Katalog

  Naziv:

  Oblikovalec/oblikovalka maske

  Status:

  Objava

  Datum objave sklepa ministra:

  15.6.2020

  Predhodniki:

  Oblikovalec maske/oblikovalka maske (21300291)

  Klasius-P16:

  Frizerske in druge lepotilne storitve (1012)

  Klasius-SRV:

  Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100)

  Raven kvalifikacije:

  SOK 6, EOK 5


  1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  Oblikovalec/oblikovalka maske (2382481011)

  2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  2.1. Strokovna znanja in spretnosti

  Glej poklicni standard Oblikovalec/oblikovalka maske 23824810 in točko 11 tega kataloga.

  2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  • najmanj izobrazba na ravni SOK 4 s področja frizerstva in
  • najmanj 3 leta praktičnih izkušenj na področju maskiranja (kar kandidati dokazujejo s pogodbami o zaposlitvi ali z drugimi pogodbami o delu, referenčnimi pismi o delu na projektih s področja maskiranja) ali najmanj izobrazba na ravni SOK 5 katerekoli smeri in najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju maskiranja (kar kandidati dokazujejo s pogodbami o zaposlitvi ali z drugimi pogodbami o delu, referenčnimi pismi o delu na projektih s področja maskiranja)

  3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


  4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  4.1. POTRJEVANJE

  V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:
  • prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
  • prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi  tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
  • ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

  4.2. NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

  A.Ustno preverjanje in praktično preverjanje z zagovorom ali

  B.praktično preverjanje z zagovorom

  5. Merila preverjanja


  5.1.    MERILA PREVERJANJA

  Odnos med načini preverjanja

  Način preverjanja

  Ustno

  Praktično z zagovorom

  Ustno preverjanje in praktično preverjanje z zagovorom

  30 %

  70 %

   Praktično preverjanje z zagovorom

  /

  100 %

   

  5.1 Ustno preverjanje

   

  Merila ocenjevanja:

  -           točnost odgovorov

  -           strokovnost in poznavanje predpisov

  -           poznavanje vsebin s področja izločilnih meril

   

  5.2 Praktično preverjanje z zagovorom.

   

  Praktično preverjanje vključuje izdelavo pisne projektne naloge z oblikovanjem maske, ki jo določi komisija, in zagovor.

   

  Kandidat do preverjanja pripravi pisno projektno nalogo po navodilih komisije (prilagojeno glede na izid potrjevanja osebne zbirne mape), ki naj vsebuje:

  -           umestitev lika v zgodovinsko/futuristično ali sodobno obdobje in opis obdobja

  -           načrt oblikovanja maske z upoštevanjem značilnosti modela, ki ga bo maskiral (model zagotovi kandidat) in glede na medij, za katerega oblikuje (kandidat model izbere sam, medij mu določi komisija), ki naj vključuje:

  -       skico, referenčno fotografijo maske,

  -       opis postopka oblikovanja maske, vključno z opisom sanitarno-higienskih pogojev izvedbe,

  -       navedbo potrebnega materiala in pripomočkov za izvedbo s predvideno oceno časa za izvedbo,

  -       v kolikor oblikovanje maske vključuje izdelavo in montažo odlitka dela obraza ali telesa, kandidat zapiše tehnični načrt izdelave odlitka v projektno nalogo, odlitek naredi vnaprej in ga prinese na neposredno preverjanje, na katerem ga montira v oblikovno celoto maske,

  -       kalkulacijo storitve.

   

  Projektno nalogo kandidat pripravi v pisni obliki, oblikovanje maske izvede pred komisijo in jo zagovarja.

   

   

   

   

   

   

  Področje ocenjevanja

  Merila ocenjevanja

  Delež (%)

  Načrtovanje in priprava naloge

  -     predstavitev izvedbe oblikovanja maske po zasnovi iz projektne naloge, pojasnitev postopka, predstavitev zasnove končne oblike maske

  -     strokovnost izvedbe razgovora s stranko – ugotavljanje indikacij in kontraindikacij za izvedbo maske,

  -     teoretično obvladovanje strokovnih znanj oblikovanja maske

  10

  Izvedba

  -       ustrezna priprava na izvedbo storitve (priprava sebe, delovnega prostora, kozmetičnih izdelkov in materialov za oblikovanje maske, pripomočkov ter stranke)

  -       kakovost izvedbe storitve (upoštevanje zakonitosti medija, za katerega oblikuje, poraba materiala in časa, pravilno zaporedje opravil, natančnost izvedbe in upoštevanje navodil naloge)

  -       upoštevanje minimalnih sanitarno-zdravstvenih pogojev za opravljanje te dejavnosti

  -       strokovnost svetovanja za vzdrževanje maske

  50

  Dokumentacija – projektna naloga

  -       ocena pisnega dela izdelka/projektne naloge

  25

  Zagovor

  -       točnost, razumljivost, sistematičnost in strokovnost zagovora storitve oziroma odgovorov na naključno postavljena vprašanja v zvezi z nalogo

  15

   

  Izločilna merila:

  -       neupoštevanje higienskih pravil

  -       opravljanje storitve na način, ki ogroža strankino zdravje ali povzroča poškodbe


  6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


  7. Raven zahtevnosti dela

  (VI)

  8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

  Nacionalno poklicno kvalifikacijo lahko pridobijo tudi osebe s posebnimi potrebami.

  Uporabljajo se naslednje prilagoditve:
  • podaljšanje časa opravljanja storitve,
  • prilagoditev prostora in opreme,
  • opravljanje izpita s pomočjo pomočnika,
  • prilagoditev oblike izpitnega gradiva,
  • prilagoditev ocenjevanja.

  Podrobnejši opis prilagoditev je naveden v Pravilniku, ki ureja način izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami.
  9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

  9.1. Materialni pogoji

  • stol za maskiranje z asistentsko mizico

  • ogledalo
  • svetlobna telesa z regulacijo in filtriranjem svetlobe
  • kozmetični proizvodi za maskiranje (nabor podlag različnih nians in struktur, paleta senčil za oči in lica, črtala za usta in oči, paleta rdečil za usta, maskare, korektorji, stabilizatorji ličil, različne umetne trepalnice – strip, čopki in lepilo za pritrjevanje trepalnic)
  • pripomočki in pribor za maskiranje (osnovni set čopičev, gobice za enkratno uporabo, vata in vatirane palčke, palčke za nanos, paleta za mešanje barv)
  • pripomočki in aparati za oblikovanje las
  • osnovni lasničarski izdelki
  • osebna zaščitna sredstva in zaščitna sredstva za stranko
  • umivalnik s tekočo hladno in toplo vodo
  • oprema za vzdrževanje higiene: razkužilo, čistilo ipd.

  Materiale in končne izdelke za protetiko kandidat zagotovi sam in jih izdela, kot je navedel v pisni projektni nalogi. Na praktičnem preverjanju oblikuje masko v končno skupno podobo maske.

  Kandidat za izvedbeni del projektne naloge lahko uporablja svoje izdelke in pripomočke (ličila in druge kozmetične proizvode, lasničarske izdelke) oziroma jih mora zagotoviti sam, če le-ti niso predvideni v materialnih pogojih, ki jih zagotavlja izvajalec. Za svoje izdelke in pripomočke mora zagotavljati neoporečnost in preverljivost skladno s sanitarno-higienskimi predpisi.

  Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

  9.2. Kadrovski pogoji

  Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima/ta:

  • en član najmanj izobrazbo na ravni SOK 7 s področja oblikovanja ali uprizoritvenih umetnosti in najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju režije ali kostumografije ali oblikovanja maske in
  • dva člana najmanj izobrazbo na ravni SOK 4 in najmanj 10 let delovnih izkušenj s področja maskiranja ali imetnik NPK Masker/maskerka in najmanj 10 let delovnih izkušenj s področja maskiranja ali imetnik NPK Oblikovalec/oblikovalka maske in najmanj 10 let delovnih izkušenj s področja maskiranja ali oblikovanja maske.

  10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

  Ni časovne omejitve.

  11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

  Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
  pripravi sebe in stranko
  • pripravi sebe in zaščitna sredstva skladno s sanitarno-higienskimi predpisi
  • pozna in upošteva navodila za lastno higieno in estetsko urejenost
  • pozna in izvaja postopke čiščenja in dezinfekcije prostorov, aparatur in pripomočkov
  • pozna opremo in postopke za izvajanje sterilizacije, jo izvaja ter vodi predpisano evidenco
  • pozna postopke ločevanja čistega in nečistega okolja in pripomočkov
  • pozna in uporablja zaščitna sredstva in se zaveda pomena njihove uporabe
  • zaščiti sebe in stranko s predpisanimi zaščitnimi sredstvi
  • pojasni, kateri pojmi iz mikrobiologije, epidemiologije in imunologije so pomembni pri postopkih varnega dela v maski
  • pojasni načela dobre higienske prakse

  Pojasni in utemelji postopke, ki jih izvede po opravljeni storitvi:
  • način hrambe in čiščenja uporabljenih pripomočkov (razlikovanje med pojmi čiščenje, dezinfekcija, sterilizacija)
  • način hrambe in označevanje

  • uporabljenih kozmetičnih proizvodov
  • čiščenje delovne površine
  • skrb za lastno higieno
  • ravnanje z odpadno embalažo

  načrtuje postopke oblikovanja maske
  • pripravi načrt dela skladno z namenom in vrsto maskiranja
  • prepoznava bolezenske znake in anomalije na koži in ukrepa
  • pripravi in zaščiti stranko
  • pripravi kozmetične izdelke za maskiranje
  • pozna in upošteva likovno teorijo in teorijo barvnih odnosov
  • pozna in upošteva vpliv jakosti svetlobe barv na oblikovanje morfologije obraza
  • pozna in upošteva anatomijo in morfologijo obraza in skladje razmerij (proporcev) elementov obraza
  • pozna in upošteva morfologijo obraznih karakteristik različnih ras in narodnosti
  • pozna in upošteva karakteristike filmskega in televizijskega jezika (razume scenarij, snemalno knjigo, razdelavo idr.)
  • pozna in upošteva stilna, umetnostna, zgodovinska, fantazijska idr. obdobja in jih zna prilagoditi idejni zasnovi lika

  Predstavi načrt oblikovanja maske (projektno nalogo, ki mu jo je določila komisija):
  • predstavi lik oz. cilj oblikovanja maske
  • predstavi morfološke in anatomske značilnosti modela in kako jih bo izkoristil pri oblikovanju maske
  • površinsko očisti kožo in jo pripravi za nadaljnje postopke oblikovanja maske
  • izbere in pojasni izbor potrebnih pripomočkov in materialov za oblikovanje maske (tudi oblikovanje frizure)
  • pojasni izvedbo testa preobčutljivosti kože na kozmetični izdelek
  • pojasni in upošteva različno jakost barv, barvnih kontrastov in vpliv svetlobe pri korekcijskem maskiranju

  Opravi pregled kože in ugotovi indikacije in kontraindikacije za izvedbo oblikovanja maske:
  • zaščiti sebe in stranko s predpisanimi zaščitnimi sredstvi
  • pojasni, kateri pojmi iz mikrobiologije, epidemiologije in imunologije so pomembni pri postopkih varnega dela v maski
  • opravi pregled kože in določi tip kože in morfološki tip obraza
  • predstavi tipe kože in metode za določanje le-teh
  • pojasni najpogostejše in tipične bolezenske spremembe kože in dlak ter jih poimenuje
  • opiše, v katerih primerih je potrebno stranko napotiti k zdravniku
  • izpolni delovno dokumentacijo
  oblikuje masko in liči za potrebe televizije, filma in gledališča: dnevni, večerni, stilni in modni
  • upošteva medij, namen in žanr projekta
  • prilagaja oblikovanje maske in ličenje zasnovi projekta
  • pripravi potrebne materiale in pripomočke za oblikovanje maske in ličenje
  • masko oblikuje skladno z idejno celoto projekta
  • prilagaja oblikovanje maske vremenskim, terenskim in svetlobnim razmeram
  • vzdržuje kontinuiteto maske glede na zaporedje posnetkov
  • pri stilnem ličenju upošteva zahteve zgodovinskega obdobja ter likovne in estetske zakonitosti
  • zasnuje idejni in izpelje tehnološki načrt za oblikovanje maske
  • masko oblikuje skladno z idejno celoto žanra, projekta in medija
  • obvlada specifike maskerstva na televiziji, pri filmu in v gledališču
  • pozna in izvaja postopke korekcije obraza s pomočjo maskerskih materialov in pripomočkov
  • pozna osnovne zahteve kostumografije in scenografije
  • pozna in upošteva likovni spekter barv in tenov kože
  • pozna in upošteva tehnike snemanja in jim prilagaja izdelavo maske in make-upa
  • pozna in upošteva specifike svetlobnih razmerij in efektov
  • obvlada tehnološke postopke oblikovanja maske in načine delovanja maskerskih materialov in preparatov
  • obvlada specifike uporabe maskerskih materialov v različnih delovnih razmerah
  • pojasni zakonitosti medija, za katerega oblikuje (črno-belo ali barvno fotografiranje, televizija, film, oder, uporaba na prostem)
  • pojasni zakonitosti oblikovanja maske glede na namen, za katerega liči (stilno, zgodovinsko, fantazijsko …)
  • izvede tehnike oblikovanja maske, ki jih ustvarjalno prilagaja zahtevam obraza, želeni podobi, namenu in priložnosti ter skupaj z ustrezno obliko frizure ustvari usklajeno celostno podobo maske

  Izvede tehniko oblikovanja maske, ki je določena v projektni nalogi:
  • v tehnike oblikovanja maske vključuje izdelavo, oblikovanje in pritrjevanje osnovnih lasničarskih izdelkov (enostavnejše lasulje, brada, brki, zalizci)
  • pojasni, kako izkoristiti naravno morfologijo obraza in anatomijo telesa modela za ustvarjanje ali poudarjanje karakternih lastnosti lika in posebnih efektov
  • našteje različne materiale za ustvarjanje posebnih efektov in razloži njihovo teksturo in možnosti oblikovanja
  • v kolikor oblikovanje maske vključuje montažo odlitkov, pojasni še postopek odlivanja

  načrtuje in izvaja temeljno oblikovanje frizure
  • izvaja česanje, spenjanje las in oblikuje frizuro s frizerskim orodjem, z aparati in s pripomočki
  • prepozna trajne lasne podaljške in pozna ter upošteva pravila oblikovanja in vzdrževanja trajnih lasnih podaljškov
  • oblikuje frizuro glede na namen (po strankini želji ali predlogi, pozna in upošteva značilnosti frizur skozi zgodovinska obdobja)
  • pozna in upošteva osnovne značilnosti frizerskih preparatov in njihovo učinkovanje
  • pozna nevarnosti uporabe frizerskih preparatov
  • prepozna znake alergij in kožnih reakcij, ki so posledica frizerskih preparatov
  • pozna in upošteva mehanske vplive pripomočkov na lase
  • oblikuje frizuro v pomensko zaključeno celoto z masko

  Oblikuje frizuro glede na namen in jo uskladi s pomensko celoto maske (skladno s projektno nalogo):
  • izvede različne tehnike (pre)oblikovanja frizure (česanje, spenjanje, kodranje, barvno spreminjanje, utrjevanje)
  • razloži osnovne značilnosti frizerskih preparatov in njihovo učinkovanje
  • razloži mehanske vplive vode, toplote in pripomočkov za lase na lase
  • razloži značilnosti oblikovanja frizur skozi različna zgodovinska obdobja
  načrtuje in oblikuje stilne frizure na naravnih laseh in lasničarskih izdelkih
  • izvaja različne metode oblikovanja mokrih in suhih las
  • izvaja česanje, spenjanje las in oblikuje frizuro s frizerskim orodjem, aparati in pripomočki
  • oblikuje zahtevnejše stilne frizure na naravnih laseh
  • oblikuje zahtevnejše stilne frizure na naravnih laseh z uporabo lasničarskih dodatkov (kite, vložki, trese, tupe …)
  • oblikuje zahtevnejše stilne frizure na lasuljah
  • stilne frizure oblikuje v pomensko idejno celoto lika skladno z zahtevami zgodovinskega obdobja ter po estetskih zakonitostih
  • prilagaja frizuro namenu, obliki obraza, strukturi in dolžini las
  • pozna stilna, umetnostna, zgodovinska, fantazijska idr. obdobja in jih zna prilagoditi idejni zasnovi lika
  • pozna tehnične in tehnološke možnosti izvedbe zgodovinskih frizur
  • obvlada strukturo in tipe las
  • pozna vrste in delovanje preparatov ter pripomočke za oblikovanje las
  Po izboru komisije oblikuje eno izmed zahtevnih stilnih frizur in jo uskladi s pomensko celoto maske (skladno s projektno nalogo):
  • izvede zahtevno stilno oblikovanje las na naravnih laseh ali lasulji z uporabo lasničarskih dodatkov (kite, vložki, trese, tupe …)
  • stilno frizuro oblikuje v pomensko idejno celoto lika  skladno z zahtevami zgodovinskega ali stilskega ali umetnostnega obdobja ter po estetskih zakonitostih
  • frizuro prilagodi namenu, obliki obraza ter cilju projekta

  načrtuje in izpelje pomlajevanje, postaranje obraza, delov obraza in drugih delov telesa
  • pripravi tehnični in oblikovni načrt dela skladno s pomensko idejno zasnovo lika
  • pripravi ustrezno podlago na koži za pomladitev in/ali postaranje
  • izpelje pomladitev posameznih elementov obraza in telesa, upoštevajoč anatomske in časovne zakonitosti pomladitve
  • izpelje postaranje posameznih elementov obraza in telesa, upoštevajoč anatomske in časovne zakonitosti staranja
  • staranje oblikuje v pomensko idejno celoto lika
  • načrtuje in izdela lasničarske izdelke (brke, brado, obrvi, zalisce, lasne dodatke, lasulje idr.)
  • obvlada različne tipe in strukture kože
  • obvlada mehanske in kemične postopke staranja kože
  • obvlada mehanske in kemične postopke pomlajevanja kože
  • obvlada maskerske materiale in pripomočke pri izpeljavi pomlajevanja in postaranja obraza in ostalih delov telesa
  • pozna anatomske in časovne zakonitosti staranja
  • pozna materiale in postopke za izdelavo lasničarskih izdelkov
  Po izboru komisije načrtuje in izpelje pomlajevanje ali staranje obraza in ostalih delov telesa (skladno s projektno nalogo):
  • predstavi in utemelji pomlajevanje, staranje obraza in ostalih delov telesa
  • izkaže poznavanje osnov pomlajevanja, staranje obraza in ostalih delov telesa
  • izpelje pomladitev/staranje s šminko
  • načrtuje in izdela lasničarske izdelke (brki, brada, obrvi, zalizci, lasni dodatki, lasulje idr.)
  • pri delu upošteva higienske predpise

  načrtuje in izdela zahtevnejše specialne efekte z uporabo različnih specialnih materialov (bradavice, brazgotine, mozolji, alergije, pege …)
  • pripravi tehnični in oblikovni načrt dela glede na pomensko idejno zasnovo lika, za katerega potrebuje zahtevnejše specialne efekte
  • pripravi ustrezne materiale in pripomočke za izdelavo zahtevnejših specialnih efektov
  • načrtuje in izdela specialne efekte s tehnologijo odlivanja
  • obvlada tehnike in postopke odlivanja
  • oblikuje, izdela in kašira specialne efekte s specialnimi materiali
  • specialne efekte ustvarjalno in tehnično montira, kašira in vključuje v oblikovanje lika, ki ga ustvarja, ter v vsebinsko celoto projekta
  • pozna specialne materiale za ustvarjanje posebnih efektov in razume njihove teksture in možnosti oblikovanja
  • obvlada postopke odstranjevanja specialnih efektov s kože in z las
  • zna izkoristiti anatomijo obraza in telesa za ustvarjanje posebnih efektov
  • pozna osnovne zahteve kostumografije in scenografije
  • pozna in upošteva likovni spekter barv in tenov kože
  • pozna in upošteva tehnike snemanja
  • pozna specifike svetlobnih razmerij in efektov
  • vzdržuje kontinuiteto specialnih efektov glede na zaporedje posnetkov
  • obvlada likovno estetiko
  Izkaže teoretično in praktično obvladovanje znanj o izdelovanju specialnih efektov (skladno s projektno nalogo):
  • predstavi in utemelji izdelovanje specialnih efektov
  • izkaže poznavanje osnov in tehnoloških postopkov izdelave specialnih efektov
  • pojasni morebitna tveganja pri delu
  • specialne efekte tehnično montira, kašira in vključuje v oblikovanje lika, ki ga ustvarja ter v njegovo vsebinsko celoto
  • zagotavlja kakovost opravljene storitve
  • v kolikor oblikovanje maske vključuje montažo odlitkov, pojasni še postopek odlivanja
  • pojasni postopke odstranjevanja specialnih efektov s kože in z las
  • utemelji umestitev maske v kostumografsko in scenografsko postavitev
  načrtuje in izdela odlitke obraza in posameznih delov obraza ter telesa
  • pripravi tehnični in oblikovni načrt dela glede na pomensko idejno zasnovo lika, za katerega potrebuje odlitke
  • pripravi ustrezne materiale in pripomočke za izdelavo odlitkov
  • načrtuje in vzame negativ obraza ter posameznih delov obraza in telesa (dlani, prstov, stopala, nosu, obraza in ušes)
  • načrtuje in odlije pozitiv obraza in posameznih delov obraza in telesa (dlani, prstov, stopala, nosu, obraza in ušes)
  • odlitke ustvarjalno in tehnično ustrezno preoblikuje, montira, kašira in vključuje v oblikovanje lika, ki ga ustvarja, ter v vsebinsko celoto projekta
  • pozna lastnosti in načine uporabe materialov in pripomočkov za izdelavo odlitkov
  • obvlada anatomijo in izraze obraza glede na idejno zasnovo lika
  • obvlada osnove kiparstva (osnove kiparske tehnologije, kako opazovati, približati stik z realnostjo, občutek za prostor in volumen)
  • obvlada likovno estetiko
  Pojasni metode odlivanja delov obraza in telesa ter razloži tehnični postopek odlivanja (skladno s projektno nalogo).

  Izkaže poznavanje materialov, ki jih lahko uporablja pri tehnikah odlivanja.

  Odlitke tehnično ustrezno preoblikuje, montira, kašira in vključuje v oblikovanje lika, ki ga ustvarja, ter v njegovo vsebinsko celoto.


  načrtuje in oblikuje zahtevne karakterne in fantazijske maske
  • zasnuje idejni in izpelje tehnološki načrt oblikovanja karakterne in fantazijske maske
  • izdela idejno skico karakternega in fantazijskega lika
  • pripravi in uporablja ustrezne materiale in pripomočke za delo
  • pripravi ustrezno podlago za izvedbo karakterne in fantazijske maske
  • oblikuje in izpelje zahtevne karakterne in fantazijske maske
  • oblikuje in izpelje zahtevne karakterne in fantazijske maske z uporabo odlitkov ter specialnih efektov in materialov
  • pri oblikovanju zahtevnih karakternih in fantazijskih mask ustvarjalno in tehnično ustrezno vključuje lasničarske izdelke
  • karakterne in fantazijske maske oblikuje skladno z idejno celoto projekta, žanra in medija
  • pozna osnove slikarstva in kiparstva ter obvlada likovno estetiko
  • pozna lastnosti in načine uporabe materialov in pripomočkov za izdelavo karakterne in fantazijske maske
  Po izboru komisije oblikuje zahtevne karakterne ali fantazijske maske (skladno s projektno nalogo):
  • predstavi in utemelji oblikovanje zahtevnih karakternih ali fantazijskih mask
  • izkaže poznavanje osnov in tehnoloških postopkov oblikovanja zahtevnih karakternih ali fantazijskih mask
  • oblikuje in izpelje zahtevne karakterne ali fantazijske maske
  • zagotavlja kakovost opravljene storitve  12. Literatura, strokovno gradivo

  • Slapnik, A. (2010). Osnove anatomije in fiziologije, učbenik, Ljubljana: TZS.
  • Predin, R. (2019). Koža in bolezni kože. Ljubljana: Grafenauer Založba.
  • Mežnaršič, Svoljšak, I. (2015). Kozmetični izdelki, učbenik. Ljubljana: Grafenauer Založba.
  • Brown, B. (2008). Makeup Manual: For Everyone from Beginner to Pro. San Francisco: Chronicle Books.
  • Delamar, P. (2002). The Complete Make-up Artist: Working in Film, Television and Theatre. Evanston: Northwestern University Press.
  • Debreceni, T. (2009). Special Make-up Effects for Stage & Screen: Making and Applying Prosthetics. Burlington: Elsevier.
  • Bačkai, E. (2009). Make up - Ličenje za vsakogar, Ljubljana: Hiša lepote
  • Vrdoljak-Mudrić, I. in Igerc, I.(2013). Lice geometrija i matematika ljepote. Zagreb: EPH Media, d. o. o.
  • Ruskai, M. in Lowery, A. (2016). Wigs Making and Styling. New York: Focal Press.
  • Hawker, Y. (2004). Beauty Make-up. California: Make-up Designor's.
  • Thompson, P. in Romero, G. (2008). Character Make-up. California: Make-up Designor's.
  • Swinfield, R. (1999). Hair & Wigs for the stage - Step by step. Betterway Books
  • Corson, R., Glavan, J., Gore Norcross B. (2016). Stage Makeup. New York: Routlege.
  • Kodeks etike kozmetikov Slovenije. (2012). Ljubljana: Obrtna zbornica Slovenije, Sekcija kozmetikov.
  • Predpisi s področja sanitarno-zdravstvenih pogojev za opravljanje dejavnosti higienske nege in drugih podobnih dejavnosti.


  13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  • Simona Kuder, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  • Petra Mrhar, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije – Sekcija kozmetikov, Ljubljana
  • Mojca Janežič, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije – Sekcija kozmetikov, Ljubljana
  • Janja Jeršin, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije – Sekcija kozmetikov, Ljubljana
  • Mirela Brkič, Mestno gledališče ljubljansko, Ljubljana
  • Marjanca Sešek, Opera Ljubljana
  • Vida Levičar, Javni zavod Radiotelevizija Slovenija, Ljubljana
  • Ana Čermelj, Sindikat obrti in podjetništva Slovenije (Zveza svobodnih sindikatov Slovenije), Ljubljana