Katalog

  Naziv:

  Upravljalec/upravljalka mobilnih dvigal

  Status:

  Objava

  Datum objave sklepa ministra:

  25.10.2012

  Predhodniki:

  Klasius-P16:

  Transport (1041)

  Klasius-SRV:

  Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

  Raven kvalifikacije:

  SOK 5, EOK 4


  1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  Upravljalec/upravljalka mobilnih dvigal (6702504011)

  2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  2.1. Strokovna znanja in spretnosti

  Glej poklicni standard Upravljalec/upravljalka mobilnih dvigal 67025040 in točko 11 tega kataloga.

  2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  • Najmanj srednja poklicna izobrazba ali NPK Voznik/voznica v cestnem prometu oziroma temeljna kvalifikacijo za voznika,
  • specialistični zdravniški pregled za vid, sluh, koncentracijo in za delo na višini,
  • vozniški izpit C-kategorije.

  3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


  4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  4.1. POTRJEVANJE

  V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.
  V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

  4.2. NAČINI PREVERJANJA

  Pisno preverjanje ter praktično preverjanje z ustnim zagovorom.

  5. Merila preverjanja

  Pri preverjanju je potrebno upoštevati:
  • pripravo kandidata na delo,
  • uporabo osebnih varovalnih sredstev in opreme pri delu,
  • upoštevanje predpisov varnosti in zdravja pri delu,
  • obvladovanje tehničnih lastnosti prevoznih sredstev in tovornega prostora,
  • obvladovanje določenega zaporedja dela,
  • obvladovanje potrebnih ukrepov ob nenavadnih dogodkih pri manipulaciji.
  Izločilna merila:
  • neupoštevanje predpisov varnosti in zdravju pri delu
  • neupoštevanje tehničnih lastnosti prevoznih sredstev in tovornega prostora
  Deli preverjanja v odstotkih:
  • Pisno preverjanje: 40 %
  • Praktično preverjanje z ustnim zagovorom: 60 %
  Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

  Področje ocenjevanja
    Delež  (%)
  načrtovanje in priprava naloge20
  izvedba50
  dokumentacija10
  ustni zagovor
  20
   
  Pisni del preizkusa je ocenjen kot »uspešen«, če kandidat doseže najmanj 60 % možnih točk.    

  6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


  7. Raven zahtevnosti dela

  (V)

  8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

  Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

  9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

  9.1. Materialni pogoji

  • Učilnica,

  • avtodvigalo, cestni avtožerjav za večje višine dviganja (do 50 m) in avtožerjav s teleskopsko dvižno napravo,
  • pripadajoča oprema dvigal in ustrezna sredstva za prenos tovora,
  • poligon,
  • različne vrste in teže tovora.

  9.2. Kadrovski pogoji

  Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani od katerih ima:

  • najmanj en član visoko strokovno izobrazbo strojne, prometne ali logistične smeri in 5 let delovnih izkušenj,
  • najmanj en član srednjo strokovno izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj z delom z dvigali,
  • najmanj en član  strokovni izpit iz varnosti in zdravju pri delu v skladu z zakonom o varnosti in zdravju pri delu.

  10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

  Ni časovne omejitve.

  11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

  Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
  Preventivno pregleda dvigalo pred premikom
  • preveri delovanje zavornih in drugih hidravličnih sistemov
  • preveri delovanje varnostnih naprav
  • preveri delovanje signalnih naprav, svetlobnih in zvočnih naprav (rotacijske luči ipd.)
  • preveri delovanje komunikacijskih naprav
  • pregleda kretne mehanizme in kolesa
  • pregleda jeklene vrvi in navijalne bobne
  • pregleda kavelj in obešalno opremo (trakovi, priveznice, grabilci, spreader ipd.)
  • pregleda zavore in jih po potrebi nastavi
  • pripravi dvigalo za premik
  • odsidra dvigalo in postavi dvižne ročice v pravilen položaj
  • omeji vrtenje vrtljivega dela dvigala
  • preveri delovanje pogonskih sklopov
  • pravilno postavi dvigalo oziroma podvozje dvigala v horizontalno in varno lego
  • upošteva težo tovora, nosilnost dvigala in nosilnost tal
  • pozna tehnične karakteristike posameznih vrst dvigal  
  • pozna navodila za vzdrževanje dvigal
  • pozna osnovne fizikalne principe hidravlike na delovnih strojih
  • pozna postopek priprave hidravlične tekočine
  • pozna karakteristike delovanja črpalk in ventilov
  • pozna optimalne nastavitve in tekoče vzdrževanje pnevmatičnih sistemov
  • zna sistematično prepoznati, lokalizirati in odpravljati napake
  • pozna postopke hitrih popravil
  • pozna elektronska krmilja – električne naprave  
  • pozna instalacije dvigal
  • zna varno postaviti dvigalo
  Pregleda dvigalo pred premikom (po izboru komisije):
  • opravi pregled delovanja zavornih in drugih hidravličnih sistemov, delovanja varnostnih naprav, delovanja signalnih naprav, svetlobnih in zvočnih naprav (rotacijske luči ipd.) in delovanja komunikacijskih naprav
  • pregleda premikajoče se mehanizme in kolesa, jeklene vrvi in navijalne bobne ter kavelj in obešalno opremo (trakovi, priveznice, grabilci, spreader ipd.)
  • pregleda zavore
  • pripravi dvigalo za premik
  • odsidra dvigalo in postavi dvižne ročice v pravilen položaj
  • omeji vrtenje vrtljivega dela dvigala
  • stabilizira avtodvigalo ali mobilna luška dvigala
  • preveri delovanje pogonskih sklopov
  • pravilno postavi dvigalo oziroma podvozje dvigala v horizontalno in varno lego
  • pri delu upošteva težo tovora, nosilnost dvigala in nosilnost tal
  • vpiše ugotovitve v kontrolno knjigo oziroma na evidenčni list, v knjigo pripomb in opažanj
  • preveri veljavnost periodičnega in generalnega pregleda dvigala
  Ustni zagovor in demonstracija pregleda:
  • opiše pravilen preventivni pregled dvigala pred začetkom dela
  • opiše delovanje naprav
  • opiše postopek odsidranja
  • opiše postopek stabiliziranja dvigala
  • našteje in opiše glavne dele dvigala
  • našteje notranje in zunanje regulative, ki urejajo varno delo z dvigali
  • našteje in opiše vsebine iz kontrolne in matične knjige  
  • dvigala
  Upravlja cestna vozila, opremljena z napravo za dvigovanje bremen
  • pripravi dvigalo za premik
  • upošteva manipulacijski prostor, po katerem lahko dvigalo prenaša breme.
  • upošteva pogoje in druge zahteve za varen premik
  • pridobi podatke o teži tovora, po potrebi tovor tehta
  • spremlja pripenjanje in zategovanje tovora (zaradi enakomerne obremenitve obešal), uravnovešenje tovora
  • dviga, prenaša, umirja in preklada tovor ter sledi tovoru pri prenosu
  • upošteva diagram nosilnosti
  • upošteva kinematiko dvigala
  • stalno nadzira dogajanje na delovišču
  • spremlja in uporablja komunikacijske in signalizacijske naprave (ročne, svetlobne in zvočne signale)
  • ugotavlja vzroke in ukrepa pri aktiviranju preobremenilne naprave
  • ob spuščanju tovora spremlja dogajanje na delovišču (varno odlaganje tovora)
  • upošteva navodila za delo zaradi vplivov na okolje (spust tovora)
  • spremlja signale signalista (ročni signali, signali preko ustrezne komunikacijske opreme), ko nima pregleda nad deloviščem
  • pri zapenjanju, prenosu in odlaganju tovora je pozoren na morebitne poškodbe tovora
  • spremlja izvleko obešalnih priveznic (trakov) izpod tovora
  • ob zaključku dela postavi dvigalo v prvotni položaj
  • upošteva nosilnost tal
  • pozna cestnoprometne predpise in predpise internega transporta
  • pozna statiko dvigala
  • pozna tehnologijo dela z različnimi dvigali
  • pozna sredstva za dvigovanje in prenos bremen
  • pozna osnove in predpise notranjega transporta
  • pozna ustreznost prekladalne opreme glede na vrsto tovora
  • pozna pravilne nastavitve prekladalne opreme glede na vrsto tovora
  Upravlja cestna ali tirna vozila, opremljena z napravo za dvigovanje bremen (po izboru komisije):

  • seznani se z vrsto tovora in s tehnologijo
  • opravi vizualni pregled in ureditev delovnega mesta oziroma manipulacijskega prostora, v katerem se bo prenašalo breme
  • opravi vizualni pregled kavlja z varovalom, bremenskih vrvi, stanje komandnega tasterja
  • opravi preizkus vseh komandnih funkcij (zavor, končnih stikal, mejnih stikal, signalnih naprav, ipd.)
  • z ozirom na dimenzije, obliko in težo bremena izbere ustrezna pomožna nosilna sredstva (prijemala, vpenjala, jarme, vrvi) in jih vizualno pregleda, če so brezhibna in primerna za dvigovanje in prenašanje bremen
  • prepriča se, ali je breme res pravilno pričvrščeno, navezano in uravnoteženo
  • prepriča se, ali je glede na okoliščine mogoče brez nevarnosti izvršiti dvigovanje in prenašanje bremena
  • prepriča se, ali so se res vsi delavci umaknili na varno razdaljo oziroma iz nevarnega območja dvigovanja in prenašanja bremen
  • preveri, ali teža bremena res ustreza nosilnosti dvigala
  • če je breme takšnih dimenzij in oblik, da upravljalec sam nima pregleda nad manipulacijskim prostorom, mora upoštevati znake, ki jih daje signalist (upravljalec dvigala in signalist  morata poznati predpisane znake; pred dvigovanjem oziroma pred prenašanjem se dogovorita o enotnem pomenu posameznih znakov)
  •  izvede delovni premik dvigala: vklopi dvigalo, obrača dvigalo in tovor okoli osi dvigala, vozi dvigalo po tirnicah, dviga in spušča bremena
  •  na podlagi določenega tovora in tehnologije pokaže pravilen delovni gib žerjava (vaja s tremi točkami, pri kateri mora obešeno breme spustiti na točno določeno točko, ki jo pokaže signalist)
  Ustni zagovor:
  • našteje in opiše izbrano tehnologijo za prekladanje tovora
  • pove maksimalno dovoljeno nosilnost dvigala in razloži diagram nosilnosti glede na razdaljo
  • opiše pravilen delovni premik dvigala
  • opiše glavne dele dvigala
  • opiše postopek pred začetkom dela
  • opiše postopek po zaključku dela
  Upravlja avtodvigala, namenjena nalaganju in razlaganju predvsem vozil
  • preveri delovanje vozila in pripravi avtodvigalo za dviganje vozila
  • upošteva tehnične lastnosti vozila in druge zahteve za varno dviganje bremena
  • spremlja prometne informacije
  • pridobi podatke o teži vozila
  • spremlja pripenjanje in zategovanje tovora (vozila)
  • dviga, vleče, umirja breme ter sledi njegovemu premiku oz. prenosu
  • stalno nadzira dogajanje ob delujočem prometu
  • ustrezno presoja varno nakladanje in ravnanje drugih udeležencev v prometu
  • spremlja in uporablja komunikacijske in signalizacijske naprave (ročne, svetlobne in zvočne signale)
  • ugotavlja vzroke in ukrepa pri aktiviranju preobremenilne naprave
  • ob spuščanju tovora spremlja dogajanje na delovišču (varno odlaganje tovora)
  • upošteva navodila za delo zaradi vplivov na okolje (spust tovora)
  • spremlja signale signalista (ročni signali, signali preko ustrezne komunikacijske opreme), ko nima pregleda nad deloviščem
  • pri zapenjanju, prenosu in odlaganju tovora je pozoren na morebitne poškodbe tovora
  • upošteva nosilnost tal
  • pozna tehnologijo dela z različnimi avtodvigali
  • pozna sredstva za dvigovanje in prenos bremen
  • pozna osnove in predpise notranjega transporta
  • pozna cestnoprometne predpise in predpise internega transporta
  • upošteva cestnoprometne predpise in predpise internega transporta
  • zna ukrepati v nevarnosti
  Upravlja z avtodvigalom, namenjenem nalaganju in razlaganju predvsem vozil (po izboru komisije):
  • izvede delovni premik avtodvigala: preveri delovanje vozila in ga pripravi za dviganje vozila
  • opravi vizualni pregled in ureditev delovnega mesta oziroma manipulacijskega prostora, v katerem se bo prenašalo breme,
  • opravi vizualni pregled kavlja z varovalom, bremenskih vrvi, stanja komandnega tasterja
  • opravi preizkus vseh komandnih funkcij (zavor, končnih stikal, mejnih stikal, signalnih naprav, ipd.)
  • z ozirom na dimenzije, obliko in težo bremena izbere ustrezna pomožna nosilna sredstva (prijemala, vpenjala, jarme, vrvi) in jih vizualno pregleda, če so brezhibna in primerna za dvigovanje in prenašanje bremen
  • prepriča se, ali je breme res pravilno pričvrščeno, navezano in uravnoteženo
  • prepriča se, ali je glede na okoliščine mogoče brez nevarnosti izvršiti dvigovanje in prenašanje bremena
  • prepriča se, ali so se res vsi delavci umaknili na varno razdaljo oziroma iz nevarnega območja dvigovanja in prenašanja bremen
  • preveri, ali teža bremena res ustreza nosilnosti dvigala
  • če je breme takšnih dimenzij in oblik, da upravljalec sam nima pregleda nad manipulacijskim prostorom, mora upoštevati znake, ki jih daje signalist (upravljalec dvigala in signalist  morata poznati predpisane znake; pred dvigovanjem oziroma pred prenašanjem se dogovorita o enotnem pomenu posameznih znakov)
  •  izvede delovni premik dvigala: vklopi dvigalo, obrača dvigalo in tovor okoli osi dvigala, vozi dvigalo po tirnicah, dviga in spušča bremena
  •  na podlagi določenega  tovora in tehnologije pokaže pravilen delovni gib žerjava (vaja tremi točkami, pri kateri mora obešeno breme spustiti na točno določeno točko, ki jo pokaže signalist)
  Ustni zagovor:
  • našteje in opiše izbrano tehnologijo za prekladanje tovora
  • pove maksimalno dovoljeno nosilnost dvigala in razloži diagram nosilnosti glede na razdaljo
  • opiše pravilen postopek pripenjanja in zategovanja tovora (vozila)
  • opiše postopek dviganja in spuščanja tovora in način spremljanja dogajanja na delovišču (varno odlaganje tovora)
  • opiše postopek po zaključku dela
  Upravlja cestne avtožerjave za večje višine dviganja (do 50 m) in avtožerjave s teleskopsko dvižno napravo
  • pripravi dvigalo za premik
  • upošteva vse zahteve za varen premik
  • upošteva zahteve internega transporta in prometnega režima
  • pozna statiko dvigala
  • ob spuščanju tovora spremlja dogajanje na delovišču (varno odlaganje tovora)
  • upošteva navodila za delo zaradi vplivov na okolje (spust tovora)
  • spremlja signale signalista (ročni signali, signali preko ustrezne komunikacijske opreme), ko nima pregleda nad deloviščem
  • pri zapenjanju, prenosu in odlaganju tovora je pozoren na morebitne poškodbe tovora
  • upošteva nosilnost tal
  • upošteva navodila za delovanje teleskopske naprave za dviganje
  • pozna tehnologijo dela z različnimi dvigali
  • pozna sredstva za dvigovanje in prenos bremen
  • pozna osnove in predpise notranjega transporta
  • pozna ustreznost prekladalne opreme glede na vrsto tovora
  • pozna pravilne nastavitve prekladalne opreme glede na vrsto tovora
  • pozna zahteve za delovanje teleskopske naprave za dviganje
  Upravlja cestni avtožerjav za večje višine dviganja (do 50 m) in avtožerjav s teleskopsko dvižno napravo (po izboru komisije):
  • opravi vizualni pregled in ureditev delovnega mesta oziroma manipulacijskega prostora, v katerem se bo prenašalo breme
  • opravi vizualni pregled kavlja z varovalom, bremenskih vrvi, stanja komandnega tasterja
  • opravi preizkus vseh komandnih funkcij (zavor, končnih stikal, mejnih stikal, signalnih naprav ipd.)
  • z ozirom na dimenzije, obliko in težo bremena izbere ustrezna pomožna nosilna sredstva (prijemala, vpenjala, jarme, vrvi) ter jih vizualno pregleda, ali so brezhibna in primerna za dvigovanje in prenašanje bremen
  • prepriča se, ali je breme res pravilno pričvrščeno, navezano in uravnoteženo
  • prepriča se, ali je glede na okoliščine mogoče brez nevarnosti izvršiti dvigovanje in prenašanje bremena
  • prepriča se, ali so se res vsi delavci umaknili na varno razdaljo oziroma iz nevarnega območja dvigovanja in prenašanja bremen
  • preveri, ali teža bremena res ustreza nosilnosti dvigala
  • če je breme takšnih dimenzij in oblik, da upravljalec sam nima pregleda nad manipulacijskim prostorom, mora upoštevati znake, ki jih daje signalist (upravljalec dvigala in signalist  morata poznati predpisane znake; pred dvigovanjem oziroma pred prenašanjem se dogovorita o enotnem pomenu posameznih znakov)
  •  izvede delovni premik dvigala: vklopi dvigalo, obrača dvigalo in tovor okoli osi dvigala, vozi dvigalo po tirnicah, dviga in spušča bremena
  •  na podlagi določenega tovora in tehnologije pokaže pravilen delovni gib žerjava (vaja s tremi točkami, pri kateri mora obešeno breme spustiti na točno določeno točko, ki jo pokaže signalist)
  • izvede delovni premik s cestnim avtožerjavom oz. z žerjavom s teleskopsko dvižno napravo  
  Ustni zagovor:
  • opiše pravilen delovni premik cestnega avtožerjava za večje višine dviganja in avtožerjava s teleskopsko dvižno napravo
  • opiše glavne cestnega avtožerjava
  • opiše tehnologijo dela cestnega avtožerjava in razloži diagram nosilnosti
  • opiše postopek pred začetkom dela
  • opiše postopek po zaključku dela
  Izbira in preklaplja ustrezna sredstva za prenos tovora
  • izbira delovno prekladalno opremo in druga privezovalna sredstva za prenos bremen
  • opravlja nastavitve grabilca (zapiranje/odpiranja grabilca)
  • opravlja preklapljanje grabilca
  • opravlja preklapljanje kavlja
  • opravlja preklapljanje spreaderja
  • izbira obešalne priveznice (trakove)
  • zna oceniti ustreznost sredstev za prenos tovora
  • pozna osnove privezovanja tovora
  • pozna osnove zajemanja tovora
  • pozna privezovalno opremo
  • pozna osnove varnega dela in primere upravičene odklonitve dela
  Namesti opremo za prenos tovora
  • uporabi elemente tehničnih in eksploatacijskih lastnosti  dvigala
  • določi tehnične parametre delovanja dvigala za posamezno vrsto
  • manipulacije
  • določi pogoje uporabe dvigala glede na vrsto in načine manipulacij
  • določi pogoje varne namestitve tovora
  • izvede tehnično pripravo za delo glede na izbrano opremo dvigala


  12. Literatura, strokovno gradivo

  • Interna navodila proizvajalca dvigal o upravljanju z dvigalom
  • Žerjavi, Zvezni center za izobraževanje gradbenih instruktorjev, Ljubljana, 1974
  • Dvigala in prenašala – I.del, Franček Kovačec, Univerza v Ljubljani, 1967
  • Pravilnik o splošnih ukrepih in normativih za varstvo pri delu z dvigali, Uradni list SFRJ, št. 30/69
  • Pravilnik o varnosti strojev,  Uradni list RS, št. 75/2008, št. 66/2010
  • Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme, Uradni list RS, št. 101/2004
  • Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Uradni list RS, št. 89/1999, št. 39/2005)
  • Pravilnik o varnostnih znakih (Uradni list RS, št. 89/1999, št. 39/2005, št. 34/2010)
  • Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/2005)

  13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  • Robert Sever, Gospodarska zbornica Slovenije
  • Janko Pirkovič, BTC Logistični center d.d.
  • Ingrid Maršič, Luka Koper d.d.
  • Roman Kranjec, Srednja prometna šola Celje
  • Petra Krnič, B&B izobraževanje in usposabljanje d. o. o.
  • Milan Srna, KOVA - d. o. o, družba za izvajanje varstva pri delu
  Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:
  • Klement Drofenik, CPI