Katalog

  Naziv:

  Hotelski gospodinjec/hotelska gospodinja

  Status:

  Objava

  Datum objave sklepa ministra:

  18.12.2018

  Predhodniki:

  Hotelski gospodinjec/hotelska gospodinja (81100151)

  Klasius-P16:

  Hotelirstvo in gostinstvo (1013)

  Klasius-SRV:

  Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100)

  Raven kvalifikacije:

  SOK 6, EOK 5


  1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  Hotelski gospodinjec/hotelska gospodinja (8256847011)

  2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  2.1. Strokovna znanja in spretnosti

  Glej poklicni standard Hotelski gospodinjec/hotelska gospodinja 82568470 in točko 11 tega kataloga.

  2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  • srednja splošna ali srednja strokovna izobrazba katerekoli smeri ter 5 let delovnih izkušenj s področja hotelirstva ali
  • srednja poklicna izobrazba katerekoli smeri ter 8 let delovnih izkušenj s področja hotelirstva in
  • znanje tujih jezikov:

  1. angleščina – znanje na ravni primerljivi z B1
  (kar kandidat dokazuje z zaključnim spričevalom srednjega splošnega izobraževanja za predmet angleščina ali z opravljeno splošno ali poklicno maturo iz angleščine na ravni vsaj B1, z drugim javnoveljavnim certifikatom za raven najmanj B1, s spričevalom o uspešno zaključenem najmanj osnovnem izobraževanju, kjer se pouk izvaja v angleščini, izdano v Sloveniji ali tujini)
  2. tuj jezik – po izbiri, znanje na ravni primerljivi z B1
  (kar kandidat dokazuje z zaključnim spričevalom srednjega splošnega izobraževanja za izbrani tuj jezik oz. opravljeno splošno ali poklicno maturo iz izbranega jezika na ravni vsaj B1 ali z drugim javnoveljavnim certifikatom za raven najmanj B1 ali s spričevalom o uspešno zaključenem najmanj osnovnem izobraževanju, kjer se pouk izvaja v izbranem jeziku ali za izbrani predmet, izdano v Sloveniji ali v tujini)


  3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


  4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  4.1. Potrjevanje

  V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:
  1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
  2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
  3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

  4.2. Način preverjanja

  Storitev z zagovorom – za izbrano storitev se preverjajo praktične spretnosti z ustnim zagovorom strokovnoteoretičnih znanj o storitvi, skladno s poklicnim standardom Hotelski gospodinjec/hotelska gospodinja.  5. Merila preverjanja

  Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

  Področje ocenjevanja

  Merila ocenjevanja

  Delež (%)

  Načrtovanje in priprava naloge

  ustrezna priprava na delo/opravljanje storitve

  10

  Izvedba

  obvladovanje določenega zaporedja opravil

  40

  pravilna uporaba naprav, pripomočkov in materialov

  kakovost izvedbe storitve: doslednost, natančnost, strokovnost

  racionalna poraba materiala in energije

  upoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu

  upoštevanje pravil o varovanju okolja

  Dokumentacija

  preglednost, uporabnost, strokovna ustreznost dokumentacije (evidence, poročila, naročila)

  10

  Ustni zagovor

  razumljiva, sistematična in strokovna predstavitev naloge oziroma suvereni odgovori na naključno postavljena vprašanja v zvezi z nalogo (samostojnost, odločnost, prepričljivost),

  komunikativnost in ustrezna poslovna komunikacija z gostom, poslovnim partnerjem in sodelavcem,

  obvladovanje bontona

  40

  Izločilna merila

  /


  6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


  7. Raven zahtevnosti dela

  (VI)

  8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami


  9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

  9.1. Materialni pogoji

  • prostori v nastanitvenem obratu

  • prostor za preverjanje znanja
  • obrazci za vodenje evidenc
  • osebni računalnik z dostopom do medmrežja
  • računalniška aplikacija za komunikacijo in organiziranje delovnih procesov v hotelih

  Izvajalci postopkov ugotavljanja in preverjanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

  9.2. Kadrovski pogoji

  Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje NPK lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje predpisane z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih:

  • imata dva člana najmanj višjo strokovno izobrazbo in 3 leta delovnih izkušenj s področja vodenja hotelskega gospodinjstva in
  • ima en član najmanj srednjo ali srednjo strokovno izobrazbo katerekoli smeri in 5 let delovnih izkušen iz vodenja hotelskega gospodinjstva

  10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

  Ni časovne omejitve.

  11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

  Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
  programira delo na oddelku hotelskega gospodinjstva
  • načrtuje, organizira in spremlja delo svoje poslovne enote
  • sodeluje pri načrtovanju poslovne politike in ciljev podjetja
  • oblikuje strateške razvojne usmeritve enote, določa operativne cilje in naloge za vsako poslovno leto
  • mesečno spremlja in analizira izvajanje letnega načrta
  • spremlja dogovorjene standarde poslovanja in analize odmikov
  • izdela načrt potreb po delavcih
  • pripravi načrt potrebnih osnovnih sredstev, drobnega inventarja, materialov in čistil, delovnih oblek ter delovnih sredstev
  • pripravlja načrt potrebnih obnov hotelskih sob in drugih prostorov ter površin
  • načrtuje in zagotavlja permanentno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v poslovni enoti
  • pozna organizacijsko strukturo in koordinacijske funkcije poslovne enote
  • pozna delovne naloge in kompetence posameznih oddelkov v hotelu
  • pozna ponudbo in zmogljivosti v namestitvenem delu hotela
  • pozna opremo v namestitvenem delu hotela in spremlja novitete in trende v tehnologiji
  • obvlada organiziranje, načrtovanje in izvajanje del ter sodeluje pri organizaciji večjih dogodkov
  • pozna standarde v namestitvenem delu hotela in instrumente nadzora
  • pozna delovne naloge in kompetence posameznih poklicev v poslovni enoti
  • pozna pravne predpise
  • pozna vire za izpolnitev načrta ter zna preveriti in upoštevati normative kadrovskih virov, časa in materiala
  • pozna kadrovske postopke in pristope za spremljanje in razvoj človeških virov
  • pozna delovnopravne predpise

  Kandidat/-ka izkaže znanje iz načrtovanja in organizacije dela na oddelku:
  • izkaže poznavanje predpisov o kategorizaciji nastanitvenih obratov
  • pripravi razpored dela zaposlenih (po pogojih po izboru komisije)
  načrtuje in organizira delo zaposlenih ter zagotavlja optimalno razporeditev glede na potrebe delovnega procesa in optimalno stroškovno učinkovitost poslovanja
  • spremlja načrtovano zasedenost hotela (mesečno, tedensko, dnevno) in koordinira delo v poslovni enoti glede na zasedenost tekočega dneva
  • organizira, vodi in razporeja delo sobaric, peric, likaric, šivilj, čistilk, aranžerk in drugih pomožnih delavcev glede na potrebe in zasedenost hotela
  • informira zaposlene in zna ustvariti pozitivno vzdušje, ki je usmerjeno k napredku
  • spodbuja in motivira zaposlene ter skrbi za uveljavljanje in izvajanje načel hotelskega kodeksa
  • sodeluje v večjih gostinskih ponudbah (sprejemi, banketi, konference itd.)
  • organizira, spremlja in izvaja pripravo javnih in skupnih prostorov (salonov, dvoran, sprostitvenih in drugih centrov) na osnovi internih naročilnic
  • skrbi za urejenost, oblikovanje in načrtovanje ambienta, ki omogoča prijetno počutje gostov
  • skrbi za čisto in urejeno poslovno perilo in delovne obleke zaposlenih
  • zagotavlja optimalne zaloge materialov, drobnega inventarja, sobnih standardov itd. ter njihovo optimalno rabo
  • skrbi za obnavljanje dotrajanih osnovnih sredstev, obnavljanje hotelskih sob ter vodi evidence za vsako sobo
  • pozna in obvladuje metode dela v poslovni enoti in zna predvideti potreben čas za določeno delo
  • zna izbrati način organiziranja osebja glede na frekvenco in strokovno zahtevnost dela
  • obvladuje in zna optimizirati stroške dela
  • pozna osnove ekonomike in podjetništva
  • pozna načine in možnosti optimizacije poslovnih procesov
  Kandidat/-ka na konkretnem primeru pojasni pripravo poslovnega poročila o:
  • zasedenosti sob, prihodih in odhodih gostov
  • dnevniku dela zaposlenih
  • osnovnih sredstvih, drobnem inventarju in delovnih oblačilih zaposlenih, porabljenih čistilih, poslovnem perilu
  • izgubljenih in najdenih predmetih
  • vzdrževalnih delih tehnične službe

  Kandidat/-ka na konkretnem primeru izkaže poznavanje s področij dekoracije in urejanja prostorov:
  • utemelji pomen estetike pri urejanju prostorov
  • predstavi priložnosti primerno dekoracijo prostora
  • našteje različne vrste tkanin, talnih površin in njihovega vzdrževanja
  upravlja kadrovske zadeve v hotelskem gospodinjstvu
  • načrtuje kadrovske potrebe poslovne enote v vseh sezonah poslovanja
  • sodeluje pri izbiri kadrov
  • nadzoruje in izvaja uvajanje novih zaposlenih v poslovni enoti
  • pripravi načrt izrabe letnega delovnega časa in letnega dopusta
  • rešuje konkretne probleme v delovnem procesu, spodbuja in motivira zaposlene
  • skrbi za stalno strokovno izobraževanje in usposabljanje podrejenih – načrtuje strokovno kariero zaposlenih
  • informira zaposlene in skrbi za dobre medsebojne odnose
  • spremlja posameznikovo uspešnost
  • vodi evidence za zaposlene (kakovostna in količinska norma)
  • pozna kadrovske normative in zna oceniti potrebe po kadrih
  • pozna osnove ravnanja z ljudmi pri delu
  • razume pomen mentorstva
  • pozna pravne vidike poslovanja
  • pozna sistem nagrajevanja zaposlenih
  • obvlada timsko delo
  • pozna ravni menedžmenta in obvlada kontrolni razpon
  • pozna metode merjenja zadovoljstva zaposlenih

  Kandidat/-ka opravi pogovor s kandidatom za zaposlitev ali z zaposlenim (po izboru komisije).

  Kandidat/-ka pojasni, kako spremljamo uspešnosti zaposlenega in povezanost uspešnosti s sistemom nagrajevanja zaposlenih.


  učinkovito vodi sodelavce in zagotavlja kakovost in uspešnost dela v hotelskem gospodinjstvu skladno s standardi
  • nadzira urejenost poslovne enote in zaposlenih
  • preverja urejenost in čistost hotelskih sob, javnih, skupnih, poslovnih in drugih prostorov
  • nadzira kakovost opravljenega dela, ocenjuje delo zaposlenih in rešuje eventualne reklamacije gostov
  • nadzoruje spoštovanje standardov, normativov, zunanjih in notranjih predpisov, potrebnih za zagotavljanje kakovosti poslovanja
  • nadzira uporabo hotelskih pravil in kodeksov, ki se nanašajo na odnos do gostov ter izgled zaposlenih
  • nadzira kakovostno optimalno nabavo, skladiščenje in potrošnjo poslovnega perila, sobnih standardov, drobnega inventarja, delovnih oblek za zaposlene, pijač za sobni bar, čistil in čistilnih sredstev itd.
  • nadzira udobnost ambienta prostorov in površin
  • nadzira kakovost in količino opravljenega dela zaposlenih in o tem vodi evidence
  • pozna standarde kakovosti, kadrovske normative in predpise
  • pozna sisteme zagotavljanja kakovosti storitev
  • pozna metode za izvajanje nadzora kakovosti opravljenih storitev
  • pozna postopke in načine zagotavljanja racionalne uporabe energije, materiala in časa
  • pozna pravila stroke, etike in estetike
  • zna identificirati ozka grla in jih odpraviti
  • razume pomen etičnih kodeksov in jih zna uporabljati v praksi
  • pozna metode preprečevanja pritožb

  Opiše in utemelji metode spremljanja poslovanja hotelskega gospodinjstva (po izboru komisije):
  • izkaže poznavanje preverjanja čistoče, urejenosti in dekoracije v nastanitvenem obratu
  • našteje poglavitne predpise, ki se nanašajo na poslovanje hotelskega gospodinjstva
  • našteje sisteme zagotavljanja kakovosti
  • našteje postopke in načine zagotavljanja racionalne rabe energije, materiala in časa
  opravlja oz. zagotavlja storitve za goste v zvezi s hotelskim gospodinjstvom
  • skrbi za različne kategorije gostov (VIP-goste, goste s posebnimi potrebami, športnike itd.)
  • rešuje reklamacije in morebitna nesoglasja z gosti (v zvezi s čistočo sob in z delom sobaric)
  • evidentira najdene predmete in zanje odgovarja; predmete posreduje ustreznemu naslovniku (lastniku)
  • spremlja organiziranje garderob za goste
  • vodi in organizira oddajo osebnega perila gostov v pranje, čiščenje ali likanje
  • vodi in organizira funkcioniranje in obračunavanje sobnega bara

  V simulirani situaciji izkaže znanje iz poslovne komunikacije in zmožnost sporazumevanja v povezavi z izvajanjem storitev za goste:
  • opravi pogovor z gostom
  • posreduje splošne informacije
  • reši reklamacijo
  • uporabi osnovno govorno komunikacijo in strokovno terminologijo
  • sprejme VIP-gosta
  • se pogaja z dobaviteljem

  Opiše potencialne ciljne skupine gostov in raznolikosti v ravnanju z njimi (po izboru komisije):
  • opiše različne kategorije gostov
  • opiše dodatne hotelske storitve
  • opiše vsebino sobnega bara
  • opiše različne vrste dobrodošlic v hotelski sobi (cvetje, sadje, vino ipd.)
  • opiše postopek oddaje gostovega osebnega perila v pranje, čiščenje in likanje
  • opiše protokol poslovnih dogodkov
  • opiše pomen varovanja poslovnih skrivnosti
  organizira in spremlja delovni proces v hotelskem gospodinjstvu ter skrbi za urejenost in udoben videz prenočitvenega obrata
  • nabavlja ali sodeluje pri izbiri osnovnih sredstev, drobnega inventarja, strojev za čiščenje, čistil, delovnih oblek, poslovnega perila in pri pripravi hotelskih standardov glede na poslovnik podjetja ter skrbi za gospodarno ravnanje z le-temi
  • nadzira in spremlja stroške v hotelskem gospodinjstvu
  • sodeluje pri letnih inventurah osnovnih sredstev, drobnega inventarja in perila
  • skrbi za izvajanje dekoracije prostorov in miz ter za pripravo spremljajočega materiala, pregled zaves, oken in talnih oblog
  • skrbi za čistočo, vzdrževanje in izgled zelenih površin
  • nadzoruje higieno in čistočo v vseh enotah hotela
  • skrbi za redno dezinfekcijo in po potrebi deratizacijo v hotelu
  • kontrolira kakovost opravljenega dela in reševanje eventualnih reklamacij gostov
  • skrbi za celotno podobo hotelske hiše in optimalno udobje gostov
  Opiše in pojasni enega od dnevnih delovnih procesov v hotelskem gospodinjstvu po izboru komisije – (npr. celoten proces dnevne menjave perila vključno z elementi dobrega materialnega poslovanja, dekoriranje, kontrola kakovosti opravljenega dela ipd.)

  Izkaže poznavanje standardov za opremo sobe (tudi drobnega inventarja in perila) glede na kategorizacijo hotela in posebnosti gosta (npr. alergiki)

  Izkaže znanje iz osnov higiene:
  • razloži pomen upoštevanja sanitarno-tehničnih predpisov
  • opiše ukrepe za preprečevanje mikrobiološke, kemijske in fizikalne kontaminacije
  • izkaže poznavanje izvajanja del skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in požarnem varstvu  12. Literatura, strokovno gradivo

  • Žerovec, M., Polak, T. B., Koklič, S.: Hotelsko gospodinjstvo. Ljubljana: Turistično-gostinska zbornica Slovenije pri Gospodarska zbornica Slovenije, 2011.
  • Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov (Uradni list RS, št. 22/2018).
  • Grintal, Barbara: Poslovni bonton od A do Ž, Poslovna založba MB, 2013.

  13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  • Barbara Polak Tomšič, GH Union
  • Marko Budja, OZS
  • Tanja Lešnik Štuhec, VSGT Maribor
  • Iris Kociper, Športni center Pohorje
  • Tadeja Krašna, VGŠ Bled
  • Emira Premrov, VGŠ Bled
  • Maja Kavec, SGIT
  • Srečko Koklič, Turistično-gostinska zbornica Slovenije
  • Anica Justinek, Center RS za poklicno izobraževanje

   

  Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:

  Valter Urh, Center RS za poklicno izobraževanje

   

  Delovna skupina za revizijo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  • Ivica Kocbek, Terme Banovci
  • Barbara Polak Tomšič, Hotel Union
  • Slavica Šepec, Terme Olimia
  • Jožica Sečko, Terme 3000
  • Mirela Svetina, Istrabenz turizem, d. d.

   

  Koordinacija pri reviziji kataloga za NPK:

  Simona Kuder, CPI