Katalog

  Naziv:

  Skladiščnik/skladiščnica v logistiki

  Status:

  Objava v Uradnem listu RS

  Datum objave sklepa ministra:

  21.1.2010

  Predhodniki:

  Klasius-P16:

  Prodaja (trgovina) na debelo in drobno (0416)

  Klasius-SRV:

  Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

  Raven kvalifikacije:

  SOK 5, EOK 4


  1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  Skladiščnik/skladiščnica v logistiki (8400.011.5.1)

  2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  2.1. Strokovna znanja in spretnosti

  Glej poklicni standard Skladiščnik / skladiščnica v logistiki 84000110 in točko 11 tega kataloga.

  2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  • Srednja poklicna izobrazba.

  3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

  Nacionalno poklicno kvalifikacijo je možno pridobiti po programu srednjega strokovnega ali poklicno-tehniškega izobraževanja Logistični tehnik z opravljenimi strokovnimi moduli: Tehnologija blagovnih tokov, Tehnologija komuniciranja, Podjetništvo in gospodarsko poslovanje, Transportna sredstva, Logistika tovornih tokov, Mednarodna blagovna menjava in Logistika potniških tokov.


  4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  4.1 POTRJEVANJE

  V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

  V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.


  4.2 NAČINI PREVERJANJA

             -    Pisno preverjanje ter praktično preverjanje z ustnim zagovorom.


  5. Merila preverjanja

  Pri preverjanju je potrebno upoštevati:

  • Pripravo kandidata na delo,
  • uporabo zaščitnih, varovalnih sredstev in opreme pri delu,
  • upoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu,
  • obvladovanje tehničnih lastnosti prevoznih sredstev in tovornega prostora,
  • obvladovanje določenega zaporedja dela,
  • obvladovanje potrebnih ukrepov ob nenavadnih dogodkih pri manipulaciji.

  Izločilna merila:

  • neupoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu
  • neupoštevanje tehničnih lastnosti prevoznih sredstev in tovornega prostora

  Deli preverjanja v %:
  • pisno preverjanje: 40 %
  • praktično preverjanje z ustnim zagovorom: 60 %

  Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela:

  Področje ocenjevanja Delež  (%)
  načrtovanje in priprava naloge 10
  izvedba 40
  dokumentacija 30
  ustni zagovor 20

  Pisni del preizkusa je ocenjen z »uspešno«, če kandidat doseže najmanj 60 % možnih točk.    


  6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

  Skladiščnik/skladiščnica

  7. Raven zahtevnosti dela

  (V)

  8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

  Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


  9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

  Materialni pogoji

  • Učilnica

  • ustrezna informacijsko-komunikacijska oprema
  • skladišče z uporabnim dovoljenjem, ki ustreza določilom zakona o varnosti in zdravju pri delu,
  • vhodna in izhodna dokumentacija za blago, ki je v skladišču,
  • viličar,
  • različne vrste in teže tovora.

  Kadrovski pogoji

  Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

  • Najmanj en član visoko strokovno izobrazbo strojne, prometne ali logistične smeri in 5 let delovnih izkušenj s področja logistike,
  • najmanj en član strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu in višjo strokovno izobrazbo tehničnih smeri,
  • najmanj en član srednjo strokovno izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj z delom na področju logistike

  10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

  Ni časovne omejitve.

  11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

  Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
  prevzame blago
  • razporedi prispela vozila z blagom glede na prioriteto raztovora
  • vozniku vozila določi razkladalno mesto
  • usmerja voznika na razkladalno rampo ali vrata
  • s pomočjo skenerja ali s pregledom prevzemne dokumentacije prevzame blago
  • pregleda dokumentacijo o lastnostih blaga
  • kvantitativno in kvalitativno pregleda sprejeto blago in embalažo ter ukrepa
  • raztovori vozilo
  • sodeluje z voznikom pri raztovoru
  • izvaja kontrolo prevzetega blaga
  • preverja in kontrolira rok uporabnost blaga
  • preverja in kontrolira številke določenih izdelkov, LOT-številke, datume izdelav ipd.
  • zagotavlja sledljivost blaga
  • preverja in kontrolira čistost in nepoškodovanost blaga
  • pregleda dostavne dokumente in preveri skladnost podatkov
  • prevzeto blago primerja z dokumentacijo o prispelem blagu
  • razlike v količini in kvaliteti blaga zapiše v reklamacijski zapisnik
  • ob prevzemanju blaga pregleduje stanje palet
  • organizira morebitno deklariranje blaga in ostale storitve na blagu (prepakiranje, ipd.)
  • razume bistvene elemente načrtovanja notranjih blagovnih tokov
  • pozna tehnične značilnosti skladišča, na podlagi katerih razporeja in koordinira delo
  • pozna naprave za hitro pregledovanje prevzetih pošiljk in delo z njimi
  • pozna potrebno dokumentacijo in postopek dela z njo
  • pozna različne vrste blaga in način ravnanja z njim ter zahteve za skladiščenje posamezne vrste blaga
  • obvlada postopek pregleda tovora, tako vizualno kot na podlagi dokumentacije, in zna primerno ukrepati, če je kaj narobe
  • pozna pravne vire za ravnanje z blagom
  • pozna deklariranje blaga
  • razume bistvo kvantitativne in kvalitetne kontrole in skrbi za blago
  • seznanjen je s tehničnimi značilnosti posameznih vrst manipulativnih sredstev in z načinom dela z njimi

  Prevzame blago na skladiščenje

  • opredeli potek sprejema vozil
  • prevzame potrebno dokumentacijo
  • analizira potrebno dokumentacijo
  • analizira kontrolo blaga
  • uporabi zaščitna, varovalna sredstva in opremo pri delu
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • določi razmere za varno delo
  • izvede potrebno manipulacijo  blaga
  • upravlja z enostavnimi operacijami informacijske tehnologije
  • uporablja ustrezno tehnično-informacijsko opremo
  • deklarira blago
  • izbere (določi) ustrezne manipulativne naprave
  • opiše celoten potek prevzema blaga
  • našteje najpogostejša neskladja pri prevzemu blaga
  • napiše komisijski zapisnik za neskladja: glede na količino blaga, poškodovanost blaga in glede na skrito napako
  • obrazloži, na kaj je potrebno biti pozoren ob deklariranju blaga
  • praktično prikaže deklariranje blaga
  • opiše standarde izmenljivih palet
  skladišči blago
  • pred manipulacijo z blagom preveri opozorilne oznake na embalažah
  • preveri označevanje
  • določa skladiščna mesta po mikrolokacijah
  • ročno ali računalniško evidentira, sortira uskladiščeno blago
  • razporeja blago po skupinah
  • pravilno naklada material, polizdelke in končne izdelke na standardno paleto, tako daupošteva dimenzije palet in gabarit skladišč
  • razporeja material, surovine, polizdelke in končne izdelke za pravilno skladiščenje (visokoregalno skladišče, nizkoregalno skladišče, hladilnica)
  • zavaruje blago pred poškodbami, kvarjenjem in odtujitvami (tatvinami)
  • pozna in uporablja ustrezna informacijsko-komunikacijska orodja za skladiščenje
  • pozna oznake na embalaži in njihov pomen
  • razume bistvene elemente načrtovanja notranjih blagovnih tokov
  • seznanjen je z organizacijo dela v podjetju in sodeluje z različnimi službami
  • razume načrtovanje s pomočjo različnih organizacijskih shem
  • pozna sestavo in vodenje evidenc uskladiščenega blaga s pomočjo organizacijskih shem
  • pozna sortiranje tovornih enot po različnih kriterijih in zahtevah
  • pozna standarde skladiščenja
  • pozna sistem za optimalno razporeditev tovora v skladišču
  • pozna sodobna informacijsko-komunikacijska orodja

  Izvede procese skladiščenja

  • izvede oziroma načrtuje notranji transport (manipulacija znotraj logističnega centra)
  • določi manipulativne enote
  • razporedi posamezno blago po izbranih kriterijih
  • določi mikrolokacijo skladiščenja blaga
  • določi in izvede ukrepe zaščite blaga
  • uporabi zaščitna, varovalna sredstva in opremo pri delu
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • določi razmere za varno delo
  • upravlja z enostavnimi operacijami informacijske tehnologije
  • uporablja ustrezno tehnično-informacijsko opremo
  • opredeli elemente optimizacije skladiščenja blaga
  • našteje opozorilne znake na embalaži
  • razloži pomen oznak na embalaži
  • razloži na kaj je potrebno biti pozoren pri skladiščenju blaga
  • našteje, katero blago je potrebno izločiti iz rednega uskladiščenja 
  pripravi blago za oddajo
  • prevzame in pregleda dokumentacijo za naročilo
  • organizira pripravo ustrezne količine blaga glede na dokumentacijo po naročilu kupca
  • opravi kontrolo skomisioniranega blaga (glede na dogovor)
  • po potrebi organizira etiketiranje blaga in ga opremlja z listinami
  • označi pošiljko s prejemnikom in pripravi pošiljko za odpremo glede na vrsto prevoza
  • premesti blago iz skladiščne na odpremno cono
  • skrbi, da se komisioni za natovor odlagajo na pravilna mesta
  • preveri opozorilne oznake (položaj postavitve blaga, količina blaga v višino)
  • službi avtotransporta sporoča obliko, število in težo tovora
  • pozna potrebno dokumentacijo in postopek dela z dokumentacijo za oddajo blaga
  • obvlada postopke optimizacije organizacije notranjih blagovnih tokov
  • pozna komisioniranje blaga
  • pozna metode kontrole in na podlagi pregleda izpolni ustrezno dokumentacijo
  • pozna postopke označevanja in opremljanja blaga za dodelavo, predelavo, sortiranje in podobne postopke
  • obvlada organizacijo odpreme blaga glede na zakonske določbe in glede na vrsto transporta
  • obvlada odpremo blaga glede na želje in zahteve naročnika
  • pozna metode za optimalen pretok informacij in dokumentacije med vsemi udeleženimi/strankami
  • zna uporabljati sodobne telekomunikacijske tehnologije za pravočasno in učinkovito sodelovanje med vsemi udeleženci
  • pozna zakonske in trgovske/tržne značilnosti ter morebitne omejitve za posamezno vrsto blaga oziroma embalaže

  Pripravi blago za odpremo

  • upravlja z enostavnimi operacijami informacijske 
  • tehnologije
  • uporablja ustrezno tehnično-informacijsko opremo
  • pripravi blagovne enote
  • komisionira blago
  • opredeli potrebne kriterije
  • pripravi in izpolni potrebne dokumente (uredi potrebno korenspodenco)
  • komunicira s prevozniki, z lastniki blaga, naročniki blaga in drugimi
  • daje potrebna navodila udeležencem
  • opiše celoten proces komisioniranja blaga
  • opiše, kako se načrtuje optimalna komisionirna pot
  • opiše, kako se zavaruje blago pred poškodbami med transportom
  • opiše, kako morajo biti komisioni označeni
  • našteje vrste izhodnih kontrol blaga
  • opiše načine izvedbe različnih izhodnih kontrol
  opremlja blago
  • izbere pravilen komision
  • označi in potrdi pripravljeno pošiljko
  • organizira nakladanje na odpremno vozilo
  • označeno blago naloži na odpremno vozilo
  • evidentira oddano vrsto in število vračljivih embalaž
  • pozna različne vrste in metode izbora najbolj optimalnega načina pretoka blaga glede na vsakokratno situacijo
  • pozna oznake in pomen oznak na embalaži
  • pozna notranjo organizacijo in način dela v skladišču
  • pozna načine optimatizacije skladiščenja
  • seznanjen je s tehničnimi značilnosti posameznih vrst manipulativnih sredstev in z načinom dela z njimi
  • pozna deklariranje blaga
  • obvlada postopke sestave in vodenja evidenc pošiljk in embalaže

  Odpremi blago

  • izvede potrebne ukrepe za odpremo blaga
  • uporabi zaščitna, varovalna sredstva in opremo pri delu
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • določi razmere za varno delo
  • izbere ustrezne manipulacijske naprave
  • določi kriterije manipulacije blaga
  • interpretira  informacije z blaga, deklaracije in embalaže
  • upravlja z enostavnimi operacijami informacijske 
  • tehnologije
  • uporabi ustrezno tehnično-informacijsko opremo
  • opiše celoten postopek odpreme blaga
  • našteje na kaj je pozoren pri pregledu ustreznosti vozila pred nalaganjem blaga
  • našteje, proti kakšnim potrdilom izda blago
  skladišči neustrezno in odpisano blago ter vračila s trga
  • preskladišči neustrezen in odpisan material in ga količinsko preveri
  • pregleda dokumentacijo vrnjenih izdelkov
  • označi vrnjene izdelke
  • vrnjene izdelke ločeno skladišči
  • ugotavlja nastanek in upravičenost reklamacij in škodnih primerov ter o tem obvešča vodjo skladišč
  • pozna postopke sestave in vodenja evidenc
  • pozna postopke vodenja posebne rubrike o poškodovanem, neustreznem ali odpisanem materialu
  • pozna pritožbene postopke in roke vračila
  • zna svetovati strankam v primerih nejasnosti ali nesporazumov ob skladiščenju vračilih blaga s trga
  • pozna potrebno dokumentacijo za reklamacijske in škodne primere ter postopek dela z njo
  • pozna reklamacijske postopke od prijave do rešitve
  • pozna procese in izide reklamacijskih postopkov

  Izvede procese skladiščenja neustreznega in odpisanega blaga

  • uporabi zaščitna, varovalna sredstva in opremo pri delu
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • določi razmere za varno delo
  • izvede oziroma načrtuje notranji transport (manipulacija znotraj logističnega centra)
  • določi kriterije manipulacije blaga
  • razporedi posamezno blago po izbranih kriterijih
  • določi mikrolokacijo skladiščenja blaga
  • določi in izvede ukrepe zaščite blaga
  • opredeli elemente optimizacije skladiščenja blaga
  • upravlja z enostavnimi operacijami informacijske tehnologije
  • uporabi ustrezno tehnično-informacijsko opremo
  • izvede postopke evidentiranja blaga
  • izvede korenspodenco ob prevzemu blaga in nadaljnjih postopkih ravnanja z blagom
  • sodeluje  z udeleženci v postopkih reklamacij
  • opiše zakaj prihaja do vračil blaga s trga
  • našteje dovoljene roke za vračilo blaga s trga
  • opiše načine skladiščenja blaga glede na vrsto neustreznosti
  • razloži kako mora biti označeno uskladiščeno neustrezno blago
  opravlja permanentno inventuro v skladišču
  • izvaja interno kontrolo za zagotavljanje točnosti zalog glede na določen Protokol logističnih procesov, protokol dela ipd.
  • pripravi blago za inventuro
  • izvaja inventuro
  • prešteva in beleži zalogo blaga
  • prešteva in beleži določeno število artiklov
  • kontrolira pravilnost odloženega blaga na določenih lokaciji
  • zagotavlja, da ni inventurnih razlik
  • zavaruje blago pred poškodbami, kvarjenjem in odtujitvami (tatvinami)
  • delo izvaja v skladu s sistemi kakovosti
  • skrbi za izvajanje sledljivosti blaga
  • zapisuje odstopanja, arhivira dokumentacijo
  • ugotovljene napake posreduje vodji skladišča
  • obvlada uporabo različnih evidenc in programskih oprem za spremljanje in kontrolo zalog v skladišču
  • pozna postopke inventure in potrebno dokumentacijo, ki se pri tem uporablja
  • obvlada spremljanje evidenc glede na različne parametre, ki mu olajšajo oz. omogočajo optimalno delo
  • pozna notranjo organizacijo in način dela v skladišču
  • seznanjen je s tehničnimi značilnosti posameznih vrst manipulativnih sredstev in z načinom dela s temi sredstvi v skladišču
  • obvlada postopke kontroliranja nahajališča posameznega blaga oziroma pošiljke
  • pozna postopke spremljanja pretoka tovora v skladišču s pomočjo različne dokumentacije in programske opreme
  • pozna postopke arhiviranja in obveščanja ob ugotovljenih nepravilnostih
  • pozna sisteme kakovosti s področja svojega dela
  • zna izvajati postopke za sledenje blaga

  Izvede inventuro blaga

  • pripravi potrebno korenspodenco med udeleženci
  • sodeluje z ostalimi službami v podjetju
  • pripravi izvedbo in postopke inventure
  • izvede inventuro
  • izvede ukrepe za varno delo
  • izvede ukrepe za zaščito blaga
  • evidentira postopke inventure
  • upravlja z enostavnimi operacijami informacijske tehnologije
  • uporablja ustrezno tehnično-informacijsko opremo
  • opiše pomen letne inventure blaga
  • opiše pripravo skladišča na letno inventuro blaga
  • našteje postopke pred pričetkom inventure blaga
  • opiše celoten postopek inventure
  • našteje, katere podatke zajema in kontrolira inventura blaga
  • našteje možnosti internih inventur blaga
  • opiše pomen internih inventur blaga
  kontrolira kvaliteto in kvantiteto dela v skladu z normativi in drugimi predpisi
  • skrbi za izvajanje standardov HACCP ter beleži kritične točke sistema HACCP
  • skrbi za izvajanje sledljivosti blaga
  • dnevno preverja opravljeno delo in ga v sodelovanju z nadrejenimi v skladišču primerja z zahtevami terminskega plana skladišča
  • sproti preverja kakovost opravljenega dela (v sodelovanju z vodjem skladišča) in morebitne napake sproti odpravlja
  • racionalno in varno uporablja naprave, orodja, priprave, materiale in energijo
  • pozna sistem zagotavljanja varnosti blaga skladno s standardi
  • pozna sistem sledljivosti blaga v celotnem procesu
  • obvlada postopke preverjanja kakovosti (vizualno in s pomočjo dokumentacije) opravljenega dela in zna morebitna odstopanja odpraviti
  • obvlada spremljanje in obdelavo podatkov o dnevno opravljenem delu in možnih odstopanjih od terminskega plana s pomočjo ustrezne dokumentacije in programske opreme
  • pozna postopke in način dela v skladišču
  • seznanjen je s tehničnimi značilnosti posameznih vrst manipulativnih sredstev, orodij in drugih naprav ter z načinom dela z njimi v skladišču
  • pozna različne vrste blaga in način ravnanja z njim ter zahteve za skladiščenje posamezne vrste blaga
  • pozna elemente varstva pri delu
  • obvlada načine in postopke kvantitativnega in kvalitetnega dela z blagom

  Uporabi standarde in ostale potrebne pravne vire

  • določi potrebne pravne vire in standarde za ohranjanje blaga
  • določi kriterije za ohranjanje blaga
  • izvede postopke kontrole blaga
  • določi ukrepe za sledljivost blaga
  • določi elemente-postopke nadzora kakovosti izvajanja skladiščnih procesov
  • racionalizira skladiščne procese
  • določi elemente varnega dela
  • razloži varstvo pri delu zaposlenih
  • našteje možne kritične točke za beleženje standarda HACCP
  • obrazloži sistem sledljivosti blaga od vhoda preko skladiščevanja do izhoda
  • razloži postopke dela v skladišču: vhod in prevzem blaga, uskladiščenje, preskladiščenja, pripravo blaga za odpremo in odpremo blaga
  odčitava in vpisuje podatke posebnega blaga v različne evidence
  • pri skladiščenju določenih vrst blaga (živila ipd.) v skladu z dogovori redno odčitava določene podatke (temperatura, vlaga ipd.)
  • podatke vpisuje v ustrezen obrazec, ki omogoča redno spremljanje kritičnih točk
  • ob morebitnih odstopanjih ali razlikah izvede predpisane ukrepe
  • pozna tehnične značilnosti posameznih skladiščnih prostorov in možnosti regulacije različnih parametrov glede na vrsto tovora
  • obvlada spremljanje potrebnih parametrov v skladišču in izpolnjevanje dokumentacije v zvezi z blagom s pomočjo ustreznih dokumentov oziroma programske opreme
  • pozna postopke in ustrezne ukrepe ob ugotovljenih odstopanjih ali napakah
  • pozna elemente varstva pri delu s posebnim blagom

  Spremlja stanje posebnega blaga

  • vodi in izvaja postopke nadzora nad blagom
  • vodi in izpolnjuje potrebno korenspodenco
  • izvede ustrezne ukrepe ob določenih običajnih odstopanjih stanja blaga
  • izvede ukrepe varnega dela
  • razloži skladiščenje blaga, ki je neprimerno za nadaljnjo prodajo
  • našteje elemente varstva pri delu

  12. Literatura, strokovno gradivo

  • Marko Cedilnik, Franci Pušenjak (2008). Učinkovito upravljanje logistike v proizvodnih, trgovskih in storitvenih podjetjih. Priročnik in zgoščenka. Ljubljana:  založba forum Media.
  • NEUFERT (2008). Projektiranje v stavbarstvu. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije.
  • mag. Cveto Godnič (2001). Tehnologija prometa. Maribor: Samozaložba.
  • Franjo Friščić (2004). Transportna sredstva, dvigala in prenašala. Ljubljana: Tehniška založba RS

  13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  • Janko Pirkovič, BTC Logistični center d.d
  • Ingrid Maršič, Luka Koper d.d.
  • Robi Truden, SABOD d.o.o.
  • Robert Sever, GZS - Združenje za promet in zveze
  • Petra Krnič, B&B šola Kranj
  • Roman Kranjec, Srednja prometna šola Celje
  • Zdravko Bobnarič, ZSSS – Sindikat delavcev prometa in zvez

  Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:

  • Klement Drofenik, CPI