Katalog

  Naziv:

  Operater/operaterka sistema za 3D tisk in dodajalno tehnologijo

  Status:

  Objava v Uradnem listu RS

  Datum objave sklepa ministra:

  9.7.2019

  Predhodniki:

  Klasius-P16:

  Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715)

  Klasius-SRV:

  Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

  Raven kvalifikacije:

  SOK 5, EOK 4


  1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  Operater/operaterka sistema za 3D tisk in dodajalno tehnologijo (8583614011)

  2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  2.1. Strokovna znanja in spretnosti

  Glej poklicni standard Operater/operaterka sistema za 3D tisk in dodajalno tehnologijo 85836140  in  točko 11 tega kataloga.

  2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  • dokončana osnovna šola in najmanj pet let delovnih izkušenj na področju 3D-tiska in dodajalnih tehnologij; delovne izkušnje kandidat lahko dokazuje s pogodbo o zaposlitvi/delu na projektu ali z delodajalčevim  pismom s priloženo dokumentacijo* vsaj petih izdelkov, narejenih s tehnologijo 3D-tiska ali dodajalnih tehnologij ali
  • srednja poklicna izobrazba in najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju 3D-tiska in dodajalnih tehnologij ali najmanj srednja ali srednja strokovna izobrazba in najmanj eno leto delovnih izkušenj na področju 3D-tiska in dodajalnih tehnologij. Delovne izkušnje kandidat lahko dokazuje s pogodbo o zaposlitvi/delu na projektu ali z delodajalčevim referenčnim pismom s priloženo dokumentacijo* za izdelavo vsaj enega izdelka, narejenega s tehnologijo 3D-tiska ali dodajalnih tehnologij.

  *Dokumentacija vsebuje: izdelek ali fotografijo izdelka (v primeru, da izdelek ni mogoče priložiti, kandidat pojasni zakaj ga ni priložil), 3D-računalniški model, tehnični opis izdelka (namen izdelka), meritve natančnosti izdelka ter utemeljitev o meritvah ter o primernosti izbire tehnologije in materiala za izdelavo priloženega izdelka.


  3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


  4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  4.1. Potrjevanje
  V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:
  • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
  • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
  • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

  4.2. Način preverjanja
  Praktično preverjanje z zagovorom.


  5. Merila preverjanja

  Področje ocenjevanja

  Merila ocenjevanja

  DELEŽ %

  Načrtovanje

  načrtovanje delovnega postopka

  10

  priprava delovnih sredstev in delovnega okolja

  Izvedba

  skladnost izvedbe z načrtovanim delovnim postopkom

  50

  natančnost in doslednost pri izvajanju postopkov dela

  upoštevanje delovnih predpisov o varnosti in zdravju pri delu

  upoštevanje priporočil za izvajanje del na 3D-tiskalniku (izbor parametrov, vrste materialov, klimatske razmere  …)

  Dokumentacija

  priprava dokumentacije

  10

  Zagovor

  utemeljitev pomena sledljivosti in kakovosti tehnološkega procesa in 3D-izdelka

  30

  utemeljitev izbranih postopkov dela

   

  Izločilna merila:

  • nepravilno upravljanje in zagon sistema za 3D tisk in dodajalno tehnologijo.

  6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


  7. Raven zahtevnosti dela

  (V)

  8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

  Uporabljene prilagoditve:
  • podaljšanje časa opravljanja storitve
  • prilagoditev prostora in opreme
  • opravljanje izpita s pomočnikovo pomočjo
  • prilagoditev oblike izpitnega gradiva
  • prilagoditev ocenjevanja
  Podrobnejši opis prilagoditev je naveden v Pravilniku o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 82/14 s spremembami).


  9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

  Materialni pogoji

  • 3D-sistem npr. z ekstrudiranjem termoplasta (npr. FDM-tehnologija) ali DLP-tiskalnik

  • računalnik z ustreznimi datotekami za upravljanje in izdelavo 3D-izdelka z npr. FDM- ali DLP-tehnologijo
  • ročno orodje za upravljanje FDM-sistema in čiščenje 3D-izdelka (izvijač, lopatica za odstranjevanje, brusni papir, pile  …)
  • material za izdelavo 3D-izdelka

  Kadrovski pogoji

  Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

  • en član najmanj izobrazbo ravni SOK 8  in vsaj pet let delovnih izkušenj na področju 3D-tiska in dodajalnih tehnologij, pridobljene v gospodarstvu ali v izobraževanju oz. raziskovalnem delu in
  • en član najmanj izobrazbo ravni SOK 7 strojne ali ekonomske smeri in pet let delovnih izkušenj na področju 3D-tiska in dodajalnih tehnologij in
  • tretji član mora izpolnjevati enega od meril, navedenih v prvi ali drugi alineji.

  10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

  Ni časovne omejitve.

  11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

  Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
  prilagodi 3D-računalniški model za izdelavo izdelka in prenese datoteko na stroj
  • odpravi morebitne napake in pomanjkljivosti v 3D računalniškem modelu
  • izvozi 3D-računalniški model v primeren datotečni format
  • v dogovoru s stranko izbere material glede na funkcijo, uporabnost izdelka
  • 3D-model prilagodi zmogljivostim stroja za 3D-tisk in dodajalne tehnologije
  • 3D-računalniški model ali več njih postavi v simulirano delovno območje stroja
  • po potrebi (odvisno od postopka) izriše podporje
  • datoteko prenese na stroj
  • pozna osnove programov za 3D-modeliranje
  • pozna različne vrste 3D-datotek
  • razlikuje med osnovnimi pojmi 3D-modeliranja (površine, solidi-volumenski modeli, trikotniki ...)
  • pozna prednosti in slabosti različnih možnosti priprave 3D-modela (skeniranje, modeliranje …)
  • pozna prednosti in slabost različnih materialov (kovinski in nekovinski)
  • pozna različne postopke 3D-tiska in dodajalnih tehnologij
  • pozna optimizacijo 3D-datotek

  Pripravi 3D-delovno datoteko (izbere z nabora nalog s strani komisije):
  • pripravi se na delo
  • prevzame in pregleda STL-datoteko in v primeru neustreznosti ustrezno ukrepa
  • komisiji pojasni, na kaj je pozoren pri pregledu datoteke
  • 3D-model postavi v navidezni delovni prostor
  • kreira delovno datoteko
  • delovno datoteko prenese na stroj  upravlja sistem za 3D-tisk in dodajalno tehnologijo
  • preveri nastavitve in čistost posameznih pomembnih delov stroja
  • nastavi parametre izdelave in pri tem upošteva lastnosti stroja in materiala
  • pregleda kakovost in količino materiala
  • nadzoruje primerno temperaturo, vlago in čistost prostora
  • aktivira stroj za 3D-tiskanje in dodajalno tehnologijo
  • spremlja začetni zagon delovanja stroja
  • ustrezno reagira v primeru nepravilnosti v delovanju stroja
  • varno ugasne stroj
  • se zaščiti
  • varno odstrani izdelek iz stroja
  • očisti stroj
  • sproti beleži težave v delovanju sistema  in predlaga izboljšave/optimizacijo
  • pozna posamezne dele stroja in njihove funkcije
  • pozna lastnosti različnih materialov in specifike razmerij med starim in novim materialom
  • zna pravilno skladiščiti material
  • pozna postopek zagona in pravilnega delovanja stroja
  • pozna postopke varne ustavitve stroja in vnovičnega zagona stroja
  • pozna postopke za varno odstranjevanje izdelka iz stroja
  • zna očistiti stroj in delovno okolje
  • pozna načine lastne zaščite
  • pozna merila kakovosti za nadzor kakovostne izdelave izdelka
  • zna prepoznati težave v delovanju sistema in predlagati izboljšave

  Upravlja sistem za 3D-tisk in dodajalno tehnologijo:
  • upošteva tehnološke lastnosti stroja in materiala
  • nastavi parametre izdelave
  • komisiji pojasni vpliv parametrov na kakovost izdelka in delovanje stroja
  • izvede zagon stroja in spremlja ter po oceni komisije utemelji/razloži/pojasni delovanje oziroma tehnološki proces njegovega delovanja
  • našteje in utemelji tri najpogostejše težave pri zagonu in delovanju stroja
  • varno odstrani izdelek
  • ugasne in očisti stroj ter pojasni pomeni opravljenega dela
  • ustno oceni in ovrednoti kakovost 3D-izdelka
  čisti in obdela izdelek
  • se zaščiti
  • od izdelka odstrani odvečni material in/ali podporje
  • odvisno od postopka utrdi ali speska izdelek
  • površinsko obdela izdelek (npr. poliranje, barvanje …)
  • zaščiti izdelek pred poškodbami
  • poskrbi za varno ravnanje z izdelkom in ga pripravi za predajo naročniku
  • pozna izdelke za samozaščito in pomen le-teh za zdravje
  • pozna različne postopke odstranjevanja in shranjevanja odvečnega materiala
  • pozna obdelovalne postopke lakiranja, utrjevanja, brušenja, poliranja
  • zna primerno ravnati z izdelkom
  Čisti in obdela, dodela 3D-izdelek:
  • odstrani odvečni material
  • očisti in pospravi delovno okolje
  • predlaga in utemelji postopek dodatne obdelave izdelka ter po potrebi izvede poobdelavo izdelka

  skrbi za sledljivost in kakovost tehnološkega procesa in izdelka
  • upošteva predpise sledljivosti tehnološkemu procesu in materialu
  • izvaja vhodne, medfazne in končne kontrole
  • zagotavlja kakovost izvedbe tehnološkega procesa izdelave izdelka
  • pozna pomen sledljivosti izdelka
  • vodi ustrezno dokumentacijo o sledljivosti izdelka
  • ustrezno ukrepa v primeru nepravilnosti
  • pozna SIST-ISO-standarde kakovosti
  Sledi in skrbi za kakovost tehnološkega procesa in 3D-izdelka:
  • pojasni pomen sledljivosti in kakovosti tehnološkega procesa in 3D-izdelka


  12. Literatura, strokovno gradivo

  • Drstvenšek, I. (ur.): Slojevite tehnologije/Layered Technologies. Slovenija, Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2004.
  • http://www.rapiman.net/technology.php


  13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  • dr. Tjaša Zupančič Hartner, 3D-med, d.o.o., SNOP
  • Kaja Antlej, IB-PROCADD, d.o.o.
  • Erik Bačar, PIPISTREL 3D-Studio, d.o.o.
  • Gregor Kladnik, Gorenje, d.d.
  • dr. Tomaž Brajlih, Fakulteta za strojništvo Maribor
  • Mojca Guštin, Srednja medijska in grafična šola, Ljubljana
  • dr. Gorazd Golob, Naravoslovno-tehniška fakulteta
  Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda: mag. Barbara Velkov Rozman, Center RS za poklicno izobraževanje