Katalog

  Naziv:

  refleksoterapevt / refleksoterapevtka

  Status:

  Pretekli

  Datum objave sklepa ministra:

  31.12.2013

  Predhodniki:

  Refleksoterapevt/refleksoterapevtka (72600011)

  Klasius-P16:

  Terapija in rehabilitacija (0915)

  Klasius-SRV:

  Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

  Raven kvalifikacije:

  SOK 5, EOK 4


  1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  refleksoterapevt / refleksoterapevtka (3750527011)

  2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  2.1. Strokovna znanja in spretnosti

  Glej poklicni standard Refleksoterapevt /refleksoterapevtka 37505270 in točko 11 tega kataloga.

  2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  • znanja anatomije in fiziologije, higiene, zdravstvene vzgoje in komunikacije, ki so določena v verificiranih srednješolskih strokovnih programih na področju zdravstva ali
  •   potrdilo o opravljanem preizkusu iz predpisanih zdravstvenih vsebin, ki ga kandidat opravlja na Ministrstvu za zdravje

  3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


  4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  4.1. POTRJEVANJE

  V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

  V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

  4.2. NAČINI PREVERJANJA

  Na izbrani nalogi se preverjajo praktične spretnosti z ustnim zagovorom strokovno teoretičnih znanj o izdelku.


  5. Merila preverjanja

  Merila, ki jih je potrebno upoštevati:

  • pripravo kandidata na delo
  • pripravo in uporabo pripomočkov
  •  obvladovanje določenega zaporedja opravil
  • kakovost izvedbe storitve
  • racionalno uporabo materiala in energije
  •  upoštevanje pravil varovanja okolja
  • komunikativnost
  • upoštevanje pravil in predpisov varnosti in zdravja pri delu

  Izločilna merila:

  • neupoštevanje pravil varnosti in zdravja pri delu

  Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela


  Področje ocenjevanja
  Delež (%)
  Načrtovanje in priprava naloge
  10
  Izvedba
  60
  Dokumentacija
  10
  Ustni zagovor
  20  6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


  7. Raven zahtevnosti dela

  (V)

  8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

  Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

  9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

  9.1. Materialni pogoji

  • avdiovizualna učilnica: računalnik, tiskalnik

  • stoli za refleksoterapevta:vrtljiv z možnostjo nastavljanja in spreminjanja višine na hidravliko ali elektriko, z možnostjo spreminjanja naklona hrbtnega dela in sedeža
  • masažna miza ali masažni stol
  • pripomočki, ki so potrebni za vzdrževanje higiene

  9.2. Kadrovski pogoji

  Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje NPK lahko pridobi kdor izpolnjuje pogoje predpisane z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

  • en član višješolsko ali visokošolsko izobrazbo s področja zdravstva oz. certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji Refleksoterapevt / refleksoterapevtka in 5 let delovnih izkušenj s področja refleksoterapije,
  • en član komisije mora imeti višješolsko ali visokošolsko izobrazbo s področja zdravstva,
  • tretji član mora izpolnjevati enega od kriterijev navedenih v prvi ali drugi alineji.

  10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

  Ni časovne omejitve

  11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

  Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
  -izdela anamnezo s tehniko a-test na stopalih ali dlaneh
  • prepoznava različne bolezenske znake in se skladno z njimi odloča o poteku nadaljnje terapije
  • komunicira z uporabnikom v skladu z deontološkimi smernicami in v skladu s kodeksom poklicne etike
  • opravi razgovor in zabeleži podatke o težavah uporabnika in morebitnih medicinskih terapijah
  • oceni odzivnost uporabnika na bolečino in prilagodi intenziteto pritiska glede na posameznika
  • s prilagojeno intenziteto pritiska ugotavlja odzivnost refleksnih con in zabeleži ugotovitve
  • na podlagi ugotovitev v zgoraj opisanem postopku oceni stanje uporabnika in izdela načrt nadaljnjega poteka terapije
  • prepoznava različnosti na stopalih ali dlaneh (v primerjavi z zdravimi stopali ali dlanmi), ki se izražajo v tonusu tkiv, vlažnosti, temperaturi in kožnih spremembah
  •  prepoznava različne bolezenske znake in zna nuditi prvo pomoč
  • pozna topografijo refleksnih con organov in organskih sistemov
  Izdela anamnezo s tehniko a–testa na stopalih ali na dlaneh
  • pripravi delovno mesto in pripomočke v skladu s sanitarno – higienskimi predpisi in se psiho-fizično pripravi za delo z uporabnikom
  • uporabniku predstavi indikacije in kotraindikacije na izvedbo refleksnoconske masaže stopal ali dlani
  • uporabniku predstavi reakcije na refleksnoconsko masažo stopal ali dlani
  • uporabniku predstavi potek izvedbe tehnike a-testa
  • uporabniku da v podpis izjavo, ki je v skladu z zakonom o zdravilstvu
  • izdela anamnezo s tehniko a – testa na stopalih ali na dlaneh
  • vodi dokumentacijo (izjava, a-test)
  • svetuje uporabniku in izdela terminski plan terapij
  • izvaja samoevalvacijo dela in evalvacijo dela v strokovnem timu
  • skrbi za lastno varnost, varnost uporabnikov ter za pravilno vzdrževanje delovnega mesta v širšem in ožjem pomenu
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela
  -izdela terapevtski načrt za uporabnika in mu ga predstavi
  • pripravi načrt o terapevtskem pristopu glede na ugotovitve parametrov iz a-testa in glede na razgovor z uporabnikom ter ga uporabniku predstavi
  •  svetuje izvedbo terapevtskega načrta
  •  dopolnjuje, prilagaja in spreminja terapevtski načrt dela z vedenjem uporabnika in njegovim soglasjem ter v skladu z ugotovitvami na odzivne in neodzivne cone organov in organskih sistemov med nadaljnjim delom
  • svetuje upoštevanje dodatnih priporočil za podporo izvedbe terapije
  Izdela terapevtski načrt za uporabnika in mu ga predstavi
  • pripravi delovno mesto
  • seznani uporabnika s terapevtskim načrtom
  • uporabnika seznani z ugotovitvami a-testa
  • dogovori se za potek in izvedbo terapevtskega načrta
  • dopolnjuje, prilagaja in spreminja terapevtski načrt v skladu z ugotovitvami in uporabnika z njimi seznani
  • upošteva dodatna strokovna priporočila kot podporo izvedbi terapevtskega načrta
  • prepoznava spremembe v odzivnosti refleksnih con uporabnika med terapevtskim procesom
  • pozna zakonitosti skladnega delovanja organizma na materialni, energetski in duhovni ravni
  • upošteva zakone in predpise o varovanju osebnih podatkov
  • upošteva načela strokovne etike in morale
  • upošteva načela samokritičnosti, samovrednotenja
  • skrbi za lastno varnost, varnost uporabnikov ter varuje zdravje in okolje
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela
  -izvaja osnovne tehnike refleksoterapije stopal
  •  izvede a–test na stopalih
  • obvlada in izvaja tehnike obdelave refleksnih con organov in organskih sistemov na stopalih
  •  obvlada in izvaja tehnike obdelave poleg glavnih tudi odnosne cone organov in organskih sistemov na stopalih
  • ugotavlja povezave med refleksnimi conami na stopalih ter organi in organskimi sistemi telesa
  •  izvaja obdelavo glavnih organskih in odnosnih con
  •  opazuje in zaznava telesne reakcije uporabnika na izvajanje refleksoconske masaže stopal
  •  ovrednoti reakcije uporabnika in prilagaja jakost pritiska odzivom uporabnika
  •  pozna topografijo refleksnih con organov in organskih sistemov stopal
  Izvaja osnovne tehnike refleksoterapije stopal:
  • pripravi delovno mesto in pripomočke v skladu s sanitarno – higienskimi predpisi in se psiho-fizično pripravi za delo z uporabnikom
  • izvaja tehniko a-testa na stopalih
  • vrednoti reakcije uporabnika in prilagaja intenziteto pritiska njegovemu odzivanju
  • izvaja tehniko refleksoterapije stopal glede na organe in organske sisteme ob upoštevanju topografije refleksnih con organov in organskih sistemov
  • opazuje, zaznava in vrednoti reakcije uporabnika pri izvajanju refleksnoconske masaže stopal
  • uporablja metodo obdelave glavnih in odnosnih con in vrednoti odzivnost le-teh
  • komunicira z uporabnikom in mu svetuje
  • skrbi za lastno varnost, varnost uporabnikov ter varuje zdravje in okolje
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela


  -izvaja obdelavo refleksnih con na palcih stopal in dlaneh
  • izvaja tehniko obdelave refleksnih con na palcih stopal / dlani
  • ugotavlja povezave med refleksnimi conami palcev stopal/ dlani in organi in organskimi sistemi
  • opazuje in zaznava telesne reakcije uporabnika pri obdelavi refleksnih con na palcih stopal/ dlani
  • ovrednoti reakcije uporabnika in prilagaja jakost pritiska odzivom uporabnika
  • pozna topografijo refleksnih con organov in organskih sistemov na palcih stopal/dlani
  Izvaja obdelavo refleksnih con na palcih stopal in dlaneh:
  • pripravi delovno mesto in pripomočke v skladu s sanitarno – higienskimi predpisi in se psiho-fizično pripravi za delo z uporabnikom
  • izvaja obdelavo refleksnih con na palcih stopal/ dlani
  • pozna povezave med refleksnimi conami na palcih stopal / dlani in organi in organskimi sistemi
  • opazuje, zaznava in vrednoti reakcije uporabnika pri obdelavi refleksnih con na palcih stopal/ dlani
  • vrednoti reakcije uporabnika in prilagaja intenziteto pritiska njegovemu odzivanju
  • komunicira z uporabnikom in mu svetuje
  • skrbi z lastno varnost, varnost uporabnikov ter varuje zdravje in okolje
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela

  -izvaja tehniko obdelave refleksnih con zob na stopalih in dlaneh v povezavi z organi in organskimi sistemi

  -       ugotavlja odzivnost refleksnih con zob na stopalih in dlaneh

  •  ovrednoti reakcije uporabnika in mu razloži povezave med refleksnimi conami zob na stopalih in dlaneh v povezavi z organi in organskimi sistemi
  •  izvaja tehniko obdelave refleksnih con zob na stopalih in dlaneh v povezavi z organi in organskimi sistemi
  •  opazuje in zaznava telesne reakcije uporabnika obdelavi refleksnih con zob na stopalih in dlaneh
  • ovrednoti reakcije uporabnika in prilagaja jakost pritiska odzivom uporabnika
  • ugotavlja povezave med organi in organskimi sistemi pri izvajanju tehnike obdelave refleksnih con zob na stopalih in dlaneh ter zapiše k ostalim podatkom v dokumentacijo
  • pozna topografijo refleksnih con zob na stopalih in dlaneh
  • pozna povezave med refleksnimi conami zob in organi in organskimi sistemi
  Izvaja obdelavo refleksnih con zob na stopalih / dlaneh v povezavi z organi in organskimi sistemi :
  • pripravi delovno mesto in pripomočke v skladu s sanitarno – higienskimi predpisi in se psiho-fizično pripravi za delo z uporabnikom
  • izvaja obdelavo refleksnih con zob na stopalih/ dlaneh
  • pozna povezave med refleksnimi conami zob na stopalih /dlaneh v povezavi z organi in organskimi sistemi
  • opazuje, zaznava in vrednoti reakcije uporabnika pri obdelavi refleksnih con zob na stopalih/ dlaneh
  • izvaja tehniko masaže refleksnih con zob
  • vrednoti reakcije uporabnika in prilagaja intenziteto pritiska njegovemu odzivanju, ki se pojavlja med obdelavo refleksnih con zob in po njej
  • komunicira z uporabnikom in mu svetuje
  • skrbi za lastno varnost, varnost uporabnikov ter varuje zdravje in okolje
  • pozna povezave med refleksnimi conami zob v povezavi z organi in organskimi sistemi
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela

  -izvaja refleksoterapijo dlani
  • obvlada in izvaja tehnike obdelave refleksnih con organov in organskih sistemov na dlaneh
  • obvlada in izvaja tehnike obdelave poleg glavnih tudi odnosne cone organov in organskih sistemov na dlaneh
  •  izvede a–test na dlaneh
  • opazuje in zaznava telesne reakcije uporabnika na izvajanje refleksoconske masaže dlani
  • ovrednoti reakcije uprabnika in prilagaja jakost pritiska odzivom uporabnika
  •  ugotavlja povezave med organi in organskimi sistemi pri izvajanju refleksoterapije dlani
  •  pozna topografijo refleksnih con organov in organskih sistemov na dlaneh
  Izvaja osnovne tehnike refleksnoconske masaže dlani:
  • pripravi delovno mesto in pripomočke v skladu s sanitarno – higienskimi predpisi in se psiho-fizično pripravi za delo z uporabnikom
  • izvaja tehniko a-testa na dlaneh
  • vrednoti reakcije uporabnika in prilagaja intenziteto pritiska njegovemu odzivanju
  • izvaja tehniko refleksnoconske masaže dlani glede na organe in organske sisteme ob upoštevanju topografije refleksnih con organov in organskih sistemov
  • opazuje, zaznava in vrednoti reakcije uporabnika pri izvajanju refleksnoconske masaže dlani
  • uporablja metodo obdelave glavnih in odnosnih con in vrednoti odzivnost le-teh
  • komunicira z uporabnikom in mu svetuje
  • skrbi za lastno varnost, varnost uporabnikov ter varuje zdravje in okolje
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela

  -izvaja tehniko pristika na živčne točke na stopalih glede na motorični živčni sistem, statiko, gibanje in glede na vegetativni živčni sistem
  • definira nepravilnosti v delovanju organskega območja, ki vplivajo na delovanje opornega, gibalnega in živčnega sistema
  • ugotavlja statične spremembe skeleta, mišičja, vezi in živčenja
  • prepozna nepravilnosti pri izvajanju tehnike pritiska na nevrološke točke glede na vegetativni živčni sistem
  •   ločuje med refleksnimi conami in živčnimi točkami
  • določi živčne točke za obdelavo glede na ugotovitve iz a-testa 
  •  izvaja tehniko pritiska na živčne točke glede na motorični živčni sistem, statiko, gibanje in glede na vegetativni živčni sistem s soglasjem uporabnika
  • razlikuje med normalno občutljivostjo in povečano občutljivostjo živčne točke
  •  prepozna nepravilnosti v delovanju organskega območja, ki vplivajo na delovanje opornega, gibalnega in živčnega sistema
  •  razlikuje statične spremembe skeleta, mišičja in vezi
  •  razlikuje bolečinske krivulje in jih določi
  •  razlikuje med posameznimi obremenitvenimi krivuljami in jih povezuje s simptomatiko uporabnika
  •  razlikuje posamezne sklope živčnih sistemov in njihovo povezavo z vegetativnim živčnim sistemom
  •  pozna vegetativno simptomatiko
  •  razume vzročne povezave živčnih točk v povezavi z vegetativno simptomatiko in avtonomnim živčnim sistemom
  •  pozna funkcijo avtonomnega živčevja glede na živčne točke
  •  pozna topografijo živčnih točk
  Izvaja tehniko pritiska na živčne točke na stopalih glede na motorični živčni sistem, statiko, gibanje in glede na vegetativni živčni sistem:
  • pripravi delovno mesto in pripomočke v skladu s sanitarno – higienskimi predpisi in se psiho-fizično pripravi za delo z uporabnikom
  • pripravi uporabnika za izvedbo tehnike pritiska na živčne točke na stopalih glede na motorični živčni sistem, statiko, gibanje in glede na vegetativni živčni sistem
  • določi nevrološke točke in razlikuje posamezne sklope živčnih sistemov
  • prepoznava disfunkcije vegetativnega živčnega sistema
  • izvaja tehniko pritiska na živčne točke
  • izvaja tehniko pritiska glede na bolečinsko krivuljo in jo povezuje s simptomatiko uporabnika
  • določi nepravilnosti v delovanju organskega območja, ki vplivajo na delovanje opornega, gibalnega in motoričnega živčnega sistema
  • prepoznava nepravilnosti v delovanju organskega območja, ki vplivajo na statične spremembe skeleta, mišičja in vezi
  • načrtuje nadaljnji potek izvajanja tehnike pritiska živčne točke na stopalih glede na motorični živčni sistem, statiko, gibanje in glede na vegetativni živčni sistem
  • komunicira z uporabnikom in mu svetuje
  • skrbi za lastno varnost, varnost uporabnikov ter varuje zdravje in okolje
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela

  -izvaja tehniko obdelave refleksnih con energetskih središč ali čaker na stopalih in dlaneh
  •  izvaja tehniko obdelave refleksnih con energetskih središč ali čaker za vzpostavitev energetskega ravnovesja
  • ugotavlja povezave med organi in organskimi sistemi pri obdelavi refleksnih con čaker
  • prepoznava energetsko stanje čaker
  • opazuje in zaznava telesne reakcije uporabnika glede na obdelavo refleksnih con čaker na stopalih in dlaneh
  •  vrednoti reakcije uporabnika in se na podlagi tega odloča o nadaljnji terapiji
  • pozna topografijo refleksnih con energetskih središč ali čaker in lastnosti posamezne čakre na stopalih in dlaneh
  •  pozna povezave med organi in organskimi sistemi pri obdelavi refleksnih con čaker na stopalih in dlaneh
  Izvaja tehniko refleksnih con čaker na stopalih in dlaneh:
  • pripravi delovno mesto in pripomočke v skladu s sanitarno – higienskimi predpisi in se psiho-fizično pripravi za delo z uporabnikom
  • pripravi uporabnika za izvedbo tehnike refleksnih con čaker na stopalih in dlaneh
  • določi lego refleksnih con čaker na stopalih in dlaneh ter razume pomen, delovanje in odzivnost posameznih čaker v telesu
  • izvajati tehniko obdelave refleksnih con čaker
  • uporablja tehniko za vzpostavlja energetskega ravnovesja čaker
  • opazuje, zaznava in vrednoti reakcije uporabnika pri izvajanju obdelave refleksnih con čaker na stopalih ali dlaneh in prilagaja tehniko obdelave refleksnih con čaker in jih povezuje z organi in organskimi sistemi telesa glede na odzivanje uporabnika
  • komunicira z uporabnikom in mu svetuje
  • skrbi za lastno varnost, varnost uporabnikov ter varuje zdravje in okolje
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela

  -izvaja metamorfno tehniko
  • izvaja metamorfno tehniko
  •  subtilno zaznava reakcije uporabnika pri obdelavi posameznih con hrbtenice, ki odražajo obdobja razvoja človeka v vseh razvojnih fazah
  • analizira vplive dogodkov v prenatalnem razvoju zarodka in otroka, ki so posledično vplivali na obstoječe stanje
  •  preverja ugotovitve in zaznave posledičnega stanja z uporabnikom oz. starši, skrbniki ali drugim odgovornim in načrtuje nadaljnji terapevtski pristop
  •  uporabniku svetuje in posreduje način izvajanja metamorfne tehnike
  •  analizira informacije odzivnosti posameznih področij hrbtenice, ki odražajo faze razvoja zarodka
  Izvaja metamorfno tehniko:
  • pripravi delovno mesto in pripomočke v skladu s sanitarno – higienskimi predpisi in se psiho-fizično pripravi za delo z uporabnikom
  • pripravi uporabnika za izvedbo metamorfne tehnike
  • izvaja metamorfno tehniko
  • zaznava reakcije uporabnika, ki vplivajo na razvoj človeka v vseh razvojnih fazah
  • analizira vplive dogodkov v prenatalnem razvoju zarodka in otroka, ki so posledično vplivali na mater in otroka
  • analizira vplive vzročnega dogodka in ga spozna kot odziv pri otroku ali odrasli osebi
  • primerja posledične ugotovitve in zaznave stanja med uporabnikom in njegovim okoljem, starši, skrbniki ali drugimi odgovornimi, ter načrtuje nadaljnji potek metamorfne tehnike
  • uporabniku svetuje in posreduje način izvajanja metamorfne tehnike s supervizijo
  • pripravi analizo informacije odzivnosti posameznih področij na coni hrbtenice, ki odražajo faze razvoja zarodka
  • komunicira z uporabnikom
  • skrbi za lastno varnost, varnost uporabnikov ter varuje zdravje in okolje
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela


  12. Literatura, strokovno gradivo

  • Ann Lett, Reflex zone therapy for Health Professional, (ISBN 0-443-06015-0)
  • dr. Franz Wagner, Reflexzonen massage, (ISBN 3-7742-4262-3)
  • Hanne Marquardt, Praktisches Lehrbuchder Reflxconentherapie am Fuss, (ISBN 3-7773-1382-3)
  • J. Korenc-Lafer, M. Vrhunc: Refleksno conska masaža stopal terapija (skripta Anicor – dopolnjena izdaja, Ljubljana 2004)
  • J. Korenc-Lafer, M. Vrhunc: Refleksno conska masaža stopal terapija živčnih točk – živci, mišice, statika, gibanje, avtonomni živčni sistem (skripta Anicor, Ljubljana 2004)
  • J. Korenc-Lafer: Prenatalni vzorec in metamorfna metoda z analizo dogodkov (skripta Anicor, Ljubljana 2003)
  • J. Korenc – Lafer: Z refleksoterapijo do boljšega zdravja, Studio 37, Ljubljana, ISBN 978-961-269-166-0
  • Pauline Wills, The reflexology manual, (ISBN 0-89281-547-7)
  • Saint-Pierre, Gaston in Shapiro, Debbie: Die Die Metamorphische Methode (Ryvellus, Munchen, ISBN – 3-89453-031-6)
  • Saint-Pierre, Gaston in Thompson, B. D'Arcy: Die Kernprinzipien Der Metamorphischen Methode (Ryvellus, Munchen, ISBN – 3-89453-068-5)

  13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  • Jeanette Korenc-Lafer, BELOSANA d.o.o. – Anicor, Izobraževalni center, Medvedova 14, 1000 Ljubljana
  • Maja Vrhunc, Društvo “MAYA”, Medvedova 14, 1000 Ljubljana
  • Nada Tomazin-Dokl, BOSOPET d.o.o., Krnica 63, 4267 Zgornje Gorje
  • mag. Zupančič Pavla, dr. med. vet., Valantičeva 19, 8000 Novo mesto
  • ga. Zdenka Petek, viš. med. s., Pot na Jeranovo 7, 1214 Kamnik
  • Koordinacija pri pripravi kataloga za NPK:
  • mag. Primož Hvala Kamenšček, CPI
  DELOVNA SKUPINA ZA REVIZIJO KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
  • Jeanette Korenc-Lafer, Belosana – Anicor d.o.o.  
  • Kaja Gabrijelčič, Belosana – Anicor d.o.o.
  • Nada Tomazin-Dokl, Gospodarska zbornica Slovenije
  • mag. Zupančič Pavla, Gospodarska zbornica Slovenije
  • Mag. Zdenka Tičar, Ministrstvo za zdravje
  • Mag. Metod Češarek, Center RS za poklicno izobraževanje
  Koordinacija pri pripravi kataloga za NPK:
  • Boštjan Košorok, Center RS za poklicno izobraževanje