Katalog

  Naziv:

  TIG varilec/TIG varilka

  Status:

  Objava

  Datum objave sklepa ministra:

  22.5.2015

  Predhodniki:

  TIG varilec/varilka (52100031)

  Klasius-P16:

  Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715)

  Klasius-SRV:

  Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

  Raven kvalifikacije:

  SOK 4, EOK 4


  1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  TIG varilec/TIG varilka (3825750011)

  2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  2.1. Strokovna znanja in spretnosti

  Glej poklicni standard TIG varilec/TIG varilka 5210.003.0 in točko 11 tega kataloga.

  2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  Kandidat lahko v osebni zbirni mapi za testni vzorec v zvezi s praktično nalogo za preverjanje predlaga vrsto spoja (sočelni ali kotni), na pločevini ali cevi, skupino osnovnega materiala, lego varjenja in ostale podrobnosti glede izvedbe varjenja testnega vzorca, kar komisija upošteva pri določitvi praktične naloge v primeru preverjanja kandidata.


  3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


  4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

      4.1. POTRJEVANJE

      V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija
      ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

      Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za
      preverjanje.

      4.2. PREVERJANJE

      Kandidat v praktični nalogi dokaže obvladovanje ročnega obločnega varjenja na
      TIG- način, skladno s standardom SIST EN ISO 9606 (Preskušanje
      usposobljenosti varilcev – Talilno varjenje) ali ekvivalentnim. Varilec v soglasju s
      komisijo izbere vrsto spoja (sočelni ali kotni) na pločevini ali cevi, skupino
      osnovnega materiala, lego varjenja in ostale podrobnosti glede izvedbe, ki jih
      obravnava uporabljeni standard. Praktično preverjanje traja največ 150 minut.

      Preverjanje teoretičnega znanja se izvaja pisno in/ali ustno in traja največ 30 minut.
      Obsega preverjanje poznavanja postopka in načina dela, materialov in delovne
      opreme, varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom in kakovosti skladno s
      poklicnim standardom TIG- varilec/TIG-varilka.


  5. Merila preverjanja

  Merila, ki jih je potrebno upoštevati
  • pristop k delu
  • upoštevanje navodil za delo (predvsem Popisa varilnega postopka, t.i. WPS in tehnoloških načrtov varjenja)
  • izvedbo varjenja na TIG- način
  • poznavanje osnovnih, dodajnih in pomožnih materialov
  • ustrezno hitrost dela
  • povezovanje praktičnih in teoretičnih znanj
  • preverjanje izdelka
  Izločilna merila
  • neupoštevanje varnostnih predpisov in predpisov o varstvu pred požarom
  • nepravilna uporaba orodij in delovne opreme
  • nerazumevanje dokumentacije
  • nezadostno zagotavljanje kvalitete

  Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

  Področje ocenjevanja

  Delež (%)

  načrtovanje in priprava naloge

  10

  izvedba

  60

  dokumentacija

  0

  ustni zagovor

  0

  teoretično preverjanje

  30

   

     6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

  Tig-varilec/varilka

  7. Raven zahtevnosti dela

  (IV)

  8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

  Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

  9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

  9.1. Materialni pogoji


  • varilnica s potrebno delovno in zaščitno opremo za ročno obločno varjenje na TIG način
  • učilnica
  • zagotovitev priprave preskusnih vzorcev skladno z zahtevami standarda SIST EN ISO 9606 (Preskušanje usposobljenosti varilcev – Talilno varjenje) ali ekvivalentnim
  • zagotovitev izvajanja zahtevanih neporušitvenih in/ali porušitvenih preiskav zvarnih spojev, skladno s standardom SIST EN ISO 9606 (Preskušanje usposobljenosti varilcev – Talilno varjenje) ali ekvivalentnim

  9.2. Kadrovski pogoji

  Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje predpisane z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima vsak:

  • najmanj srednješolsko izobrazbo s tehničnega področja (strojništvo, metalurgija, mehatronika, elektrotehnika, ipd.) in certifikat Certificirani mednarodni/evropski varilni inženir (CIWE/CEWE) ali tehnolog (CIWT/CEWT) izdan skladno z zahtevami smernice Mednarodnega instituta za varilstvo – IIW (doc. IAB-341) oziroma Evropske varilske federacije – EWF (doc. EWF-650).

  10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

  Ni časovne omejitve.

  11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

  Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
  izvaja varilna dela s TIG-načinom varjenja, skladno z zahtevami dokumentacije oziroma s popisom varilnega postopka (WPS)
  • pripravi in po potrebi vpne varjence v vpenjalne naprave
  • prepozna zahteve spremne dokumentacije, predvsem Popisa varilnega postopka (t. i. WPS)
  • pripravi zvarne robove in očisti površino za varjenje
  • po potrebi izvede predgrevanje varjencev
  • po potrebi pripravi in nastavi zaščito korenske strani zvarnega spoja
  • nastavi zahtevane varilne parametre in pretok zaščitnih plinov
  • vari skladno z zahtevami spremne dokumentacije (upošteva parametre varjenja, zaporedje varjenja, medvarkovno temperaturo …)
  • izmeri medvarkovno temperaturo, kadar je potrebno
  • preveri usklajenost dimenzije zvara glede na zahteve spremne dokumentacije
  • po varjenju očisti zvare in izdelek
  • po potrebi izpolni zahtevane rubrike v spremni dokumentaciji izdelka
  • pozna osnovne parametre varjenja (jakost varilnega toka in varilne napetosti, hitrost varjenja, pretok plina …)
  • zna uporabljati različne možnosti TIG-načina varjenja (z ali brez uporabe dodajnega materiala)
  • pozna postopke merjenja temperature varjencev med varjenjem
  • razume pomen oznak osnovnih in dodajnih materialov ter njihovo uporabnost
  • pozna namen postopkov predgrevanja in osnovnih toplotnih obdelav
  • pozna opremo za dimenzijsko kontrolo in njeno uporabo

  Zvari testni vzorec:
  • preveri in pregleda dokumentacijo
  • pripravi in preveri ustreznost testnih vzorcev z dokumentacijo
  • izbere potrebna orodja, opremo in pripomočke za izvedbo varjenja
  • izbere in uporabi potrebno osebno in drugo zaščitno opremo
  • ustrezno pripravi dodajni in pomožni material za varjenje
  • po potrebi vpne testne vzorce
  • nastavi ustrezne varilne parametre na varilnem stroju in pomožni opremi
  • po potrebi pripravi in nastavi naprave za predgrevanje
  • po potrebi pripravi in nastavi zaščito korenske strani zvarnega spoja
  • zavari testne vzorce skladno z dokumentacijo
  • po potrebi nadzira medvarkovno temperaturo
  • očisti zavarjeni testni vzorec
  • vizualno in dimenzijsko preveri zavarjeni testni vzorec
  • po potrebi izpolni spremno dokumentacijo
  V okviru teoretičnega preverjanja odgovarja na vprašanja s področij:
  • osnovne značilnosti TIG-načina varjenja
  • postopek in (posebni) pogoji varjenja
  • varivosti različnih materialov
  • izpolnjevanje zahtev dokumentacije s poudarkom na Popisu varilnega postopka (WPS)
  • pomen osnovnih varilnih parametrov
  • uporaba, razvrščanje in označevanje osnovnih, dodajnih in pomožnih materialov
  • uporaba  in nevarnosti zaščitnih plinov
  • opreme za TIG-varjenje
  • osebna in druge varovalne opreme za varjenje
  • dimenzije  zvarov in zvarnih spojev
  • namen postopka predgrevanja in osnovnih toplotnih obdelav varjencev
  • varnost in zdravje pri delu
  • varstvo pred požarom
  • nepravilnosti v zvarnih spojih in vzroki zanje
  • preverjanje  kakovosti varjenja
  • zagotavljanja kakovosti pri varjenju

  12. Literatura, strokovno gradivo

  • Begeš Janez: Tehnologija spajanja in rezanja; Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 1985
  • Čretnik Darja: Tehnologija spajanja in preoblikovanja za 4. letnik tehniških strojnih šol; Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 1999
  • Bizjak Jožica: Tehnologija materialov; Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 1997
  • Klobčar F., Štefanič B.: Tehnologija varjenja I. del; Tehniška šola za strojno stroko v Ljubljani, 1972
  • Granjon H.: Metalurške osnove varjenja; Zveza društev za varilno tehniko Slovenije, Ljubljana, 1994
  • Šprajc Peter: Varjenje TIG z osnovami kontrole kakovosti zvarnih spojev in kvalifikacija varilcev; Institut za varilstvo, Ljubljana, 2015
  • Tušek J.: Varjenje in sorodne tehnike spajanja materialov v neločljivo zvezo;  Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, 2014
  • Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Uradni list RS št. 56/99, 30. 7. 1999
  • Zakon o varstvu pred požarom, Uradni list RS št. 71/93, 30. 12. 1993

  13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  • Peter Šprajc, Institut za varilstvo, Ptujska 19, 1000 Ljubljana,
  • Srečko Slemenšek, Alpos, Dobrotinškova 2, 3230 Šentjur,
  • Marko Popit, Log – Cesta dolomitskega odreda 4, 1351 Brezovica,
  • Niko Samsa, Institut za varilstvo, Ptujska 19, 1000 Ljubljana,
  • Marija Šibanc, CPI,

  Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda:
  • Bojana Sever, CPI

  14. DELOVNA SKUPINA ZA REVIZIJO KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
  • Peter Šprajc, Institut za varilstvoNiko Samsa, Institut za varilstvo
  • Jordan Gorazd, ŠC Celje
  • Branko Matešič, ŠC Novo mesto
  • Mirko Marenče, Institut za varilstvo
  • Marjan Rojc, Institut za varilstvo
  • Aron Mrmolja, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Krovstvo-kovinarstvo Mrmolja, s.,p.
  • Peter Štrekelj, SKEI –Trimo, d. d.
  • Marija Šibanc, CPI

  Koordinatorica:
  • Nika Mustar, CPI