Katalog

  Naziv:

  Upravljalec / upravljalka dvigal

  Status:

  Objava

  Datum objave sklepa ministra:

  25.10.2012

  Predhodniki:

  Klasius-P16:

  Transport (1041)

  Klasius-SRV:

  Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

  Raven kvalifikacije:

  SOK 5, EOK 4


  1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  Upravljalec / upravljalka dvigal (2072503011)

  2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  2.1. Strokovna znanja in spretnosti

  Glej poklicni standard Upravljalec / upravljalka dvigal 20725030 in točko 11 tega kataloga.

  2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  • Najmanj srednja poklicna izobrazba,
  • specialistični zdravniški pregled za vid, sluh, koncentracijo in za delo na višini

  3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


  4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  4.1. POTRJEVANJE
  V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.
  V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

  4.2. NAČINI PREVERJANJA

  Pisno preverjanje ter praktično preverjanje z ustnim zagovorom.

  5. Merila preverjanja

  Pri preverjanju je potrebno upoštevati:
  • pripravo kandidata na delo,
  • uporabo zaščitnih, varovalnih sredstev in opreme pri delu,
  • upoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu,
  • obvladovanje tehničnih lastnosti prevoznih sredstev in tovornega prostora,
  • obvladovanje določenega zaporedja dela,
  • obvladovanje potrebnih ukrepov ob nenavadnih dogodkih pri manipulaciji.
  Izločilna merila:
  • neupoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu
  • neupoštevanje tehničnih lastnosti prevoznih sredstev in tovornega prostora
  Deli preverjanja v odstotkih:
  • pisno preverjanje 40 %,
  • praktično preverjanje z ustnim zagovorom 60 %
  Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

  Področje ocenjevanja
  Delež (%)
  načrtovanje in priprava naloge
  20
  izvedba50
  dokumentacija
  10
  ustni zagovor
  20

  Pisni del preizkusa je ocenjen kot »uspešen«, če kandidat doseže najmanj 60 % možnih točk.    

  6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


  7. Raven zahtevnosti dela

  (V)

  8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

  Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

  9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

  9.1. Materialni pogoji

  • Učilnica,

  • viseč žerjav, mostni žerjav, konzolni žerjavi, portalni žerjavi, vrtljiv stolpni žerjav, vrvni ali kabelski žerjavi, tirni žerjav in železniški žerjav, plovno dvigalo (morsko ali rečno),
  • pripadajoča oprema dvigal: grabilec, kavelj spreader, obešalne priveznice ali ustrezni simulatorji,
  • poligon - asfaltirana oziroma betonska površina,
  • različne vrste in teže tovora.

  9.2. Kadrovski pogoji

  Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

  • najmanj en član visoko strokovno izobrazbo strojne, prometne ali logistične smeri in 5 let delovnih izkušenj,
  • najmanj en član srednjo strokovno izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj z delom z dvigali,
  • najmanj en član strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu v skladu z zakonom o varnosti in zdravju pri delu.

  10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

  Ni časovne omejitve.

  11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

  Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
  Preventivno pregleda dvigalo pred premikom
  • preveri delovanje zavornih in drugih hidravličnih sistemov
  • preveri delovanje varnostnih naprav
  • preveri delovanje signalnih naprav, svetlobnih in zvočnih naprav (rotacijske luči ipd.)
  • preveri delovanje komunikacijskih naprav
  • pregleda kretne mehanizme in kolesa
  • pregleda jeklene vrvi in navijalne bobne
  • pregleda kavelj in obešalno opremo (trakovi, priveznice, grabilci, spreader, ipd.)
  • pregleda zavore in jih po potrebi nastavi
  • pripravi dvigalo za premik
  • odsidra dvigalo in postavi dvižne ročice v pravilen položaj
  • omeji vrtenje vrtljivega dela dvigala
  • preveri delovanje pogonskih sklopov
  • pravilno postavi dvigalo oziroma podvozje dvigala v horizontalno in varno lego
  • upošteva težo tovora, nosilnost dvigala in nosilnost tal
  • pozna tehnične karakteristike posameznih vrst dvigal  
  • pozna navodila za vzdrževanje dvigal
  • pozna osnovne fizikalne principe hidravlike na delovnih strojih
  • pozna postopek priprave hidravlične tekočine
  • pozna karakteristike delovanja črpalk in ventilov
  • pozna optimalne nastavitve in tekoče vzdrževanje pnevmatičnih sistemov
  • zna sistematično prepoznati, lokalizirati in odpravljati napake,
  • pozna postopke hitrih popravil
  • pozna elektronska krmilja – električne naprave  
  • pozna instalacije dvigal
  • zna varno postaviti dvigalo
  Opredeli načela in vsebine uporabe dvigala
  • opredeli naloge in dela za pregled dvigala in pripadajoče opreme
  • opredeli postopke pregleda dvigala in pripadajoče opreme.
  • opredeli postopke vzdrževalnih del dvigala.
  • določi dela in postopke za postavitev dvigala
  • določi elemente in način uporabe infrastrukture za dvigalo
  • opredeli ukrepe varnega dela in navede ukrepe ohranjanja okolja in čistoče delovnega okolja
  • določi pogoje optimiranja uporabe dvigala
  •  določi ukrepe ob nenavadnih dogodkih pri manipulaciji
  • opredeli potrebne ukrepe ob nenavadnih dogodkih pri manipulaciji
  • vpiše ugotovitve v kontrolno knjigo oziroma na evidenčni list
  • vpiše ugotovitve v knjigo pripomb in opažanj
  • preveri veljavnost periodičnega in generalnega pregleda dvigala
  Upravlja viseče žerjave, katerih dvigalna naprava visi na vozičku
  • viseči žerjav upravlja s tal
  • pridobi podatke o teži tovora
  • spremlja pripenjanje in zategovanje tovora
  • spremlja napravo za vožnjo vitla
  • dviga, prenaša, umirja in preklada tovor ter sledi tovoru pri prenosu
  • ugotavlja vzroke in ukrepa pri aktiviranju preobremenilne naprave
  • ob spuščanju tovora spremlja dogajanje na delovišču  (varno odlaganje tovora)
  • spremlja signale signalista (ročni signali, signali preko ustrezne komunikacijske opreme), ko nima pregleda nad bremenom
  • pri zapenjanju, prenosu in odlaganju tovora je pozoren na morebitne poškodbe bremena
  • spremlja izvleko obešalnih priveznic (trakov) izpod tovora
  • ob zaključku dela postavi dvigalo v prvotni položaj
  • pozna tehnologijo dela z različnimi dvigali
  • pozna sredstva za dvigovanje in prenos bremen
  • pozna osnove in predpise notranjega transporta
  • pozna ustreznost prekladalne opreme glede na vrsto tovora
  • pozna pravilne nastavitve prekladalne opreme glede na vrsto tovora
  Izvede manipulacijo na visečem žerjavu, katerega dvigalna naprava visi na vozičku, opredeli blagovno tovorno enoto.
  • določi pogoje izvajanja manipulacij.
  • nadzira pripetje tovora in daje navodila za postopek pripenjanja
  • določi elemente stabilnosti tovora in dvigala
  • sprejme blago za manipulacijo
  • upravlja z dvigalom
  • opredeli elemente varnega dela
  • določi pogoje varnega dela po načelih pravnih virov
  • uporabi zaščitna, varovalna sredstva in opremo pri delu
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • upošteva navodila signalista
  • seznani se z vrsto tovora in s tehnologijo
  • opravi vizualni pregled in ureditev delovnega mesta oziroma manipulacijskega prostora, v katerem se bo prenašalo breme
  • opravi vizualni pregled kavlja z varovalom, bremenskih vrvi, stanja komandnega tasterja,
  • opravi preizkus vseh komandnih funkcij (zavor, končnih stikal, mejnih stikal, signalnih naprav ipd)
  • z ozirom na dimenzije, obliko in težo bremena izbere ustrezna pomožna nosilna sredstva (prijemala, vpenjala, jarme, vrvi) in jih vizualno pregleda, če so brezhibna in primerna za dvigovanje in prenašanje bremen
  • prepriča se, ali je breme res pravilno pričvrščeno, navezano in uravnoteženo
  • prepriča se, ali je glede na okoliščine mogoče brez nevarnosti izvršiti dvigovanje in prenašanje bremena
  • prepriča se, ali so se res vsi delavci umaknili na varno, razdaljo oziroma iz nevarnega območja dvigovanja in prenašanja bremen
  • preveri, ali teža bremena res ustreza nosilnosti dvigala
  • če je breme takšnih dimenzij in oblik, da upravljalec sam nima pregleda nad manipulacijskim prostorom, mora upoštevati znake, ki jih daje signalist (upravljalec dvigala in signalist morata poznati predpisane znake; pred dvigovanjem oziroma pred prenašanjem se dogovorita o enotnem pomenu posameznih znakov)
  • izvede delovni premik dvigala: vklopi dvigalo, obrača dvigalo in tovor okoli osi dvigala, vozi dvigalo po tirnicah, dviga in spušča bremena
  • na podlagi tovora in tehnologije pokaže pravilen delovni gib žerjava (vaja s tremi točkami, pri kateri mora obešeno breme spustiti na točno določeno točko, ki pokaže signalist)
  Ustni zagovor:
  • našteje in opiše izbrano tehnologijo za prekladanje tovora
  • pove maksimalno dovoljeno nosilnost dvigala in razloži diagram nosilnosti glede na razdaljo
  • opiše pravilen delovni premik dvigala
  • opiše glavne dele dvigala
  • opiše postopek pred začetkom dela
  • opiše postopek po zaključku dela
  Upravlja mostne žerjave, pri katerih je dvigalna naprava (maček) na konstrukciji
  • upravlja mostni žerjav iz kabine
  • pridobi podatke o teži tovora
  • spremlja pripenjanje in zategovanje tovora (zaradi enakomerne obremenitve obešal), uravnovešenje tovora
  • dviga, prenaša, umirja in preklada tovor ter sledi tovoru pri prenosu
  • stalno nadzira dogajanja na delovišču
  • spremlja in uporablja komunikacijske in signalizacijske naprave (ročne, svetlobne in zvočne signale)
  • ugotavlja vzroke in ukrepa pri aktiviranju preobremenilne naprave (zasutje grabilca, zagozditev tovora ali bremena …)
  • ob spuščanju tovora spremlja dogajanje na delovišču (varno odlaganje tovora)
  • upošteva navodila za delo zaradi vplivov na okolje (spust tovora z ustrezne višine)
  • spremlja signale signalista (ročni signali, signali preko ustrezne komunikacijske opreme), ko nima pregleda nad deloviščem
  • pri zapenjanju, prenosu in odlaganju tovora je pozoren na morebitne poškodbe tovora
  • spremlja izvleko obešalnih priveznic (trakov) izpod tovora
  • ob zaključku dela postavi dvigalo v prvotni položaj
  • izklopi napajanje in razsvetljavo
  • zasidra in zaklene dvigalo
  • pozna tehnologijo dela z različnimi dvigali
  • pozna sredstva za dvigovanje in prenos bremen
  • pozna osnove in predpise notranjega transporta
  • pozna ustreznost prekladalne opreme glede na vrsto tovora
  • pozna pravilne nastavitve prekladalne opreme glede na vrsto tovora
  Izvede manipulacijo na mostnem žerjavu
  • določi pogoje izvajanja manipulacij
  • nadzira pripetje tovora in daje navodila za postopek pripenjanja
  • določi elemente stabilnosti tovora in dvigala.
  • sprejme blago za manipulacijo
  • upravlja z dvigalom
  • opredeli elemente varnega dela
  • določi pogoje varnega dela po načelih pravnih virov
  • uporabi zaščitna, varovalna sredstva in opremo pri delu
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • upošteva navodila signalista
  • seznani se z vrsto tovora in s tehnologijo
  • opravi vizualni pregled in ureditev delovnega mesta oziroma manipulacijskega prostora, v katerem se bo prenašalo breme
  • opravi vizualni pregled kavlja z varovalom, bremenskih vrvi, stanja komandnega tasterja
  • opravi preizkus vseh komandnih funkcij (zavor, končnih stikal, mejnih stikal, signalnih naprav, ipd.)
  • z ozirom na dimenzije, obliko in težo bremena izbere ustrezna pomožna nosilna sredstva (prijemala, vpenjala, jarme, vrvi) in jih vizualno pregleda, če so brezhibna in primerna za dvigovanje in prenašanje bremen
  • prepriča se, ali je breme res pravilno pričvrščeno, navezano in uravnoteženo
  • prepriča se, ali je glede na okoliščine mogoče brez nevarnosti izvršiti dvigovanje in prenašanje bremena,
  • prepriča se, ali so se res vsi delavci umaknili na varno razdaljo oziroma iz nevarnega območja dvigovanja in prenašanja bremen
  • preveri, ali teža bremena res ustreza nosilnosti dvigala
  • če je breme takšnih dimenzij in oblik, da upravljalec sam nima pregleda nad manipulacijskim prostorom, mora upoštevati znake, ki jih daje signalist (upravljalec dvigala in signalist morata poznati predpisane znake; pred dvigovanjem oziroma pred prenašanjem se dogovorita o enotnem pomenu posameznih znakov)
  • izvede delovni premik dvigala: vklopi dvigalo, obrača dvigalo in tovor okoli osi dvigala, vozi dvigalo po tirnicah, dviga in spušča bremena
  • na podlagi tovora in tehnologije pokaže pravilen delovni gib žerjava (vaja s tremi točkami, pri kateri mora obešeno breme spustiti na točno določeno točko, ki jo pokaže signalist)
  Ustni zagovor:
  • našteje in opiše izbrano tehnologijo za prekladanje tovora
  • pove maksimalno dovoljeno nosilnost dvigala in razloži diagram nosilnosti glede na razdaljo
  • opiše pravilen delovni premik dvigala
  • opiše glavne dele dvigala
  • opiše postopek pred začetkom dela
  • opiše postopek po zaključku dela
  Upravlja ročične ali konzolne žerjave, pri katerih je dvigalna naprava na gibljivih ročicah
  • pridobi podatke o teži tovora, po potrebi tovor tehta
  • spremlja pripenjanje in zategovanje tovora (zaradi enakomerne obremenitve obešal), uravnovešenje tovora
  • dviga, prenaša, umirja in preklada tovor ter sledi tovoru pri prenosu
  • upošteva diagram nosilnosti glede na oddaljenost oz. glede na delovno polje žerjava
  • stalno nadzira dogajanja na delovišču
  • spremlja in uporablja komunikacijske in signalizacijske naprave (ročne, svetlobne in zvočne signale)
  • ugotavlja vzroke in ukrepa pri aktiviranju preobremenilne naprave
  • ob spuščanju tovora spremlja dogajanje na delovišču (varno odlaganje tovora)
  • upošteva navodila za delo zaradi vplivov na okolje (spust tovora z ustrezne višine)
  • spremlja signale signalista (ročni signali, signali preko ustrezne komunikacijske opreme), ko nima pregleda nad deloviščem
  • pri zapenjanju, prenosu in odlaganju tovora je pozoren na morebitne poškodbe tovora
  • izklopi napajanje in razsvetljavo
  • pozna tehnologijo dela z različnimi dvigali
  • pozna sredstva za dvigovanje in prenos bremen
  • pozna osnove in predpise notranjega transporta
  • pozna ustreznost prekladalne opreme glede na vrsto tovora
  • pozna pravilne nastavitve prekladalne opreme glede na vrsto tovora
  Izvede manipulacijo na konzolnem žerjavu, pri katerem je dvigalna naprava na gibljivih ročicah
  • določi elemente stabilnosti tovora in dvigala
  • sprejme blago za manipulacijo
  • upravlja z dvigalom
  • opredeli elemente varnega dela
  • določi pogoje varnega dela po načelih pravnih virov
  • uporabi zaščitna, varovalna sredstva in opremo pri delu
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • upošteva navodila signalista
  • seznani se z vrsto tovora in tehnologijo
  • opravi vizualni pregled in ureditev delovnega mesta oziroma manipulacijskega prostora, v katerem se bo prenašalo breme
  • opravi preizkus vseh komandnih funkcij (zavor, končnih stikal, mejnih stikal, signalnih naprav, ipd.)
  • prepriča se, ali je breme res pravilno pričvrščeno, navezano in uravnoteženo
  • prepriča se, ali je glede na okoliščine mogoče brez nevarnosti izvršiti dvigovanje in prenašanje bremena
  • prepriča se, ali so se res vsi delavci umaknili na varno razdaljo oziroma iz nevarnega območja dvigovanja in prenašanja bremen
  • preveri, ali res teža bremena ustreza nosilnosti dvigala
  • v primeru, da je breme takšnih dimenzij in oblik, da upravljalec sam nima pregleda nad manipulacijskim prostorom, mora upoštevati znake, ki jih daje signalist (upravljalec dvigala in signalist morata poznati predpisane znake se pred dvigovanjem oziroma pred prenašanjem dogovorita o enotnem pomenu posameznih znakov)
  • izvede delovni premik dvigala: vklopi dvigalo, obrača dvigalo in tovor okoli osi dvigala, vozi dvigalo po tirnicah, dviga in spušča bremena
  • na podlagi tovora in tehnologije pokaže pravilen delovni gib žerjava (vaja z tremi točkami, kjer mora obešeno breme spustiti na točno določeno točko, ki jo pokaže signalist)
  Ustni zagovor:
  • našteje in opiše izbrano tehnologijo za prekladanje tovora
  • pove maksimalno dovoljeno nosilnost dvigala in razloži diagram nosilnosti glede na razdaljo
  • opiše pravilen delovni premik dvigala
  • piše glavne dele dvigala
  • opiše postopek pred začetkom dela
  • opiše postopek po zaključku dela
  Upravlja portalne žerjave, katerih dvigalna naprava je pritrjena na prevozni portal
  • sodeluje pri opravljanju predpisanega zavornega preskusa oz. ga opravi sam
  • upošteva vse zahteve za varen premik
  • uporablja vse razpoložljive upravljalne sisteme in nadzira delovanje kontrolne ter varnostne opreme v skladu z veljavnimi predpisi
  • opazuje gibanje bremena in dogajanje ob njem ter ukrepa v skladu s predpisi
  • uravnava hitrost dviga s krmiljenjem pogona oziroma zaviranjem (brez sunkov), v skladu s prometnimi in tehničnimi predpisi
  • opazuje nasproti vozeče vlake, stanje infrastrukturnih objektov na progi in ob njej ter po potrebi ustrezno ukrepa
  • uporablja predpisane svetlobne in zvočne signalne znake
  • rešuje probleme in ukrepa v poslabšanih razmerah, nesrečah in incidentih
  • seznani se s pisnimi in z ustnimi dovoljenji za premik žerjava
  • opravlja premik žerjava
  • pozna statiko dvigala
  • pozna tehnologijo dela z različnimi dvigali
  • pozna sredstva za dvigovanje in prenos bremen
  • pozna osnove in predpise notranjega transporta
  • pozna ustreznost prekladalne opreme glede na vrsto tovora
  • pozna pravilne nastavitve prekladalne opreme glede na vrsto tovora
  Izvede manipulacijo na izbranem dvigalu (katerega dvigalna naprava je pritrjena na prevozni portal, npr.: kozičasti ali vrtljivi portalni žerjav ipd)
  • opredeli blagovno tovorno enoto
  • določi pogoje izvajanja manipulacije
  • nadzira pripetje tovora in daje navodila za postopek pripenjanja
  • določi elemente stabilnosti tovora in dvigala
  • sprejme blago za manipulacijo
  • upravlja z dvigalom
  • uporablja opremo dvigala za varno delo
  • opredeli elemente varnega dela
  • določi pogoje varnega dela po načelih pravnih virov
  • uporabi zaščitna, varovalna sredstva in opremo pri delu
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • na podlagi tovora in tehnologije pokaže pravilen delovni gib žerjava (vaja s tremi točkami, pri kateri obešeno breme spustiti na točno določeno točko, ki jopokaže signalist)
  • upošteva navodila signalista
  Ustni za govor:
  • našteje in opiše izbrano tehnologijo za prekladanje tovora
  • pove maksimalno dovoljeno nosilnost dvigala in razloži diagram nosilnosti glede na razdaljo
  • opiše pravilen delovni premik dvigala
  • opiše glavne dele dvigala
  • opiše postopek pred začetkom dela
  • opiše postopek po zaključku dela


  Upravlja vrtljive stolpne žerjave - v gradbeništvu (če višina stolpa raste, plezalni žerjavi)
  • upravlja stolpni žerjav z vrtenjem stebra s pomolom in s premikanjem žerjava po žerjavni progi
  • upošteva delovno polje žerjava
  • upošteva podlago, teren in okolico žerjava (hiše, dimniki, drevesa, električne in druge napeljave)
  • ob kontroli stabilnosti upošteva tudi vodoravne sile zaradi vetra, vztrajnostnih sil itd.
  • preveri bremensko stikalo, omejitev vožnje mačka, omejitev maksimalnega dviga kavlja, omejitev vrtenja ročice, omejitev vožnje po progi
  • upošteva prepovedi prenašanja bremen izven meja gradbišča, prenašanja oseb - razen s posebnim dovoljenjem, preobremenjevanja žerjava preko meje nosilnosti, poševnega dviganja bremen, nihanja z bremenom itd.
  • pridobi podatke o teži tovora
  • spremlja pripenjanje in zategovanje tovora (zaradi enakomerne obremenitve obešal), uravnovešenje tovora
  • spremlja delovanje in stabilnost žerjava, da pravočasno zazna morebitne napake in težave (npr. nihanje žerjava)
  • dviga, prenaša, umirja in preklada tovor ter sledi tovoru pri prenosu
  • upošteva diagram nosilnosti
  • upošteva kinematiko dvigal
  • stalno nadzira dogajanje na delovišču
  • spremlja in uporablja  komunikacijske in signalizacijske naprave (ročne, svetlobne in zvočne signale)
  • ugotavlja vzroke in ukrepa pri aktiviranju preobremenilne naprave (zasutje grabilca, zagozditev tovora ali bremena …)
  • ob spuščanju tovora spremlja dogajanje na delovišču (varno odlaganje tovora)
  • upošteva navodila za delo zaradi vplivov na okolje (spust tovora z ustrezne višine v vsipnik)
  • spremlja signale signalista (ročni signali, signali preko ustrezne komunikacijske opreme), ko nima pregleda nad deloviščem
  • pri zapenjanju, prenosu in odlaganju tovora je pozoren na morebitne poškodbe tovora
  • spremlja izvleko obešalnih priveznic (trakov) izpod tovora
  • ob zaključku dela postavi dvigalo v prvotni položaj
  •  upošteva nosilnost tal
  • izklopi napajanje in razsvetljavo
  • zasidra in zaklene dvigalo
  • pozna tehnologijo dela z različnimi dvigali
  • pozna postopek sestavljanja žerjava v skladu z navodili proizvajalca
  • pozna sredstva za dvigovanje in prenos bremen
  • pozna osnove in predpise notranjega transporta
  • pozna ustreznost prekladalne opreme glede na vrsto tovora
  • pozna pravilne nastavitve prekladalne opreme glede na vrsto tovora
  Izvede manipulacijo vrtljivega stolpnega žerjava
  • opravi vizualni pregled in ureditev delovnega mesta oziroma manipulacijskega prostora, v katerem se bo prenašalo breme
  • opravi vizualni pregled opreme za postopek sestavljanja plezalnega žerjava
  • opravi vizualni pregled kavlja z varovalom, bremenskih vrvi, stanja komandnega tasterja
  • opravi preizkus vseh komandnih funkcij (zavor, končnih stikal, mejnih stikal, signalnih naprav ipd.)
  • z ozirom na dimenzije, obliko in težo bremena izbere ustrezna pomožna nosilna sredstva (prijemala, vpenjala, jarme, vrvi ) in jih vizualno pregleda, če so brezhibna in primerna za dvigovanje in prenašanje bremen
  • prepriča se, ali je breme res pravilno pričvrščeno, navezano in uravnoteženo
  • prepriča se, ali je glede na okoliščine mogoče brez nevarnosti izvršiti dvigovanje in prenašanje bremena,
  • prepriča se, ali so se res vsi delavci umaknili na varno razdaljo oziroma iz nevarnega območja dvigovanja in prenašanja bremen
  • preveri, ali res teža bremena ustreza nosilnosti dvigala
  • v primeru, da je breme takšnih dimenzij in oblik, da upravljalec sam nima pregleda nad manipulacijskim prostorom, mora upoštevati znake, ki jih daje signalist (upravljalec dvigala in signalist morata poznati predpisane znake; pred dvigovanjem oziroma pred prenašanjem se dogovorita o enotnem pomenu posameznih znakov)
  •  izvede delovni premik dvigala: vklopi dvigalo, obrača dvigalo in tovor okoli osi dvigala, vozi dvigalo po tirnicah, dviga in spušča bremena
  •  na podlagi tovora in tehnologije pokaže pravilen delovni gib žerjava (vaja s tremi točkami, kjer mora obešeno breme spustiti na točno določeno točko, ki jo pokaže signalist)
  Ustni zagovor:
  • opiše postopek pred začetkom dela
  • opiše postopek sestavljanja plezalnega žerjava
  • našteje in opiše izbrano tehnologijo za prekladanje tovora
  • razloži delovno območje dvigala in diagram nosilnosti
  • opiše pravilen delovni premik dvigala in pozicioniranje
  • opiše glavne dele dvigala
  • opiše postopek po zaključku dela
  Upravlja vrvne ali kabelske žerjave, katerih dvigalni element je pritrjen na razpeti jekleni vrvi nad delovnim območjem
  • pridobi podatke o teži tovora
  • spremlja pripenjanje in zategovanje tovora (zaradi enakomerne obremenitve obešal), uravnovešenje tovora
  • dviga, prenaša, umirja in preklada tovor ter sledi tovoru pri prenosu
  • upošteva diagram nosilnosti
  • upošteva kinematiko dvigal
  • stalno nadzira dogajanje na delovišču
  • spremlja in uporablja  komunikacijske in signalizacijske naprave (ročne, svetlobne in zvočne signale)
  • ugotavlja vzroke in ukrepa pri aktiviranju preobremenilne naprave (zasutje grabilca, zagozditev tovora ali bremena …)
  • ob spuščanju tovora spremlja dogajanje na delovišču (varno odlaganje tovora)
  • upošteva navodila za delo zaradi vplivov na okolje (spust tovora z ustrezne višine v vsipnik)
  • spremlja signale signalista (ročni signali, signali preko ustrezne komunikacijske opreme), ko nima pregleda nad deloviščem
  • pri zapenjanju, prenosu in odlaganju tovora je pozoren na morebitne poškodbe tovora
  • spremlja izvleko obešalnih priveznic (trakov) izpod tovora
  • ob zaključku dela postavi dvigalo v prvotni položaj
  •  upošteva nosilnost tal
  • izklopi napajanje in razsvetljavo
  • pozna tehnologijo dela z različnimi dvigali
  • pozna sredstva za dvigovanje in prenos bremen
  • pozna osnove in predpise notranjega transporta
  • pozna ustreznost prekladalne opreme glede na vrsto tovora
  • pozna pravilne nastavitve prekladalne opreme glede na vrsto tovora
  • pozna posebne zahteve za nosilno, vlečno in bremensko vrv
  Izvede manipulacijo na vrvnem ali kabelskem žerjavu
  • opredeli blagovno tovorno enoto
  • določi pogoje izvajanja manipulacij
  • nadzira pripetje tovora in daje navodila za postopek pripenjanja
  • določi elemente stabilnosti tovora in dvigala
  • sprejme blago za manipulacijo
  • upravlja z dvigalom
  • uporablja opremo dvigala za varno delo
  • opredeli elemente varnega dela
  • določi pogoje varnega dela po načelih pravnih virov
  • uporabi zaščitna, varovalna sredstva in opremo pri delu
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • na podlagi tovora in tehnologije pokaže pravilen delovni gib žerjava (vaja s tremi točkami, kjer mora obešeno breme spustiti na točno določeno točko, ki jo pokaže signalist)
  • upošteva navodila signalista
  Ustni zagovor:
  • opiše postopek pred začetkom dela
  • našteje in opiše izbrano tehnologijo za prekladanje tovora
  • razloži delovno območje dvigala in diagram nosilnosti
  • opiše pravilen delovni premik dvigala in pozicioniranje
  • opiše glavne dele dvigala
  • opiše postopek po zaključku dela
  Upravlja tirna vozila, opremljena z napravo za dvigovanje bremen
  • pripravi dvigalo za premik
  • upošteva manipulacijski prostor, po katerem lahko dvigalo prenaša breme
  • upošteva vse zahteve za varen premik
  • pridobi podatke o teži tovora, po potrebi tovor tehta
  • spremlja pripenjanje in zategovanje tovora (zaradi enakomerne obremenitve obešal), uravnovešenje tovora
  • dviga, prenaša, umirja in preklada tovor ter sledi tovoru pri prenosu
  • upošteva diagram nosilnosti
  • upošteva kinematiko dvigala
  • stalno nadzira dogajanje na delovišču
  • spremlja in uporablja  komunikacijske in signalizacijske naprave (ročne, svetlobne in zvočne signale)
  • ugotavlja vzroke in ukrepa pri aktiviranju preobremenilne naprave
  • ob spuščanju tovora spremlja dogajanje na delovišču (varno odlaganje tovora)
  • upošteva navodila za delo zaradi vplivov na okolje (spust tovora)
  • spremlja signale signalista (ročni signali, signali preko ustrezne komunikacijske opreme), ko nima pregleda nad deloviščem
  • pri zapenjanju, prenosu in odlaganju tovora je pozoren na morebitne poškodbe tovora
  • spremlja izvleko obešalnih priveznic (trakov) izpod tovora
  • ob zaključku dela postavi dvigalo v prvotni položaj
  •  upošteva nosilnost tal
  • pozna predpise internega transporta
  • pozna statiko dvigala
  • pozna tehnologijo dela z različnimi dvigali
  • pozna sredstva za dvigovanje in prenos bremen
  • pozna osnove in predpise notranjega transporta
  • pozna ustreznost prekladalne opreme glede na vrsto tovora
  • pozna pravilne nastavitve prekladalne opreme glede na vrsto tovora
  Upravlja tirna vozila, opremljena z napravo za dvigovanje bremen (po izboru komisije):
  • seznani se z vrsto tovora in tehnologijo
  • opravi vizualni pregled in ureditev delovnega mesta oziroma manipulacijskega prostora, v katerem se bo prenašalo breme
  • opravi vizualni pregled kavlja z varovalom, bremenskih vrvi, stanje komandnega tasterja
  • opravi preizkus vseh komandnih funkcij (zavor, končnih stikal, mejnih stikal, signalnih naprav ipd.)
  • z ozirom na dimenzije, obliko in težo bremena izbere ustrezna pomožna nosilna sredstva ( prijemala, vpenjala, jarme, vrvi) in jih vizualno pregleda, ali so brezhibna in primerna za dvigovanje in prenašanje bremen
  • prepriča se, ali je breme res pravilno pričvrščeno, navezano in uravnoteženo
  • prepriča se, ali je glede na okoliščine mogoče brez nevarnosti izvršiti dvigovanje in prenašanje bremena,
  • prepriča se, ali so se res vsi delavci umaknili na varno razdaljo oziroma iz nevarnega območja dvigovanja in prenašanja bremen
  • preveri, ali teža bremena res ustreza nosilnosti dvigala
  • če je breme takšnih dimenzij in oblik, da upravljalec sam nima pregleda nad manipulacijskim prostorom, mora upoštevati znake, ki jih daje signalist (upravljalec dvigala in signalist morata poznati predpisane znake; pred dvigovanjem oziroma pred prenašanjem se dogovorita o enotnem pomenu posameznih znakov)
  •  izvede delovni premik dvigala: vklopi dvigalo, obrača dvigalo in tovor okoli osi dvigala, vozi dvigalo po tirnicah, dviga in spušča bremena
  •  na podlagi tovora in tehnologije pokaže pravilen delovni gib žerjava (vaja s tremi točkami, kjer mora obešeno breme spustiti na točno določeno točko, ki jo pokaže signalist)
  Ustni zagovor:
  • našteje in opiše izbrano tehnologijo za prekladanje tovora
  • pove maksimalno dovoljeno nosilnost dvigala in razloži diagram nosilnosti glede na razdaljo
  • opiše pravilen delovni premik dvigala
  • opiše glavne dele dvigala
  • opiše postopek pred začetkom dela
  • opiše postopek po zaključku dela
  Upravlja tirne žerjave nosilnosti 15 do 300 kN in dosega 6 do 10 m, v lukah in podjetjih
  • sodeluje pri opravljanju predpisanega zavornega preskusa oz. ga opravi sam
  • upošteva vse zahteve za varen premik
  • uporablja vse razpoložljive upravljalne sisteme in nadzira, ali kontrolna ter varnostna oprema deluje v skladu z veljavnimi predpisi
  • opazuje gibanje bremena in dogajanje ob njem ter ukrepa v skladu s predpisi
  • uravnava hitrost dviga s krmiljenjem pogona oziroma zaviranjem (brez sunkov), v skladu s prometnimi in tehničnimi predpisi
  • opazuje nasproti vozeče vlake, stanje infrastrukturnih objektov na progi in ob njej ter po potrebi ustrezno ukrepa
  • uporablja predpisane svetlobne in zvočne signalne znake
  • rešuje probleme in ukrepa v poslabšanih razmerah, nesrečah in incidentih
  • seznani se s pisnimi in z ustnimi dovoljenji za premik žerjava
  • opravlja premik žerjava
  • pozna statiko dvigala
  • pozna tehnologijo dela z različnimi dvigali
  • pozna sredstva za dvigovanje in prenos bremen
  • pozna osnove in predpise notranjega transporta
  • pozna ustreznost prekladalne opreme glede na vrsto tovora
  • pozna pravilne nastavitve prekladalne opreme glede na vrsto tovora
  Upravlja tirni žerjav (po izboru komisije):
  • opravi vizualni pregled in ureditev delovnega mesta oziroma manipulacijskega prostora, v katerem se bo prenašalo breme
  • opravi vizualni pregled kavlja z varovalom, bremenskih vrvi, stanja komandnega tasterja
  • opravi preizkus vseh komandnih funkcij (zavor, končnih stikal, mejnih stikal, signalnih naprav ipd.)
  • z ozirom na dimenzije, obliko in težo bremena izbere ustrezna pomožna nosilna sredstva (prijemala, vpenjala, jarme, vrvi) in jih vizualno pregleda, če so brezhibna in primerna za dvigovanje in prenašanje bremen
  • prepriča se, ali je breme res pravilno pričvrščeno, navezano in uravnoteženo
  • prepriča se, ali je glede na okoliščine mogoče brez nevarnosti izvršiti dvigovanje in prenašanje bremena
  • prepriča se, ali so se res vsi delavci umaknili na varno razdaljo oziroma iz nevarnega območja dvigovanja in prenašanja bremen
  • preveri, ali teža bremena res ustreza nosilnosti dvigala
  • če je breme takšnih dimenzij in oblik, da upravljalec sam nima pregleda nad manipulacijskim prostorom, mora upoštevati znake, ki jih daje signalist (upravljalec dvigala in signalist  morata poznati predpisane znake; pred dvigovanjem oziroma pred prenašanjem se dogovorita o enotnem pomenu posameznih znakov)
  • izvede delovni premik dvigala: vklopi dvigalo, obrača dvigalo in tovor okoli osi dvigala, vozi dvigalo po tirnicah, dviga in spušča bremena
  • na podlagi tovora in tehnologije pokaže pravilen delovni gib žerjava (vaja s tremi točkami, kjer mora obešeno breme spustiti na točno določeno točko, ki jo pokaže signalist)
  • izvede delovni premik s tirnim žerjavom
  Ustni zagovor:
  • opiše postopek pred začetkom dela
  • našteje in opiše izbrano tehnologijo za prekladanje tovora
  • razloži delovno območje dvigala in diagram nosilnosti
  • opiše pravilen delovni premik dvigala in pozicioniranje
  • opiše glavne dele dvigala
  • opiše postopek po zaključku dela
  Upravlja železniške žerjave, ki so grajeni v skladu s predpisi železnic, nosilnosti od 30 do 2500 kN
  • pripravi železniški žerjav za dvigovanje
  • sodeluje pri opravljanju predpisanega zavornega preskusa oz. ga opravi sam
  • upošteva vse zahteve za varen premik
  • uporablja vse razpoložljive upravljalne sisteme in nadzira, ali kontrolna ter varnostna oprema deluje v skladu z veljavnimi predpisi
  • opazuje gibanje bremena in dogajanje ob njem ter ukrepa v skladu s predpisi
  • uravnava hitrost dviga s krmiljenjem pogona oziroma zaviranjem (brez sunkov), v skladu s prometnimi in tehničnimi predpisi
  • opazuje nasproti vozeče vlake, stanje infrastrukturnih objektov na progi in ob njej ter po potrebi ustrezno ukrepa
  • uporablja predpisane svetlobne in zvočne signalne znake
  • rešuje probleme in ukrepa v poslabšanih razmerah, nesrečah in incidentih
  • seznani se s pisnimi in z ustnimi dovoljenji za premik žerjava
  • opravlja premik žerjava
  • opravi predajo žerjava  in vozila, pristojne pa seznani s tehničnim stanjem opreme
  • izpolni, uredi, pregleda in preda delovno dokumentacijo (obrazce) v skladu s tehnološkim procesom in predpisi
  • shrani dokumentacijo in obrazce
  • pozna uporabo mobilne in stacionarne informacijsko-komunikacijske opreme
  •  pozna predpise internega transporta in prometnega režima
  • upošteva zahteve internega transporta in prometnega režima
  • pozna statiko dvigala
  • pozna signalne in prometne predpise za železniški promet
  • pozna predpise o zavorah, varnostnih napravah in opremi železniških vozil
  • pozna podzakonske akte in ostale predpise o signalno-varnostnih, telekomunikacijskih, elektroenergetskih napravah, predpise za stroje in opremo vlečne dejavnosti, predpise o vagonski dejavnosti, varnostne predpise o dejavnosti prevoza potnikov, varnostne predpise o dejavnosti prevoza blaga, predpise o varnostnih ukrepih na elektrificiranih progah, normative za varovanje okolja, predpise za načine in pogoje transporta nevarnih snovi, predpise in postopke za prevoz izrednih pošiljk
  • pozna prometno-varnostne predpise in navodila
  • pozna organizacijo prometa in ukrepe v poslabšanih razmerah
  Upravlja železniški žerjav (po izbiri komisije):
  • opravi vizualni pregled in ureditev delovnega mesta oziroma manipulacijskega prostora, v katerem se bo prenašalo breme
  • opravi vizualni pregled kavlja z varovalom, bremenskih vrvi, stanja komandnega tasterja
  • opravi preizkus vseh komandnih funkcij (zavor, končnih stikal, mejnih stikal, signalnih naprav ipd.)
  • z ozirom na dimenzije, obliko in težo bremena izbere ustrezna pomožna nosilna sredstva (prijemala, vpenjala, jarme, vrvi) in jih vizualno pregleda, če so brezhibna in primerna za dvigovanje in prenašanje bremen
  • prepriča se, ali je breme res pravilno pričvrščeno, navezano in uravnoteženo
  • prepriča se, ali je glede na okoliščine mogoče brez nevarnosti izvršiti dvigovanje in prenašanje bremena,
  • prepriča se, ali so se res vsi delavci umaknili na varno razdaljo oziroma iz nevarnega območja dvigovanja in prenašanja bremen
  • preveri ali teža bremena res ustreza nosilnosti dvigala
  • v primeru, da je breme takšnih dimenzij in oblik, da upravljalec sam nima pregleda nad manipulacijskim prostorom, mora upoštevati znake, ki jih daje signalist (upravljalec dvigala in signalist  morata poznati predpisane znake; pred dvigovanjem oziroma pred prenašanjem sedogovorita o enotnem pomenu posameznih znakov)
  •  izvede delovni premik dvigala: vklopi dvigalo, obrača dvigalo in tovor okoli osi dvigala, vozi dvigalo po tirnicah, dviga in spušča bremena
  •  na podlagi tovora in tehnologije pokaže pravilen delovni gib žerjava (vaja s tremi točkami, kjer mora obešeno breme spustiti na točno določeno točko, ki jo pokaže signalist)
  Ustni zagovor:
  • opiše postopek pred začetkom dela
  • našteje in opiše izbrano tehnologijo za prekladanje tovora,
  • opiše postopek upravljanja z železniškim žerjavom
  • razloži delovno območje dvigala in diagram nosilnosti
  • opiše pravilen delovni premik dvigala in pozicioniranje
  • opiše glavne dele dvigala
  • opiše postopek po zaključku dela
  Upravlja plovna dvigala (morska ali rečna)
  • upravlja dvigala, ki  so postavljena na plovni objekt z lastnim pogonom  
  • upošteva nosilnost, ki je odvisna od nosilnosti in stabilnosti plovnega objekta ter nosilnosti dvigalne konstrukcije
  • upravlja polnostensko vrtljivo dvigalo za dviganje in spuščanje čolnov
  • upravlja vrtljivo dvigalo z nepremičnim stebrom
  • upravlja premično vrtljivo dvigalo, namenjeno dvigalnim operacijam na manjših ladjah in v manjših pristaniščih
  • pozna predpise internega transporta in prometnega režima
  • upošteva zahteve internega transporta in prometnega režima
  • pozna statiko dvigala
  • pozna tehnologijo dela z različnimi dvigali
  • pozna sredstva za dvigovanje in prenos bremen
  • pozna osnove in predpise notranjega transporta
  • pozna ustreznost prekladalne opreme glede na vrsto tovora
  • pozna pravilne nastavitve prekladalne opreme glede na vrsto tovora

  Opravi premik plovnega dvigala (po izbiri komisije):
  • opravi vizualni pregled in ureditev delovnega mesta oziroma manipulacijskega prostora, v katerem se bo prenašalo breme
  • opravi vizualni pregled kavlja z varovalom, bremenskih vrvi, stanja komandnega tasterja,
  • opravi preizkus vseh komandnih funkcij (zavor, končnih stikal, mejnih stikal, signalnih naprav ipd.)
  • z ozirom na dimenzije, obliko in težo bremena izbere ustrezna pomožna nosilna sredstva (prijemala, vpenjala, jarme, vrvi) in jih vizualno pregleda, če so brezhibna in primerna za dvigovanje in prenašanje bremen,
  • prepriča se, ali je breme res pravilno pričvrščeno, navezano in uravnoteženo
  • prepriča se, ali je glede na okoliščine mogoče brez nevarnosti izvršiti dvigovanje in prenašanje bremena,
  • prepriča se, ali so se res vsi delavci umaknili na varno razdaljo oziroma iz nevarnega območja dvigovanja in prenašanja bremen
  • preveri, ali res teža bremena ustreza nosilnosti dvigala
  • v primeru, da je breme takšnih dimenzij in oblik, da upravljalec sam nima pregleda nad manipulacijskim prostorom, mora upoštevati znake, ki jih daje signalist (upravljalec dvigala in signalist  morata poznati predpisane znake; pred dvigovanjem oziroma pred prenašanjem se dogovorita o enotnem pomenu posameznih znakov)
  •  izvede delovni premik dvigala: vklopi dvigalo, obrača dvigalo in tovor okoli osi dvigala, vozi dvigalo po tirnicah, dviga in spušča bremena
  •  na podlagi tovora in tehnologije pokaže pravilen delovni gib žerjava (vaja s tremi točkami, kjer mora obešeno breme spustiti na točno določeno točko, ki jo pokaže signalist)
  Ustni zagovor:
  • opiše postopek pred začetkom dela
  • našteje in opiše izbrano tehnologijo za prekladanje tovora
  • opiše postopek preverjanja nosilnosti glede na stabilnost plovnega objekta ter nosilnost dvigalne konstrukcije
  • opiše postopek upravljanja s polnostenskim vrtljivim dvigalom za dviganje in spuščanje čolnov
  • opiše postopek upravljanja z vrtljivim dvigalom, z nepremičnim stebrom in z dvigalom, namenjenim dvigalnim operacijam na manjših ladjah in v manjših pristaniščih
  • razloži delovno območje dvigala in diagram nosilnosti
  • opiše pravilen delovni premik dvigala in pozicioniranje
  • opiše glavne dele dvigala
  • opiše postopek po zaključku dela
  Izbira in preklaplja ustrezna sredstva za prenos tovora
  • izbira delovno prekladalno opremo in druga privezovalna sredstva za prenos bremen
  • opravlja nastavitve grabilca (zapiranje/odpiranje grabilca)
  • opravlja preklapljanje grabilca
  • opravlja preklapljanje kavlja
  • opravlja preklapljanje spreaderja
  • izbira obešalne priveznice (trakove)
  • zna oceniti ustreznost sredstev za prenos tovora
  • pozna osnove privezovanja tovora
  • pozna osnove zajemanja tovora
  • pozna privezovalno opremo
  • pozna osnove varnega dela in primere upravičene odklonitve dela
  Namesti opremo za prenos tovora
  • uporabi elemente tehničnih in eksploatacijskih lastnosti   dvigala
  • določi tehnične parametre delovanja dvigala za posamezno vrsto manipulacije
  • določi pogoje uporabe dvigala glede na vrsto in načine manipulacij
  • določi pogoje varne namestitve tovora
  • izvede tehnično pripravo za delo glede na izbrano opremo dvigala


  12. Literatura, strokovno gradivo

  • Interna navodila proizvajalca dvigal o upravljanju z dvigalom
  • Žerjavi, Izdelal: Zvezni center za izobraževanje gradbenih instruktorjev, Ljubljana, 1974
  • Pravilnik o splošnih ukrepih in normativih za varstvo pri delu z dvigali, Uradni list SFRJ št. 30/69
  • Pravilnik o varnosti strojev, Uradni list RS 75/2008 , Uradni list 66/2010
  • Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme, Uradni list RS, št. 101/2004
  • Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Uradni list RS, št. 89/1999, 39/2005)
  • Pravilnik o varnostnih znakih (Uradni list RS, št. 89/1999, 39/2005, 34/2010)
  • Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/2005)

  13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  • Robert Sever, Gospodarska zbornica Slovenije
  • Janko Pirkovič, BTC Logistični center d. d.
  • Ingrid Maršič, Luka Koper d.d.
  • Roman Kranjec, Srednja prometna šola Celje
  • Petra Krnič, B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o.
  • Milan Srna, KOVA - d. o. o, družba za izvajanje varstva pri delu
  Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:
  • Klement Drofenik, CPI