Katalog

  Naziv:

  Drevesničar trsničar/drevesničarka trsničarka

  Status:

  Objava

  Datum objave sklepa ministra:

  /

  Predhodniki:

  Drevesničar trsničar/drevesničarka trsničarka (62200031)

  Klasius-P16:

  Hortikultura (0812)

  Klasius-SRV:

  Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

  Raven kvalifikacije:

  SOK 4, EOK 4


  1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  Drevesničar trsničar/drevesničarka trsničarka (4304524011)

  2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  2.1. Strokovna znanja in spretnosti

  Glej poklicni standard Drevesničar trsničar/drevesničarka trsničarka 43045240 in 11. točko tega kataloga.

  2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  • najmanj osnovnošolska izobrazba
  • vozniški izpit F-kategorije
  • potrdilo o pridobitvi znanj iz fitomedicine za izvajalca ukrepov varstva rastlin

  3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


  4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  4.1. POTRJEVANJE

  V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda lahko:

  1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
  2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
  3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.  4.2. NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
  • praktično preverjanje in zagovor


  5. Merila preverjanja

  Merila ocenjevanja sestavin procesa dela

   

  Področje ocenjevanja

  Merila ocenjevanja

  Delež%

  1. načrtovanje

  Priprava načrta storitve (poznavanje, razumevanje)

  10

  Izbor ustreznih materialov

   

  2. izvedba

  Priprava na delo (upošteva se osebna urejenost, ustrezna osebna varovalna oprema, priprava prostora, strojev, opreme, orodij …)

  50

  Strokovna ustreznost (lastnosti uporabljenih materialov, upoštevanje ustreznega zaporedja delovnih postopkov …)

  Varčnost in pravilna uporaba strojev, orodij in naprav

  Kalkulacija storitve

  Upoštevanje predpisov iz varnosti in zdravja pri delu ter predpisov varstva okolja

  Kakovost storitve (natančnost pri delu, kakovost izvedbe postopkov oz. posameznih del …)

  Higiena in varno delo pri izvedbi (upoštevanje higienskih in varnostnih predpisov med samim delom, predvsem pri pripravi cepljenk)

  Komunikativnost in uporaba strokovne terminologije

  Samostojnost pri delu (upošteva se tako samostojnost posameznika kot skupine)

  3. dokumentacija

  Celovitost in preglednost dokumentacije (uporaba ustreznih obrazcev/evidenc, strokovnega besedišča …)

  10

  4. zagovor

  Predstavitev uporabe materialov in orodij ter utemeljitev uporabljenih tehnik dela

  30

  SKUPAJ

  100 %


  Izločilna merila:

  Jih ni.


  6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


  7. Raven zahtevnosti dela

  (IV)

  8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

  Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

  9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

  9.1. Materialni pogoji

  • stroji, naprave in orodja za obdelavo tal

  • stroji, naprave in orodja za setev, sajenje in cepljenje
  • stroji, naprave in orodja za gnojenje in namakanje
  • stroji in naprave za varstvo rastlin
  • stroji, naprave in orodja za pridelovanje, oskrbovanje in vzdrževanje matičnega nasada, sadnih rastlin, drevnin in trsnic
  • matični nasad, površine za vzgojo sadnih rastlin, drevnin in trsov
  • skladiščni prostor
  • različne drevesne in grmovne vrste rastlin (tudi podlage-sadne in okrasne) ter različne vrste trsov in semen
  • rastni substrati, gnojila, stimulatorji koreninjenja, parafin, razkužila in sredstva za varstvo rastlin
  • različne vrste gojitvenih plošč in vsebnikov
  • rastne opore, prekrivni materiali in materiali za senčenje sadik
  • zaboji za shranjevanje cepljenk
  • materiali za opremo prodajnih rastlin (embalaža, etikete idr.)
  • prostor za pripravo in izvajanje razmnoževanja rastlin
  • garderobni prostor
  • prostor za pripravo dokumentacije

  Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

  9.2. Kadrovski pogoji

  Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije.

  Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

  • en član najmanj visokošolsko izobrazbo s področja kmetijstva ali agronomije ali hortikulture in pet let delovnih izkušenj na področju drevesničarstva ali trsničarstva,
  • en član najmanj srednjo strokovno izobrazbo s področja kmetijstva ali vrtnarstva ali hortikulture in pet let delovnih izkušenj na področju drevesničarstva ali trsničarstva,
  • tretji član mora izpolnjevati enega od meril, navedenih v prvi ali drugi alineji.

  10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

  Ni časovne omejitve.

  11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

  Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
  pripravi matični nasad po načrtu
  • izbere prostor za napravo matičnega nasada
  • postavi ograjo
  • pozna postopek priprave zemljišča za matičnjak
  • jemlje vzorce za analizo tal
  • opravi potrebna zemeljska dela za napravo matičnega nasada
  • upravlja stroje in orodja za pripravo in kultiviranje tal
  • posadi rastline po načrtu
  • pozna osnovne rastne zahteve matičnih rastlin
  • pozna osnovni sortiment podlag in njihove lastnosti
  • označi rastline s pripravljenimi etiketami skladno s Pravilnikom o trženju in razmnoževanju rastlin
  • oskrbuje matični nasad
  • poskrbi za ustrezno zaščito matičnega nasada

  Pripravi osnutek zasaditve matičnega nasada po izboru komisije:
  • nariše idejno skico matičnega nasada
  • določi vrstne in medvrstne razdalje
  • predvidi način vzgoje in oskrbe
  • predvidi okvirno porabo materialov
  • naredi okvirno kalkulacijo stroškov
  Oceni ustreznost postavitve in vzdrževanja matičnjaka:
  • oceni mesto in lego matičnjaka glede na vrsto rastlin
  • oceni medvrstne in vrstne razdalje glede na vrsto rastlin
  • preveri označbo rastlin skladno s Pravilnikom o razmnoževanju in trženju določenih rastlin
  • oceni oskrbo in vzdrževanost matičnjaka
  • oceni in komentira obstoječo dokumentacijo
  Pripravi načrt poteka del v matičnjaku glede na letni čas (po izboru komisije):
  • pripravi izbor posameznih faz dela
  • predvidi porabo časa in potrebno delovno osebje
  • pripravi kalkulacijo stroškov dela
  razmnožuje rastline s potaknjenci in drugimi načini vegetativnega razmnoževanja
  • razlikuje med zelnatimi, pollesnatimi in lesnatimi potaknjenci
  • reže potaknjence
  • pripravi prostor za ukoreninjenje delov rastlin
  • pripravi substrat skladno z načrtom
  • pripravi biostimulatorje skladno z načrtom
  • spremlja ukoreninjenje in rast potaknjencev
  • oskrbuje potaknjence glede na potrebe posamezne gojene kulture
  • določi čas presajanja in presaja ukoreninjene potaknjence v manjše lončke
  • pozna čas in način razmnoževanja za posamezne gojene kulture
  • grobaniči
  • grebeniči
  • deli rastline
  • pozna pomen vzgoje drevnin iz tkivnih kultur
  Izvede vegetativno razmnoževanje rastlin:
  • izbere in pripravi prostor za razmnoževanje rastlin
  • pripravi orodja in materiale za razmnoževanje
  • izbere ustrezen način razmnoževanja
  • izvede razmnoževanje
  • racionalno porablja energijo, material in čas
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  Izvede grobaničenje:
  • izbere primerne rastline za grobaničenje v matičnem nasadu
  • izbere in pripravi orodja ter pripomočke za delo
  • izvede grobaničenje
  • racionalno porablja energijo, material in čas
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  Izvede grebeničenje:
  • izbere primerne rastline za grebeničenje v matičnem nasadu
  • izbere in pripravi orodja ter pripomočke za delo
  • izvede grebeničenje
  • racionalno porablja energijo, material in čas
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  razmnožuje rastline s cepljenjem
  • zagotovi mikroklimo prostora po načrtu
  • pripravi podlage za cepljenje glede na normative
  • pripravi cepiče glede na normative
  • razlikuje načine in čas cepljenja za posamezno gojeno kulturo
  • ročno ali strojno cepi
  • pripravi parafin in vodo za hlajenje
  • parafinira cepljenke v ustreznem času in z ustreznim parafinom
  • razume pomen parafiniranja
  • pripravi substrat za gojenje cepljenk
  • oskrbuje cepljenke
  • pozna osnovna sredstva za razkuževanje in razume pomen razkuževanja
  Izvede cepljenje rastlin po izboru komisije:
  • pripravi prostor, materiale in pribor za cepljenje
  • namesti stroj za cepljenje
  • izbere in pripravi podlago za cepljenje
  • izbere in pripravi cepiče
  • izvede cepljenje na ustrezen način
  • pripravi parafin za parafiniranje in vodo za hlajenje cepljenk
  • parafinira cepljenke
  • etiketira cepljenke
  • dokumentira postopek
  • racionalno porablja energijo, material in čas
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  sili cepljenke
  • razkužuje silnico in materiale v njej
  • pripravi ustrezno velikost zabojev za siljenje
  • pripravi ustrezen substrat za siljene rastline
  • zloži cepljenke v zaboje
  • postavi zaboje v silnico
  • pozna čas in trajanje siljenja za posamezno gojeno kulturo
  • pozna pogoje za siljenje in možnosti uporabe biostimulatorjev
  • uravnava mikroklimo v silnici po načrtu
  • utrjuje cepljenke po končanem siljenju
  Sili cepljenke po izboru komisije:
  • izbere in pripravi prostor za siljenje cepljenk
  • razkuži silnico in material v njej
  • pripravi zaboje in substrat
  • zloži cepljenke v zaboje
  • postavi zaboje v silnico
  • dokumentira postopek
  • racionalno porablja energijo, material in čas
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  razmnožuje rastline s setvijo
  • nabere ustrezno zrela semena
  • pripravi seme za setev (stratifikacija, skarifikacija)
  • pozna semena in njihovo kaljivost v različnih pogojih pri pomembnejših rastlinah, ki jih razmnožuje
  • pripravi substrat po načrtu
  • seje semena po načrtu (ročno oziroma strojno)
  • pozna čas in globino setve za različne gojene kulture
  • oskrbuje vznikle rastline
  • presadi rastline v manjše lončke ali jih razsadi
  • izvaja zdravstveno varstvo sejančkov
  • pozna čas in načine razsaditve
  • pozna različne načine namakanja
  Izvede setev rastlin po izboru komisije:
  • pripravi prostor, orodja in materiale za delo
  • pripravi seme za setev
  • pripravi setvene plošče glede na način setve
  • izbere ustrezen substrat
  • napolni setvene plošče s substratom
  • poseje seme
  • zalije zasejane setvene plošče
  • naloži setvene plošče v kalilnik ali na mize
  • zagotovi primerno temperaturo in vlago za kalitev semena
  • dokumentira postopek
  • racionalno porablja energijo, material in čas
  • zagotavlja kakovost setve
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  pripravi prostor za gojenje sadik
  • pripravi posode za zasaditev sadik
  • vzame vzorec za analizo tal
  • opravi osnovno obdelavo zemljišča in gnojenje
  • napravi grebene in razume pomen sajenja nanje
  • polaga zastirke in razume njihov vpliv
  • postavi tunel za senčenje sadik
  • pozna rastne zahteve gojenih sadik
  Pripravi prostor za gojenje sadik:
  • pripravi in nastavi kmetijske stroje za obdelavo in osnovno gnojenje tal
  • pripravi ustrezen prostor oziroma površino
  • opravi osnovno obdelavo zemljišča in gnojenje
  • izvede načrtovano vrsto drenaže in način namakanja
  • položi zastirko po potrebi
  • dokumentira postopek
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela
  Pripravi grebene za gojenje sadik:
  • pripravi stroje, naprave in orodja ter materiale za delo
  • opravi osnovno obdelavo zemljišča in gnojenje
  • izvede načrtovano vrsto drenaže in način namakanja
  • napravi grebene
  • položi zastirko po potrebi
  • dokumentira postopek
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela
  goji sadike v vsebnikih (lonci, konteinerji, vreče …)
  • pripravi substrat po načrtu
  • pripravi vsebnike primerne velikosti po načrtu in pozna prednosti gojenja rastlin v njih
  • ročno ali strojno sadi oziroma presaja
  • pozna pomen presajanja rastlin
  • pripravi prostor za nadaljnje gojenje
  • razume pomen uporabe protiplevelnih zastirk
  • pozna standarde kakovosti za rastline, pridelane v vsebnikih
  Pripravi vsebnike za sajenje sadik:
  • pripravi stroje, naprave in orodja ter materiale za delo
  • pripravi substrat po načrtu
  • izbere vsebnike primerne velikosti
  • ročno ali strojno posadi
  • posajene rastline prestavi v prostor za nadaljnje gojenje
  • dokumentira postopek
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela
  goji in oskrbuje sadike v drevesnici oz. trsnici
  • posadi sadiko
  • opravi drugo parafiniranje
  • prepozna sadike po podlagah
  • upravlja kmetijske stroje za gnojenje, nanos sredstev, za varstvo rastlin in dopolnilno obdelavo
  • strojno in ročno dognojuje po načrtu
  • pozna namen ter načine dognojevanja
  • namaka po načrtu ter razume pomen oskrbe rastlin z vodo
  • privezuje rastline k opori po potrebi
  • opravi gojitveno rez oz. vršičkanje po potrebi ter razume pomen te rezi
  • opravi kontrolo sortne čistosti
  • opravi vršičkanje pred izkopom
  • pozna značilnosti gojenja posameznih skupin lesnatih rastlin
  • razlikuje različne zastirke, gnojila in substrate
  • pozna večletni razvoj posameznih sadik
  Oskrbi sadike v drevesnici:
  • pripravi in nastavi kmetijske stroje za gnojenje in dopolnilno obdelavo
  • zalije sadike
  • izvede zatiranje plevelov
  • foliarno dognoji
  • priveže rastline k opori
  • opravi gojitveno rez oz. vršičkanje
  • opravi kontrolo sortne čistosti
  • dokumentira postopek oskrbe
  • racionalno porablja energijo, material in čas
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  Oskrbi sadike v trsnici:
  • pripravi in nastavi kmetijske stroje za gnojenje in dopolnilno obdelavo
  • zalije sadike
  • foliarno dognoji
  • opravi kontrolo sortne čistosti
  • opravi vršičkanje
  • izvede zatiranje plevelov
  • dokumentira postopek oskrbe
  • racionalno porablja energijo, material in čas
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu

  izvaja ukrepe varstva sadik oz. cepljenk
  • spremlja zdravstveno stanje sadik oziroma cepljenk
  • pozna gospodarsko pomembne bolezni in škodljivce gojenih rastlin ter plevele in njihovo zatiranje
  • prepozna osnovne znake pomembnejših bolezni in poškodb ter opažanja posreduje nadrejenim
  • razlikuje FFS po namenu in načinu delovanja
  • upošteva oznake o strupenosti FFS in jih uporablja skladno z navodili
  • razlikuje med biološkimi in sintetičnimi načini varstva rastlin
  • razlikuje med različnimi načini varstva rastlin glede na vrsto bolezni, škodljivcev in plevelov
  • pozna alternativne možnosti varstva rastlin
  • pozna pomen pravilne nastavitve in ustreznega postopka pri izvedbi varstva rastlin za dober učinek pripravka in zmanjševanje škodljivega vpliva na okolje
  • pripravi in umeri naprave za izvajanje varstva rastlin
  • izračuna koncentracijo in odmerek FFS
  • izvaja varstvo rastlin pred boleznimi, škodljivci in pleveli z uporabo različnih tehnik in naprav skladno z načeli varstva okolja
  • pozna posledice nepravilne uporabe FFS na okolje
  • upravlja stroje in naprave za izvajanje varstva rastlin
  Izvede varstvo sadik oz. cepljenk po izboru komisije:
  • prepozna pojav bolezni in škodljivcev na sadikah/cepljenkah
  • pripravi izbrana fitofarmacevtska sredstva (FFS)
  • pripravi naprave za izvajanje kemičnega varstva
  • izvede predpisan postopek kemičnega varstva pred boleznimi ali škodljivci
  • dokumentira postopek
  • racionalno porablja energijo, material in čas
  • zagotavlja kakovost izvedbe dela
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • upošteva predpise o varovanju okolja

  pripravi sadike in cepljenke za prodajo
  • pripravi ustrezno embalažo za prodajo izbranih sadik oz. cepljenk
  • izkoplje sadike oz. cepljenke v ustreznem času in na ustrezen način
  • klasificira sadike oz. cepljenke po zakonskih normativih
  • označi sadike oz. cepljenke za prodajo in razume pomen označevanja
  • pripravi FFS in parafin za klasirane cepljenke
  • razkuži in parafinira cepljenke
  • skrajša koreninski sistem po potrebi
  • izbere primeren način zaščite sadik in cepljenk do prevzema
  • skladišči sadike oz. cepljenke v ustreznih pogojih skladno s predpisi
  Pripravi sadike/cepljenke za prodajo:
  • pripravi stroje in orodja za izkop sadik/cepljenk
  • izkoplje sadike/cepljenke
  • pripravi stroje in pripomočke za skladiščenje in etiketiranje sadik/cepljenk
  • pripravi prostor za skladiščenje oz. klasiranje in pakiranje
  • opravi klasifikacijo sadik/cepljenk po zakonskih normativih
  • skrajša koreninski sistem po potrebi
  • obreže in parafinira sadike/cepljenke
  • oblikuje ceno sadike/cepljenke
  • označi sadike/cepljenke za prodajo
  • izbere primeren način skladiščenja ter skladišči sadike/cepljenke
  • izbere in pripravi embalažo za prodajo
  • zagotovi ustrezno kakovost sadik/cepljenk do prevzema
  • vodi evidence skladiščenih oziroma prodanih sadik ter upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela

  12. Literatura, strokovno gradivo

  • Žmavc, M.: Kmetijska tehnika za danes in jutri. Srednja kmetijska šola Grm, samozaložba, Novo mesto, 2002.
  • Novak, M.: Tehnike nanašanja pesticidov. Kmečki glas, 1990.
  • Enciklopedija vrtnarjenja. Kraljevo hortikulturno združenje, 1994.
  • Šiftar, A.: Vrtno drevje in grmovnice. DZS, 1974.
  • Šiftar, A.: Uporaba drevnine za javne nasade. Zavod za tehniško kulturo Slovenije, 2001.
  • Štampar, F. in sodelavci: Sadjarstvo. ČZP Kmečki glas, 2005.
  • Golob, I.: Razmnožujmo okrasne rastline. ČZP Kmečki glas, Ljubljana,1989.
  • Smole, J., Črnko, J.: Razmnoževanje sadnih rastlin. ČZP Kmečki glas, 2000.
  • Hrček, L., Korošec Koruza, Z.: Sorte in podlage vinske trte. Slovenska vinska akademija VERITAS, 1996.
  • Vršič, S., Lešnik, M.: Vinogradništvo. ČZP Kmečki glas, 2001.
  • Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin. Ur. l.  RS št. 58-2809/2002, s. 6034
  • Leskošek, M.: Gnojenje. ČZP Kmečki glas, Ljubljana, 1993.
  • Jenčič, R.: Kmetijski stroji. Kmečki glas, Ljubljana, 1975.
  • Macdonald, B.: Practical woody plant propagation for Nursery Growers. 1996.
  • Osterc, dr. Gregor in Rusjan, dr. Denis: Drevesničarstvo in trsničarstvo. ČZD Kmečki glas, Ljubljana,  2013.
  • Štampar, F.: Namakanje v sadjarstvu. MKGP, Ljubljana, 2006.
  • Štampar, F.: Rez sadnih rastlin. ČZD, Ljubljana, 2008.
  • Leterme, Evelyne: Le Greffage, et la plantation des arbes fruites, 2008.

  13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  • Andrej Ferjančič, Trsnica Vrhpolje, z. o. o.
  • Nada Natek, Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
  • Irena Rojc, Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
  • Helena Žnidarič, CPI

  Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:
  • Majda Stopar, CPI

  14.DELOVNA SKUPINA ZA REVIZIJO KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

  • Andrej Strgar, Pro-horto, d. o. o.
  • Igor Škerbot, KGZS – Zavod Celje
  • Mojca Škof, Kmetijski inštitut Slovenije
  • Matjaž Mastnak, Arboretum Volčji Potok
  • Simon Ogrizek, Obrtna zbornica Slovenije, Sekcija cvetličarjev in vrtnarjev
  • Dr. Marjana Jakše, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
  • Tomaž Jevšnik – Ocean Orchids, d. o. o.
  • Helena Žnidarič, CPI

  Koordinacija pri reviziji kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:
  • Majda Stopar, CPI