledovanju govorjene besede z ust
  • ima sposobnost pozornosti in zmožnost zbranosti
  • oblikuje prostor in lasten stil kretanja
  • pozna naravno mimiko obraza
  • zna ustvariti prostor in stil lastnega kretanja
  Odgleduje govorjene besede z ust v kombinaciji z znakovnim jezikom:
  • predstavi tehniko odgledovanja z ust in jo pojasni na primeru
  • odčitava z ustnic
  Predstavi lasten stil kretanja:
  • na primeru izrazi kretnjo
  • predstavi pomen pantomime
  se izraža v znakovnem jeziku
  • uporablja prstno in dvoročno abecedo
  • uporablja mimiko obraza in telesa
  • je spreten pri oblikovanju kretenj
  • uporablja osnovne slovnične prvine slovenskega znakovnega jezika
  • obvlada prstno in dvoročno abecedo
  • obvlada mimiko obraza in telesa
  • obvlada spretnosti pri oblikovanju kretenj
  • pozna osnovne slovnične prvine slovenskega znakovnega jezika
  Prikaže prstno in dvoročno abecedo:
  • prikaže prstno abecedo
  • prikaže dvoročno abecedo
  Prikaže znake in kretnje:
  • uporabi mimiko obraza
  • prikaže spretnosti oblikovanja znakov in kretenj
  uporablja slovenski znakovni jezik pri vodenju vsakdanje komunikacije z gluhimi osebami
  • uporablja kretnje za sporazumevanje v vsakdanjih življenjskih situacijah (npr. kretnje za zaimke, pozdrave, stopnjevanje pridevnikov in prislovov, vljudnostne izraze, osebe, vprašalnice, časovne izraze, števila, glagole itd.)
  • povezuje kretnje
  • uporablja in razume naravne in dogovorjene kretnje
  • obvlada kretnje za sporazumevanje v vsakdanjih življenjskih situacijah (npr. zaimke, pozdrave, stopnjevanje pridevnikov in prislovov, vljudnostne izraze, osebe, vprašalnice, časovne izraze, števila, glagole itd.)
  • pozna tehnike sestavljanja kretenj
  • pozna naravne in dogovorjene kretnje
  Predstavi slovenski znakovni jezik na primerih iz vsakdanje komunikacije:
  • uporabi kretnje za zaimke, pozdrave, stopnjevanje pridevnikov in prislovov, vljudnostne izraze, osebe, vprašalnice, časovne izraze, števila, glagole
  • sestavi kretnje
  • uporabi in predstavi naravne in dogovorjene kretnje
  • oriše različne načine sporazumevanja z gluho osebo
  • oriše različne načine sporazumevanja z različnimi akterji v skupnostni mreži
  Predstavi načine evalviranja lastnega dela:
  • predstavi vlogo evidentiranja pri projektnem ali prostovoljnem delu
  • predstavi informacijsko komunikacijsko tehnologijo, ki jo uporablja pri delu
  • opiše pomen zagotavljanja kakovosti uporabe slovenskega znakovnega jezika
  • predstavi načine samoevalvacije lastnega dela
  • utemelji pomen stalnega strokovnega raizpopolnjevanja
  se sporazumeva v slovenskem znakovnem jeziku
  • opazuje in posluša govoreče osebe
  • pomni govorno in znakovno izraženo besedilo
  • govorno besedilo izraža v slovenskem znakovnem jeziku
  • vsebino komuniciranja v slovenskem znakovnem jeziku povzema v govorni jezik in obratno
  • ima spretnosti pomnjenja, osredotočanja in koncentracije
  • obvlada slovenski znakovni jezik v preprostih pogovorih
  • predstavi pisano besedilo v slovenskem znakovnem jeziku
  • zapiše preprosto besedilo po navodilih gluhe osebe
  • zna poslušati
  • pozna tehnike pomnjenja
  • zna izraziti govorno besedilo v slovenskem znakovnem jeziku
  • zna povzeti vsebino komuniciranja v slovenskem znakovnem jeziku v govorni jezik
  • pozna tehnike osredotočanja in koncentracije
  • obvlada slovenski znakovni jezik v preprostih pogovorih
  • zna predstaviti preprosto pisano besedilo v slovenski znakovni jezik
  • zna zapisati preprosto besedilo po navodilih gluhe osebe
  Predstavi vsebino pogovora v slovenskem znakovnem jeziku:
  • načrtuje in se pripravi na delo
  • upošteva meje dela asistenta slovenskega znakovnega jezika
  • temo pogovora predstavi v slovenskem znakovnem jeziku
  • v znakovnem jeziku predstavi razumljeno sporočilo
  • povzame voden pogovor v govornem jeziku
  Na različnih primerih predstavi uporabo slovenskega znakovnega jezika:
  • v slovenskem znakovnem jeziku predstavi vsebino pisanega besedila (po izboru komisije)
  • zapiše manj zahtevno besedilo, podano v slovenskem znakovnem jeziku
  • izbere način in vrsto komunikacije, prilagojene uporabniku
  • predstavi način upoštevanja predpisov o varstvu in zdravju pri delu

  12. Literatura, strokovno gradivo

  • Podboršek, L; Krajnc, K. (2006): Naučimo se slovenskega znakovnega jezika I, Učbenik za slovenski znakovni jezik, Ljubljana: Zavod za gluhe in naglušne
  • Podboršek, L., Govorica rok 1 in 2 (slikovna slovarja)
  • Bauman, J. in Žele, A.(ur) (2003): Multimedijski praktični slovar slovenskega znakovnega jezika. Elektronska izdaja. Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik. 1 optični disk (CD-ROM)
  • Bauman, J. (ur) (2009). Stanje slovenskega znakovnega jezika, ekspertiza, Zavod Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik, Ljubljana
  • Bešter, M. (1994). Nekaj značilnosti slovenskega kretalnega jezika v primerjavi s slovenskim glasovnim jezikom. Defektologica Slovenica Vol 2, No1 april 1994 in Vol2, No2
  • Košir, S. (1999). Sluh: naglušnost in gluhost. Ljubljana: Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije
  • Ozbič, M. (2005). Primerjalna analiza statusa oseb z motnjo sluha: manjšinski, deficitarni ali priseljeniški? Defektologica Slovenica, letnik 13 (3), str. 43-53

  13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  • Jasna Bauman, univ.dipl.soc.del., Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik
  • mag. Danica Hrovatič, univ.dipl.soc.in dipl.soc.del., Pleiades, socialni razvoj, izobraževanje, svetovanje in supervizija
  • Ljubica Podboršek, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana
  • Tanja Dular, univ.dipl.prav., Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Direktorat za invalide
  • Matjaž Juhart, prof.def., Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije
  • Inge Prašnikar, viš.upr.del., CSD Zagorje, predstavnica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije
  Koordinacija:
  • mag. Barbara Velkov Rozman, CPI