Katalog

  Naziv:

  Vodovodar/vodovodarka na javnih sistemih oskrbe s pitno vodo

  Status:

  Objava

  Datum objave sklepa ministra:

  11.5.2022

  Predhodniki:

  Klasius-P16:

  Javna higiena in komunalne storitve (1021)

  Klasius-SRV:

  Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

  Raven kvalifikacije:

  SOK 4, EOK 4


  1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  Vodovodar/vodovodarka na javnih sistemih oskrbe s pitno vodo (7864822011)

  2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  2.1. Strokovna znanja in spretnosti

  Glej poklicni standard Vodovodar/vodovodarka na javnih sistemih oskrbe s pitno vodo 78648220 in točko 11 tega kataloga.

  2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  • Izobrazba najmanj na ravni SOK 2 in
  • najmanj eno leto delovnih izkušenj v zadnjih treh letih na področju montaže strojnih inštalacij, kar dokazuje s formalnim potrdilom pristojne organizacije, ki je bila odgovorna za izvedbo dejavnosti.

  3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


  4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  4.1.    POTRJEVANJE

  V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

  1. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
  2. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
  3. ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo smiselno preverjala celotni poklicni standard.
  4.2.    NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

  Praktično preverjanje z zagovorom.  


  5. Merila preverjanja

  Merila ocenjevanja sestavin delovnega procesa

   Področje ocenjevanja
  Merila ocenjevanja
  Delež (%)


  Načrtovanje in priprava naloge
  Priprava kandidata za delo (osebna varovalna oprema)
  20


  Izbor in priprava ustreznih sredstev za delo (materialov, orodij, naprav, pripomočkov, instrumentov)


  Pregled in razumevanje prejetih informacij, dokumentacije, zakonodaje, upoštevanje načel dobre higienske prakse


  Izvedba naloge


  Priprava delovnega mesta
  50


  Upoštevanje določenega zaporedja opravil


  Uporaba ustreznih sredstev za delo (materialov, orodij, naprav, pripomočkov, instrumentov)


  Kakovost izvedbe naloge (doslednost, natančnost, strokovnost)


  Upoštevanje predpisov, vezanih na izvajanje konkretne naloge, upoštevanje načel dobre higienske prakse


  Dokumentacija
  Poznavanje risanja vodovodnih elementov (montažnih shem)
  10


  Natančnost izrisa montažnih shem


  Zagovor
  ­Razumljivost, sistematičnost in strokovnost zagovora naloge oziroma odgovorov na naključno postavljena vprašanja v zvezi z nalogo
  20  Izločilna merila: 

  • Neuporaba tesnilnih materialov pri montaži spojev.

  6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


  7. Raven zahtevnosti dela

  (IV)

  8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

  Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

  9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

  9.1. Materialni pogoji

  Izvajalci postopkov preverjanja strokovnih znanj in spretnosti ter potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

  • Prostor - učilnica ali pisarna za preverjanje kandidatov, opremljena s pripomočki za risanje skic (za tehnično risanje: ravnila, šestila, večji listi – A3, tehnični svinčniki) ter z računalnikom in dostopom do medmrežja oziroma na kataster,
  • vodovodna cev pod tlakom za montažo vodovodnega priključka ali simulacija odprave okvare na vodovodni cevi pod pritiskom (poligon),
  • vodovodni material (po nekaj kosov različnega tesnilnega materiala, koncev cevi, fazonskih kosov, armatur …) za montažo vozlišča po montažni shemi,

  • ročno orodje za izvedbo del (montaže, menjave delov na ceveh …)
  • osebna varovalna oprema (rokavice, čelada, delovna obleka, čevlji …).


  9.2. Kadrovski pogoji

  Licenco za člana komisije za preverjanje strokovnih znanj in spretnosti ter potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije.

  Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

  • en član izobrazbo najmanj na ravni SOK 6 in najmanj 5 let delovnih izkušenj pri vzdrževanju vodovoda in
  • en član izobrazbo najmanj na ravni SOK 5 in najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja operativnega dela oskrbe s pitno vodo na javnih sistemih in
  • tretji član mora izpolnjevati merila, navedena v prvi ali drugi alineji.

  10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

  Ni časovne omejitve.

  11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

  Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
  izvaja interventna vzdrževalna dela
  • določi lokacijo okvare
  • območje okvare izloči iz sistema javne oskrbe
  • določi obseg okvare in obvesti nadrejene
  • zaščiti gradbišče
  • izvede popravilo okvare
  • ponovno vzpostavi sistem javne oskrbe s pitno vodo
  • obvešča nadrejene o obsegu okvare
  • pozna postopek izpiranja odseka vodovodnega sistema in ponovnega vklopa odseka v sistem
  Popravilo okvare javnega vodovodnega sistema

  • informira se o nalogi
  • načrtuje potek del glede na navodila
  • v simulirani situaciji na katastru določi mesta zapore
  • definira območje prekinitve oskrbe s pitno vodo
  • pripravi materiale, orodja in pripomočke za delo
  • uporabi osebno varovalno opremo
  • zaščiti gradbišče
  • izvede odpravo okvare in izpelje pripadajoče operacije (izpiranje in ponovna vključitev izločenega odseka v obratovanje)
  • pojasni dejavnike tveganja v realnih situacijah (promet, zahteven teren, zavarovanje izkopa, zdravstvena ustreznost pitne vode …)
  • nadrejene seznani z opravljenim delom
  • upošteva predpise s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva okolja
  izvaja redna vzdrževalna dela
  • nadzira vodovodne objekte in opremo
  • vzdržuje urejenost in čistočo vodovodnih objektov
  • pregleduje traso vodovodnega omrežja
  • pregleduje elemente vodovodnega omrežja (zasune, hidrante, zračnike, jaške, blatnike …)
  • izvaja menjave vodomerov
  • spremlja osnovne parametre vode in vrednoti rezultate ter v primeru odstopanj obvesti nadrejene
  • poroča nadrejenim o ugotovitvah stanja elementov vodovodnega omrežja
  • izvaja montažo na manjših delih vodovodnega omrežja
  Nadzor nad objektom

  • načrtuje potek del in po potrebi materiale oz. opremo
  • uporabi osebno varovalno opremo
  • vstopi na območje vodovodnega objekta
  • pregleda območje objekta in po potrebi odstrani odpadke v neposredni bližini objekta
  • popiše stanje naprav v objektu (npr. koncentracijo klora v pitni vodi, stanje na merilcih pretoka) in v primeru odstopanj obvesti nadrejenega
  • pregleda stanje zračnikov, žabjih pokrovov in drugih elementov
  • očisti objekt z uporabo ustreznih pripomočkov in sredstev za čiščenje objektov  
  • nadrejene seznani z opravljenim delom
  • uporablja strokovno terminologijo
  • upošteva predpise s področja varnosti in zdravja pri delu, zdravstvene ustreznosti pitne vode ter varstva okolja
  Pomembnost pregledovanja vodovodnih elementov na vodni trasi

  • pojasni pomembnost pregleda trase vodovodnega omrežja
  • pojasni  delovanje akustičnih  aparatov za iskanje vodovodnih okvar
  • utemelji vsebino označevalnih tablic
  • uporablja strokovno terminologijo
  Javni sistemi oskrbe s pitno vodo

  • pojasni postopke vzpostavljanja in vzdrževanja javnih sistemov oskrbe s pitno vodo
  • pojasni trajnostni pomen ustreznega delovanja javnih sistemov oskrbe s pitno vodo
  • pojasni postopke in zahteve v zvezi z vzorčenjem pitne vode
  • pojasni tipične vrednosti parametrov vode (pretočno-tlačnih, preostanek prostega klora itn.)
  • pojasni postopek izvedbe izpiranja cevovoda in zakaj je potrebna dezinfekcija po izvedbi investicijskih vzdrževalnih del pred uporabo vodovodnega odseka
  Pojmi s področja sanitarne tehnike

  • pojasni ključne dejavnike tveganja pri zagotavljanju kakovosti pitne vode (fizikalni, mikrobiološki, kemijski)
  • pojasni higienske ukrepe, ki jih je potrebno izvajati v vodovodnih objektih
  • pojasni pomen osebne higiene zaposlenega in našteje primere, ko se ne sme delati na vodovodu  
  Menjava vodomera

  • uporabi osebno varovalno opremo
  • pripravi potrebne materiale in orodja
  • pojasni postopek menjave vodomerov
  • v simulirani situaciji komunicira z uporabnikom v zvezi z menjavo vodomera
  • izvede menjavo vodomera
  • izpolni predpisan formular za menjavo vodomera
  • zagotovi čistočo po opravljenem delu
  • upošteva predpise s področja varnosti in zdravja pri delu, zdravstvene ustreznosti pitne vode ter varstva okolja
  izvaja investicijsko-vzdrževalna dela
  • oceni kakovost vodovodnega materiala in poroča nadrejenim
  • izvaja montažo vodovodnih elementov po načrtih
  • izvaja zapiranje določenih delov javnega vodovodnega sistema ob prevezavah
  • obvešča nadrejene o delu zapore javnega vodovodnega sistema in predvidenem času trajanja
  • pripravi montažno shemo (npr. v jašku)
  Montaža vodovodnih elementov na podlagi montažne sheme

  • informira se o nalogi
  • načrtuje potek del
  • uporabi osebno varovalno opremo
  • pripravi potreben material in orodje
  • pojasni dejavnike tveganja glede na pripadajoča gradbena dela
  • uporablja strokovno terminologijo
  • izvede montažo na podlagi montažne sheme
  • zagotavlja kakovost opravljenega dela
  • upošteva predpise s področja varnosti in zdravja pri delu, zdravstvene ustreznosti pitne vode ter varstva okolja
  Priprava montažne sheme

  • pridobi potrebne informacije
  • pripravi in pojasni montažno shemo
  • uporablja strokovno terminologijo

  12. Literatura, strokovno gradivo

  VELJAVNI PREDPISI

  • Pravilnik o pitni vodi
  • Uredba o oskrbi s pitno vodo
  • Zakon o vodah
  DRUGO

  • Drev, D. (2011). Osnove zdravstvene hidrotehnike in sanitarnega inženirstva. Izdajatelj: Konzorcij višjih strokovnih šol za izvedbo projekta IMPLETUM, Ljubljana, Zavod IRC.
  • PISO: https://www.geoprostor.net/PisoPortal/ (6. 10. 2020)
  • Slokan, I., Petek, I. (2011). Oskrba z vodo. Izdajatelj: Konzorcij višjih strokovnih šol za izvedbo projekta IMPLETUM, Ljubljana, Zavod IRC.

  13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  • Majda Stopar, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave Kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti
  • mag. Iztok Rozman, Gospodarska zbornica Slovenije, Ljubljana
  • Jože Tomec, JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA, d. o. o., Ljubljana
  • Aleš Stražar, Javno komunalno podjetje Prodnik, d. o. o., Domžale
  • Marko Planinšek, VO-KA Celje, d. o. o., Celje
  • Špela Arh Marinčič, Kostak, d. d., Krško
  • Martin Kavka, Ministrstvo RS za zdravje, Ljubljana
  • mag. Alenka Mojca Gornik, Ministrstvo RS za okolje in prostor, Ljubljana