Katalog

  Naziv:

  Slamokrovec/slamokrovka

  Status:

  Objava

  Datum objave sklepa ministra:

  17.3.2020

  Predhodniki:

  slamokrovec (73474351)

  Klasius-P16:

  Domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki) (0214)

  Klasius-SRV:

  Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

  Raven kvalifikacije:

  SOK 4, EOK 4


  1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  Slamokrovec/slamokrovka (7244056011)

  2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  2.1. Strokovna znanja in spretnosti

  Glej poklicni standard Slamokrovec/slamokrovka 72440560 in točko 11 tega kataloga.

  2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  Ni posebnih pogojev.


  3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


  4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  4.1. POTRJEVANJE

  V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

  1. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
  2. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi  tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
  3. ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

  4.2. NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

  Praktično preverjanje z zagovorom.

  Kandidat v praktični delovni nalogi dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda. Ob praktični nalogi je izveden tudi ustni zagovor naloge, ki obsega preverjanje znanj skladno s poklicnim standardom Slamokrovec/slamokrovka.
  5. Merila preverjanja

  Merila ocenjevanja sestavin procesa dela 

  Področje ocenjevanja

  Merila ocenjevanja

  Delež (%)

  Načrtovanje

  -          zasnova izdelka oziroma storitve

  -          priprava osnovnih sredstev

  20 %

  Izvedba

  -          uporaba ustreznega delovnega postopka in sredstev za delo

  -          opravljanje storitve po korakih, kot jih zahteva delovni postopek

  -          kakovost izdelka

  -          varčnost, natančnost in izkoriščenost izbranih materialov in pravilna uporaba orodij in naprav

  -          upoštevanje predpisov iz varnosti in zdravja pri delu

  70 %

  Zagovor

  -          utemeljitev delovnih postopkov in uporabljenih tehnik dela

  10 %

   

  Izločilna merila:

  -          neupoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu.

   


  6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


  7. Raven zahtevnosti dela

  (IV)

  8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

  Nacionalno poklicno kvalifikacijo lahko pridobijo tudi osebe s posebnimi potrebami. Uporabljajo se naslednje prilagoditve:

  • podaljšanje časa opravljanja storitve,
  • prilagoditev prostora in opreme,
  • opravljanje izpita s pomočjo pomočnika,
  • prilagoditev oblike izpitnega gradiva,
  • prilagoditev ocenjevanja.

  Podrobnejši opis prilagoditev je naveden v Pravilniku, ki ureja način izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami.  9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

  9.1. Materialni pogoji

  • prostor, ki lahko služi kot skladišče za surovine in izdelke

  • pripomočki in orodja za tehnološke postopke izdelave slamnatih kritin
  • slama in trstika namenjena polaganju slamnatih kritin

  Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

  9.2. Kadrovski pogoji

  Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, ki imajo:

  • en član komisije najmanj izobrazbo ravni SOK 8 s področja etnologije ali arhitekture in najmanj pet let delovnih izkušenj v stroki in
  • en član komisije najmanj izobrazbo ravni SOK 6 s področja gradbeništva in najmanj pet let delovnih izkušenj v stroki in
  • en član komisije najmanj 5 let delovnih izkušenj s polaganjem slamnatih kritin.

  10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

  Ni časovne omejitve.

  11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

  Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
  pripravi surovino za polaganje kritine
  • očisti surovino in jo skladišči
  • uporablja orodja za čiščenje slame in trstike
  • zna določiti čas žetve
  • pozna tehnike zlaganje slame in trstike v snope različne velikosti
  • določi velikost snopov glede na namembnost
  • pozna različne tehnike/postopke čiščenja slame in trstike
  • prepozna različno kakovost slame in trstike za prekrivanje kritin 
  čiščenje in priprava surovine za pokrivanje kritine
  • načrtuje, organizira in pripravi lastno delo
  • določi čas žetve
  • predstavi tehnike zlaganja slame v snope različne velikosti
  • razloži pogoje sušenja slame in trstike
  • našteje in predstavi orodja za čiščenje slame in trstike
  • predstavi in izvede postopke čiščenja slame in trstike
  • razloži dejavnike, ki vplivajo na deponiranje slame in trstike
  • razloži vplive na skladiščenje slame in trstike
  • razloži ukrepe za preprečevanje škode zaradi bolezni, škodljivcev in plevelov
  • svetuje stranki
  • racionalno rabi energijo, material in čas
  • upošteva predpise o požarni varnosti
  • upošteva predpise o varstvu okolja
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela

  polaga kritine
  • določi naklon strehe glede na namembnost
  • sodeluje s tesarjem, da določi razmik med strešnimi prečkami
  • z različnimi tehnikami in postopki polaga snope slame ali trstike
  • zatesni spoje
  • uporablja različna orodja (deska za poravnavanje slame, klešče, škarje za rezanje slame)  pri polaganju kritin
  • zna določiti debelino kritine
  • izdela pesti za končne kite
  • naredi končno kito
  • izdela slemenski zaključek
  • preveri usklajenost montaže elementov z načrtom
  • sodeluje pri prevzemu krovskih del na objektu
  • pozna tradicijo ohranjanje kulturne dediščine pri izdelavi naravnih kritin
  pripravlja slamnate kritine - simulacija v delavnici
  • načrtuje, organizira in pripravi lastno delo
  • določi naklon strehe glede na namembnost
  • položi snope slame ali trstike z zaključnimi fazami
  • svetuje stranki
  • izdela pesti in jih vgradi v končno kito
  • izdela slemenski zaključek
  • prepozna različna orodja glede na namembnost dela
  • ugotavlja usklajenost montaže elementov z načrtom
  • obračuna izvedeno storitev
  • kratko predstavi pomen slamokrovske dediščine
  • racionalno rabi energijo, material in čas
  • upošteva predpise o požarni varnosti
  • upošteva predpise o varstvu okolja
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela
  vzdržuje kritine
  • vizualno in mehansko ugotovi poškodbe in napake na kritini
  • pozna tehnologije za sanacijo in obnovo krovskih slamnatih konstrukcij
  • popravi oz. opravi vzdrževalna dela na kritini
  • pozna preventivno in kurativno vzdrževanje kritine
  • pozna načine in postopke izvajanja vzdrževalnih del ter življenjsko dobo slamnatih kritin
  • pozna poškodbe slamnate kritine in vzroke za nastanek
  • pozna osnovna vzdrževalna dela na slamnatih kritinah
  popravilo slamnate kritine - simulacija v delavnici
  • načrtuje, organizira in pripravi lastno delo
  • oceni poškodovana mesta
  • ugotavlja tehnologijo položene kritine
  • ugotavlja vzroke poškodb (vlaga, stanje temeljev, potresne poškodbe, izvedba in stanje snopov…) in stopnje poškodovanosti
  • izdela predloge sanacije za posamezne segmente (odstranjevanje vlage, vrsta kritine, debelina kritine)
  • izvede sanacijo posameznega dela slamnate kritine
  • pozna pravila varovanja naravne in kulturne dediščine in smisel le-teh
  • racionalno rabi energijo, material in čas
  • upošteva predpise o požarni varnosti
  • upošteva predpise o varstvu okolja
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela

  12. Literatura, strokovno gradivo

  • Bogataj, J. (1991). Domače obrti na Slovenskem. Ljubljana.
  • Bogataj, J. (1993). Ljudska umetnost in obrti na Slovenskem. Ljubljana: Domus.
  • Bogataj, J. (2000). Mojstrovine Slovenije. Ljubljana.
  • Domače obrti na Slovenskem, (2000). Videokaseta, Založba kaset in plošč RTV Slovenije. Ljubljana.

  13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  • Boštjan Košorok, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave kataloga
  • Anton Golnar, Golnar Janez, s.p., Center domače in umetnostne obrti Veržej
  • Janez Golnar, Golnar Janez, s.p., Center domače in umetnostne obrti Veržej