Katalog

  Naziv:

  Tehnični realizator/tehnična realizatorka medijskih vsebin

  Status:

  Objava v Uradnem listu RS

  Datum objave sklepa ministra:

  18.5.2018

  Predhodniki:

  Tehnični realizator/tehnična realizatorka medijskih vsebin (20867311)

  Klasius-P16:

  Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211)

  Klasius-SRV:

  Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (261)

  Raven kvalifikacije:

  SOK 6, EOK 5


  1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  Tehnični realizator/tehnična realizatorka medijskih vsebin (3864135011)

  2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  2.1. Strokovna znanja in spretnosti

  Glej poklicni standard Tehnični realizator/tehnična realizatorka medijskih vsebin: 38641350 in točko 11 tega kataloga.

  2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  • najmanj srednja strokovna ali srednja izobrazba in dve leti izkušenj na področju tehnične realizacije medijskih vsebin ali
  • srednja poklicna izobrazba in tri leta delovnih izkušenj na področju tehnične realizacije medijskih vsebin.

  3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


  4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  4.1. POTRJEVANJE

  V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

  1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti
  2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
  3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

  4.2 NAČIN PREVERJANJA

  Kandidat pripravi in na preverjanju zagovarja strokovno nalogo, v kateri opiše in utemelji posamezne elemente dela tehničnega realizatorja/tehnične realizatorke medijskih vsebin v ustreznem formatu in nosilcu (DVD, USB; elektronski portal ipd.). Strokovna naloga naj ne opisuje projekta starejšega od petih let.
  Posamezne teme strokovne naloge določi komisija, pri čemer izbira med enim ali več elementi dela (natančnejši opis – smernice za pripravo strokovne naloge glej v točki 11 tega kataloga), odvisno od vrednotenja osebne zbirne mape kandidata.
  5. Merila preverjanja

  Merila ocenjevanja sestavin procesa dela:

  Področje ocenjevanja

  Merila ocenjevanja

  DELEŽ %

  Izdelek

  skladnost izvedbe s planom dela

  70

  strokovna ustreznost

  celovitost

  sistematičnost in preglednost

  Zagovor

  strokovna utemeljitev izdelka in obvladovanje strokovno teoretičnih znanj s področja dela tehnične realizacije medijskih vsebin

  30

  nastop kandidata: odnos do dela, komunikacija

  Izločilna merila:

  • neupoštevanje pravil o varnosti in zdravja pri delu ter požarni varnosti,
  • neupoštevanje tehničnih predpisov in standardov o pripravi, obdelavi in predvajanju medijskih vsebin

  6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


  7. Raven zahtevnosti dela

  (VI)

  8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

  Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


  9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

  Materialni pogoji

  • Prostor z računalniško ali drugo opremo z možnostjo predstavitve strokovne naloge (DVD-predvajalnik, USB priključek, povezava z internetom itd.).

  Izvajalci postopkov ugotavljanja in preverjanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem

  Kadrovski pogoji

  Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje NPK lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

  • en član komisije najmanj višješolsko izobrazbo tehnične smeri in 5 let delovnih izkušenj s tehnično realizacijo medijskih vsebin na TV,
  • en član komisije najmanj višješolsko izobrazbo tehnične smeri in 5 let delovnih izkušenj s tehnično realizacijo medijskih vsebin na TV ali radiu ali internetu in
  • en član komisije najmanj srednješolsko izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj s tehnično realizacijo medijskih vsebin ali opravljen NPK Tehnični realizator/tehnična realizatorka medijskih vsebin in 5 let delovnih izkušenj s tehnično realizacijo medijskih vsebin.

  10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

  Ni časovne omejitve.

  11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

  Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
  pripravi tehnološki potek predvajanja medijskih vsebin
  • pregleda in ravna z različnimi medijskimi nosilci (CD, DVD, blue-ray, magnetni trakovi, nelinearni nosilci ipd.)
  • delno obdela vsebine na nosilcih: označi začetke, konce in prekinitve ter doda opremo medijskim vsebinam
  • spremeni ali pripravi parametre za prilagoditev formata medijskih vsebin
  • preveri tehnične lastnosti medijskih vsebin
  • sestavi in/ali dodela predvajalno listo
  • nastavi potrebne aparature za produkcijska opravila, vključena v predvajanje (snemanje, živi vklopi)
  • vnese medijske vsebine v sistem
  • s pomočjo tehnološke opreme prilagaja in kombinira predvajane medijske vsebine ter jih posreduje naslednjim členom v tehnološki verigi
  • ravna se po dnevnem medijskem programu in ga sproti prilagaja zahtevam izvedbene ekipe
  • prilagodi delovno okolje in tehnologijo dnevnim potrebam medijskega programa
  • sledi tehnološkemu razvoju medijev
  • razume dnevni program predvajanja (dnevna play-lista)
  • prepozna različne oblike medijskih zapisov
  • pozna postopke obdelave in dodelave medijskih vsebin
  • uporablja tehnične naprave, računalniške aplikacije, merilne instrumente in druge delovne pripomočke
  • razume principe delovanja in tehnično postavitev delovnega sklopa
  • pozna novosti na področju medijskih tehnologij
  Spodnje naloge so hkrati tudi smernice za pripravo strokovne naloge (glej točko 4.2. tega kataloga).

  Pripravi tehnološki potek predvajanja in samopredvajanje medijskih vsebin:
  • upošteva in utemelji predpise o varnosti in zdravju pri delu ter požarni varnosti
  • predstavi svojo vlogo v timu sodelavcev
  • opiše delovni sklop
  • seznani se s končno podobo izdelka
  • predstavi postopek dela
  • predstavi in obrazloži zakonitosti posameznih faz
  • predstavi svoj tehnični ali/in vsebinski doprinos
  • predstavi tehnične standarde
  • oblikuje in utemelji končno sliko predvajanega materiala
  • utemelji zagotavljanje tehnične kakovosti lastnega dela
  • racionalno porablja energijo, material in čas
  • razloži, kako skrbi za strokovni razvoj na področju tehnološkega razvoja medijev
  • predstavi novosti na področju medijskih tehnologij

  oblikuje medijsko vsebino
  • združi osnovne elemente medijskih vsebin
  • uporablja različne tipe mikrofonov, kamer in luči
  • upravlja mešalno mizo
  • uporablja procesorje zvoka in slike
  • uporablja predvajalne naprave
  • uporablja snemalne naprave
  • uporablja posredovalne naprave
  • uporablja računalniške programe za obdelavo medijskih vsebin
  • uporablja naprave za nadzor tehničnih lastnosti vsebin
  • uporablja merilne instrumente
  • obdela ali dodela medijske vsebine glede na zahteve predvajanja
  • obdela in dodela medijske vsebine glede na specifiko objavljanja (metapodatki)
  • analizira predhodno pripravljene vsebine in jih po potrebi pretvori v druge oblike, primerne za predvajanje na vseh platformah (TV, radio, splet …)
  • razume osnove delovanja kamere in dela z njo
  • razume osnove sistema osvetlitve in dela z njim
  • razume distribucijo signalov in vsebin
  • razume delovanje predvajalnih, snemalnih in distribucijskih naprav
  • pozna veljavne standarde s področja medijev
  • razume osnove akustičnih lastnosti prostora
  • razume postopke obdelave in dodelave medijskih vsebin
  Predstavi in utemelji način oblikovanja medijske vsebine:
  • načrtuje, organizira in pripravi lastno delo
  • predstavi osnovne elemente medijskih vsebin in možne načine združevanja le-teh
  • predstavi in utemelji uporabo posameznih orodij za obdelavo in dodelavo medijskih vsebin
  • predstavi način preverjanja tehničnih lastnosti medijskih vsebin in primer uporabe merilnih instrumentov
  • predstavi pripadajoče metapodatke in poda primer uporabe
  • opiše vrste oblik medijskih vsebin in način pretvorbe
  • zagotavlja tehnično kakovost lastnega dela
  • racionalno porablja energijo, material in čas
  izvaja tehnični nadzor in predvajanje medijskih vsebin
  • sproti preverja tehnične lastnosti medijskih vsebin
  • sproti preverja ustreznost posameznih elementov predvajanih vsebin
  • s pomočjo avtomatizacije ali ročno izvaja predvajanje medijskih vsebin v živo
  • hitro in ustrezno se odzove na nepričakovane situacije (izpad posameznega sistema, izpad zunanjih virov, nepredvidena sprememba v scenosledu predvajanja, prevelika obremenjenost sistema …) ter vzpostavi rezervno/nadomestno stanje predvajanja
  • preverja in prilagaja časovni potek predvajanja dnevnega programa (play—lista)
  • nadzira posredovanje medijskih vsebin končnemu uporabniku
  • obvladuje stresne situacije
  • se zaveda posledic svojih dejanj ob predvajanju v živo
  • razume razliko med predvajanjem in zagotavljanjem medijskih vsebin na zahtevo
  • razume distribucijsko omrežje za predvajanje medijskih vsebin

  Predstavi načine nadzora in izvajanja predvajanja medijskih vsebin:
  • načrtuje, organizira in pripravi lastno delo
  • opiše načine preverjanja tehničnih lastnosti in ustreznosti medijskih vsebin in posameznih dodanih elementov pri predvajanju
  • opiše postopke reševanja v težavah in/ali ob spremembah
  • predstavi sistem posredovanja medijskih vsebin proti uporabniku
  • razloži delovanje in razlike v sistemih posredovanja vsebin
  • zagotavlja tehnično kakovost lastnega dela
  • racionalno uporablja energijo, material in čas
  • opravlja dela tako, da ne ogroža sebe, imetja/lastnine/premoženja in okolja

  komunicira s sodelavci in z gosti
  • izmenjuje informacije z avtorji, vodji ali s sodelavci v delovnem procesu ter se dogovarja o izvedbi predvajanja
  • upošteva načela timskega dela
  • komunicira z lokalno izvedbeno ekipo ali z ekipo na drugi lokaciji, terenu
  • komunicira z gosti/nastopajočimi, daje operativna navodila in se dogovarja o poteku
  • komunicira z notranjimi in zunanjimi sodelavci o posredovanju signalov in medijskih vsebin
  • dogovarja se z nadrejenimi ali odgovornimi o večjih spremembah v dnevnem poteku medijskega programa
  • uporablja različne komunikacijske naprave
  • se sporazumeva in pri tem uporablja strokovno terminologijo v slovenskem in tujem jeziku (angleškem)
  • uporablja različne vrste komunikacijskih naprav v sklopu
  • uporablja tehnike komuniciranja in koordinacijo delovnih procesov
  • strokovno ustno in pisno komunicira
  • izbere primeren način komunikacije pri reševanju problemov in izvajanju posameznih nalog
  Predstavi načine in pomembnost ustrezne komunikacije:
  • obrazloži pomen, naprave in postopke za komunikacijo med udeleženci procesa z upoštevanjem načel timskega dela
  • izpostavi razlike v komunikaciji pri delu z različnimi profili
  • na primerih predstavi in utemelji ustreznost izbora komunikacije pri reševanju določenega tehničnega  problema
  • uporablja strokovno terminologijo v slovenskem in tujem jeziku
  • zagotavlja tehnično kakovost in ustreznost komunikacije
  • racionalno porablja energijo, material in čas


  12. Literatura, strokovno gradivo

  • Wurtzel, Alan, Acker, Stephen R.: TELEVISION PRODUCTION; ISBN 0-07-072126-2, McGraw-Hill Book Company.
  • Ward, Peter, Bermingham, Alan, Wherry, Chris: MULTISKILING FOR TELEVISION PRODUCTION; ISBN 0-240-51557-0, Focal Press.
  • Poynton, Charles: DIGITAL VIDEO AND HDTV; ISBN 1-55860-792-7, Morgan Kaufman Publishers.
  • Millerson, Gerald: LIGHTING FOR VIDEO; ISBN 0-240-51303-7, Focal Press.
  • The Book – NVISION (1996); AN ENGINEER'S GUIDE TO THE DIGITAL TRANSITION; NVISION, P. O. Box, Nevada City, CA 95959.
  • The Book II – NVISION; MORE ENGINEERING GUIDANCE FOR THE DIGITAL TRANSITION, NVISION, 125 Crown Point Court, Grass Walley, CA 95945 (website: www.nvision1.com), ISBN 0-9640361-7-7, NVision 1999.
  • Millerson, Gerald: VIDEOPRODUCTION Handbook; ISBN 0-240-51321-5, Focal Press.
  • Mastnak, J., Bukovec, M.: Osnove akustike, šola PET, Ljubljana.
  • Mastnak, J., Cedilnik, R. Kreslin, V.: Mikrofonska tehnika, skripta, Izobraževalno središče RTV Slovenija.
  • Nisbett, A.: The Sound Studio.
  • Misner, T.: Practical Studio Techniques, SAE.
  • Hunter, S. S.: Live Sound Reinforcement (Mix Pro Audio Series) (Paperback).
  • Fry, D.: Live Sound Mixing, Fourth Ed.
  • Katz, Bob (2007): Mastering Audio: the art and the science. Focal Press.
  • Rumsey, Francis and McCormick, Tim (2006): Sound and Recording an introduction.
  • Rumsey, Francis: Spatial Audio. Focal Press.
  • The digital fact book, edition 9, Quantel, 1998.
  • TV- novice, Tomaž Perovič, Špela Šipek, 1998, Šou, Isbn 961-6211-30-7.

  13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  • Tomaž Pernovšek, Planet 9
  • Srečo Katona, Radio Slovenija
  • Nino Budimirovič, TV Slovenija
  • Janez Strojan, Izobraževalno središče RTV Slovenija
  • Koordinacija pri pripravi kataloga za NPK:
  • mag. Barbara Velkov Rozman, CPI

  14. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
  • Silvo Jerman, PRO PLUS, član komisije za NPK
  • Denis Miklavčič, Sindikat Glosa
  • Željko Alojz, TV Slovenija, član komisije za NPK
  • Miha Zakrajšek, IAM
  • Gregor Meglič, TV Slovenija
  • Klavdija Zupan, dramaturginja
  • Dr. Peter Purg, UNG
  • Boštjan Kerčmar, Viba Film
  • Irena Ostrouška, Ministrstvo za kulturo

  Koordinacija pri pripravi revizije kataloga za NPK:
  • mag. Barbara Velkov Rozman, CPI