Katalog

  Naziv:

  Viličarist/viličaristka

  Status:

  Objava v Uradnem listu RS

  Datum objave sklepa ministra:

  21.1.2010

  Predhodniki:

  Klasius-P16:

  Transport (1041)

  Klasius-SRV:

  Tretja raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (23000)

  Raven kvalifikacije:

  SOK 3, EOK 3


  1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  Viličarist/viličaristka (8400.014.3.1)

  2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  2.1. Strokovna znanja in spretnosti

  Glej poklicni standard Viličarist / viličaristka 84000140 in točko 11 tega kataloga.

  2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  - Končana osnovna šola.


  3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

  Poklicne kvalifikacije ni mogoče pridobiti v programih poklicnega in strokovnega izobraževanja.


  4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  4.1. POTRJEVANJE

  V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

  V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

  4.2. NAČINI PREVERJANJA

  Pisno preverjanje ter praktično preverjanje z ustnim zagovorom


  5. Merila preverjanja

  Pri preverjanju je potrebno upoštevati:

  • pripravo kandidata na delo,
  • uporabo zaščitnih, varovalnih sredstev in opreme pri delu,
  • upoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu,
  • obvladovanje tehničnih lastnosti prevoznih sredstev in tovornega prostora,
  • obvladovanje določenega zaporedja dela,
  • obvladovanje potrebnih ukrepov ob nenavadnih dogodkih pri manipulaciji.

  Izločilna merila:

  • neupoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu
  • neupoštevanje tehničnih lastnosti prevoznih sredstev in tovornega prostora

         Deli preverjanja v %:

  • pisno preverjanje: 40 %
  • praktično preverjanje z ustnim zagovorom: 60 %

  Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

  Področje ocenjevanja Delež  (%)
  Načrtovanje in priprava naloge 20 %
  Izvedba 50 %
  Dokumentacija 10 %
  Ustni  zagovor 20 %

  Pisni del preizkusa je ocenjen z oceno »uspešno«, če kandidat doseže najmanj 60 % možnih   točk.    


  6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

  Upravljalec/upravljalka viličarja

  7. Raven zahtevnosti dela

  (III)

  8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

  Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


  9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

  Materialni pogoji

  • Učilnica,

  • poligon - asfaltirana oziroma betonska površina, dvižna platforma, najmanj 4 palete z  različnimi vrstam in težami tovora, stožci za ovire,
  • viličar z minimalno nosilnostjo 2000 kg

  Kadrovski pogoji

  Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

  • najmanj  en član visoko strokovno izobrazbo strojne, prometne ali logistične smeri in 5 let delovnih izkušenj s področja logistike
  • najmanj  en član višjo strokovno izobrazbo tehničnih smeri in strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu
  • najmanj  en član srednjo strokovno izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj z upravljanjem viličarja.

  10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

  Ni časovne omejitve.

  11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

  Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
  upravlja plinske, motorne ali električne viličarje
  • izbere ustrezne delovne stroje in mehanizacijo glede na težo, velikost in obseg blaga, glede na paletiziranost (vrste palet), glede na tip skladišča (zunanji, notranji) in glede na zaščitenost blaga
  • upošteva navodila in opozorilne nalepke na delovnih strojih in mehanizaciji za pravilno obremenitev vilic
  • upošteva navodila in opozorilne nalepke na delovnih strojih in mehanizaciji glede dovoljene višine dviga tovora
  • pri natovarjanju na transportno vozilo je pozoren na težo blaga in specifike transportnega vozila
  • upravlja s skenerji
  • upošteva navodila za uporabo delovnih sredstev
  • upošteva navodila glede za hitrost vožnje in uporabo zaščitnih sredstev
  • pozna lastnosti in pravila uporabe vseh vrst viličarjev
  • zna upravljati plinske, motorne ali električne viličarje
  • zna določiti uporabo ustrezne mehanizacije za določeno opravilo
  • pozna opozorila in navodila za pravilno uporabo viličarjev in mehanizacije
  • pozna specifike transportnih vozil glede na težo in razporeditev blaga
  • pozna navodila za uporabo delovnih sredstev
  • temeljito pozna navodila proizvajalcev viličarjev za varno in pravilno delo
  • temeljito pozna navodila proizvajalcev viličarjev za varno in pravilno delo
  • pozna splošna pravila varnega upravljanja viličarjev
  • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe transportne mehanizacije
  • seznanjen je z uporabo zaščitne opreme

  Pripravi načrt za manipulacijski proces

  • opredeli vlogo načrta dela
  • naredi načrt dela
  • opredeli manipulativne naloge
  • določi načela varnega dela

  Pripravi manipulativni proces

  • opredeli potrebno dokumentacijo za manipulacijo
  • se seznani z nalogami za manipulacijo
  • preveri  in določi stanje in opremo viličarja
  • pripravi viličarja za manipulacijo
  • opiše sestavne dele vozila
  • opiše delovanje sklopov viličarja

  Izbere viličarja v dogovoru s komisijo

  • opredeli blagovno tovorno enoto
  • opredeli eksploatacijske karakteristike viličarjev
  • določi kriterije uporabe viličarjev
  • določi elemente stabilnosti tovora in viličarja
  • opredeli karakteristike viličarja
  • upravlja z viličarji
  • opredeli tehnične lastnosti prevoznih sredstev in 
  • tovornega prostora
  • opredeli elemente varnega dela
  • določi pogoje varnega dela po načelih pravnih virov
  • uporabi zaščitna, varovalna sredstva in opremo pri delu
  • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
  • določi pogoje varnega dela
  opravlja premike blaga z uporabo viličarja
  • prevzema in odvaža blago s tovornega vozila ali iz vagona
  • sodeluje z voznikom pri raztovoru
  • pred manipulacijo z blagom preveri opozorilne oznake na embalažah
  • po potrebi očisti prispelo blago
  • prevzema in odvaža blago
  • vizualno prekontrolira stanje blaga
  • zabeleži vse poškodbe na prevzetem blagu
  • vodi zahtevano evidenco o količini prevzetega blaga
  • uskladišči že prevzeto blago na podlagi dokumentacije
  • pravilno odlaga blago
  • vodi zahtevano evidenco o mestu uskladiščenega blaga
  • zabeleži vse poškodbe na uskladiščenem blagu, nastale med transportom ali odlaganjem blaga
  • vodi zahtevano evidenco o količini uskladiščenega blaga
  • preskladišči blago
  • opravlja medskladiščno manipuliranje
  • premika, dviga ali spušča blago kot del tehnološkega procesa
  • premika, dviga ali spušča dele konstrukcije pri montaži
  • vodi evidenco o količini preskladiščenega blaga
  • sprejme nalog za oddajo blaga
  • odvaža in razklada blago na tovorna vozila ali vagone
  • sodeluje z voznikom pri natovarjanju
  • odvaža in razklada blago na prostore za uničenje
  • vodi evidenco o količini oddanega blaga
  • pozna vrste opozorilnih oznak na embalažah
  • zna kontrolirati blago in beležiti poškodbe na prevzetem blagu
  • pozna navodila za vodenje evidenc ob prevzemu blaga
  • zna ustrezno odlagat prevzeto blago, ravnati z njim in ga skladiščiti
  • zna voditi ustrezno evidenco o mestu skladiščenega blaga
  • pozna pravila prevzemanja in odvažanja blaga z različnih transportnih sredstev, s konca proizvodne tehnološke linije ali po opravljenem prepakiranju
  • pozna pravila medskladiščnega manipuliranja
  • zna beležiti poškodbe, nastale med transportom ali odlaganjem blaga
  • pozna načine vodenja evidenc o preskladiščenem blagu in količinah
  • razume vsebine nalogov za oddajo blaga
  • zna ločevati odpadno blago in ga odvažati na ustrezne prostore za uničenje

  Izvede manipulacijo z viličarjem v dogovoru s komisijo

  • opredeli blagovno tovorno enoto
  • opredeli eksploatacijske karakteristike viličarjev
  • določi pogoje izvajanja manipulacij
  • določi elemente stabilnosti tovora in viličarja
  • opredeli karakteristike viličarja
  • upravlja z viličarjem
  • sprejme blago za manipulacijo
  • manipulira blago
  • naklada prevozno sredstvo
  • opredeli tehnične lastnosti prevoznih sredstev in tovornega prostora
  • opredeli elemente varnega dela
  • določi pogoje varnega dela po načelih pravnih virov
  • uporabi zaščitna sredstva
  • določi pogoje varnega dela
  • evidentira dogajanja manipulacije
  • izpolni izbrano dokumentacijo
  • izda potrebno dokumentacijo

  Opredeli načela in vsebine uporabe viličarja v posameznih situacijah

  • opredeli uporabo viličarja
  • določi uporabo tehničnih in eksploatacijskih lastnosti  viličarja
  • določi pogoje uporabe viličarja glede na vrsto in načine manipulacij
  • določi pogoje optimiranja uporabe viličarja
  • določi ukrepe v primeru nenavadnih dogodkov pri manipulaciji
  • opredeli potrebne ukrepe ob nenavadnih dogodkih pri manipulaciji
  • določi pogoje varne uporabe viličarja
  • določi pogoje varne namestitve tovora
  • določi elemente in  način uporabe infrastrukture

  Izvede ukrepe varnega dela

  • opredeli ukrepe varnega dela
  • navede ukrepe ohranjanja okolja in čistoče delovnega okolja
  • navede načela varnega dela z viličarjem
  • navede ukrepe varnega ravnanja z viličarjem
  • opredeli pravno regulativo za delo
  • določi ukrepe v primeru nenavadnih dogodkov pri manipulaciji
  • opredeli potrebne ukrepe ob nenavadnih dogodkih pri manipulaciji

  12. Literatura, strokovno gradivo

  • Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (UL RS 101/04)
  • Pravilnik o varnosti pri nakladanju in razkladanju tovornih motornih vozil (UL SFRJ 30/69)
  • Pravilnik o vzdrževanju motornih vozil in prevozu z motornimi vozili (UL SFRJ 30/65)
  • Pravilnik o splošnih ukrepih in normativih za varstvo pri delu z dvigali (UL SFRJ 30/68)
  • Pravilnik o dimenzijah, masah in opremi vozil (UL RS  24/96)
  • Zakon o varnosti in zdravju pri delu (UL RS 56/99)
  • Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (UL RS 87/02)
  • B. Pantar, univ. dipl. inž. str., J. Horvat, univ. dipl. inž. str.: Viličarji v notranjem transportu,  ZVD, 1998
  • A. Podlogar, univ. dipl. inž. str.: Opis Viličarjev, ZTI, 2001
  • A. Tomaževič, var .inž.: Varno delo z viličarji, ZTI, 2001
  • F. Hudnik, dipl. inž: Notranji transport
  • Marjan Metljak: Noranji transport – prometni predpisi; ZTI, 1977
  • Prospekti, katalogi in navodila za varno delo proizvajalca

  13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  • Janko Pirkovič, BTC Logistični center d. d
  • Ingrid Maršič, Luka Koper d. d.
  • Robi Truden, SABOD d. o. o.
  • Robert Sever, GZS - Združenje za promet in zveze
  • Petra Krnič, B&B šola Kranj
  • Roman Kranjec, Srednja prometna šola Celje
  • Zdravko Bobnarič, ZSSS – Sindikat delavcev prometa in zvez

  Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:

  • Klement Drofenik, CPI