Katalog

  Naziv:

  Vojak zračne obrambe/vojakinja zračne obrambe

  Status:

  Objava

  Datum objave sklepa ministra:

  21.9.2007

  Predhodniki:

  Klasius-P16:

  Vojaštvo in obramba (1031)

  Klasius-SRV:

  Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

  Raven kvalifikacije:

  SOK 5, EOK 4


  1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  Vojak zračne obrambe/vojakinja zračne obrambe 86300221

  2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  2.1. Strokovna znanja in spretnosti

  Glej poklicni standard Vojak zračne obrambe/vojakinja zračne obrambe  8630.022.0 in točko 11 tega kataloga.

  2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

  • Srednja splošna ali strokovna izobrazba katere koli smeri
  • Osnovno vojaško usposabljanje za dolžnosti v pehoti in funkcionalno vojaško usposabljanje za posamezne dolžnosti v zračni obrambi
  • Nacionalna poklicna kvalifikacija Vojak strelec / vojakinja strelka ali odslužen vojaški rok pred letom 2004
  • Opravljen test telesnih sposobnosti (Cooperjev test)
  • Opravljen zdravniški pregled

  3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

  Poklicne kvalifikacije ni mogoče pridobiti v programu za pridobitev poklicne ali strokovne izobrazbe.

  4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

  4.1 Potrjevanje

  V postopku preverjanja kandidat ob pomoči kadrovskih organov Slovenske vojske pripravi osebni portfolio, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine delno ali v celoti. V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.


  4.2 Preverjanje

  Praktično preverjanje z ustnim zagovorom.


  5. Merila preverjanja

  Merila, ki jih je potrebno upoštevati

  • pripravo kandidata na delo
  • obvladovanje dela
  • obvladovanje določenega zaporedja opravil
  • kontrolo storitve
  • upoštevanje varnostnih pravil pri delu z oborožitvijo

  Izločilna Merila

  • nepravilno rokovanje z orožjem in s strelivom
  • neupoštevanje pravil varnosti pri delu z orožjem

  Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

  Področje ocenjevanjaDelež (%)
  načrtovanje in priprava naloge10
  izvedba55
  dokumentacija5
  ustni zagovor30

  Kandidat opravi preizkus, če doseže skupno 70 vendar ne manj kot 50% s posameznega področja ocenjevanja.


  6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

  Vojak/vojakinja

  7. Raven zahtevnosti dela

  (V)

  8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

  Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

  9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

  9.1. Materialni pogoji

  • oborožitveni sistem ZO in oprema

  • trenažer, simulator
  • oprema za preverjanje znanja: šolska sredstva, vadbena sredstva

  9.2. Kadrovski pogoji

  Komisijo sestavljajo trije člani:

  • najmanj en mora biti častnik rodu zračne obrambe
  • najmanj en mora biti častnik ali podčastnik Slovenske vojske

  10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

  Ni časovne omejitve.

  11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

  Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
  rokuje z osebnim orožjem in opremo ter izvaja taktične postopke na bojišču
  • pisno zabeleži prevzem orožja in opreme
  • pripravi orožje in opremo za delovanje
  • preveri stanje orožja in opreme
  • strelja in uporablja opremo
  • vzdržuje in čisti osebno oborožitev in opremo
  • v procesu usposabljanja izvaja različne taktične naloge: napad, obramba, izvidovanje, zaseda …
  • pozna osnovne predpise s svojega strokovnega področja
  • pozna taktično-tehnične karakteristike orožja in opreme
  • pozna postopke uporabe orožja in opreme in je usposobljen za njihovo pravilno izvedbo
  • pozna temeljne taktične postopke na bojišču
  • ima osnovna znanja pehotnega vojaka
  • Izvede streljanje z osebno oborožitvijo:
   • pripravi osebno oborožitev
   • preveri varnostni mehanizem
   • preveri naboje ali strelivo
   • zavzame položaj za streljanje
   • izbere cilj
   • izvede merjenje in proženje
   • uporablja osebno orožje
   • prekine streljanje in zaklene ali izprazni orožje
   • v določenem času v pravilnem vrstnem redu razstavi osebno orožje
   • očisti posamezne dele
   • v predpisanem vrstnem redu sestavi orožje in preveri brezhibnost le-tega
   • po zaključenem delu odloži orožje na ustrezno mesto
   • upošteva pravila varnosti pri delu z oborožitvijo
  pripravi radar, raketni ali topniški oborožitveni sistem in MTS za premik
  • pregleda maskirna sredstva (popolnost in brezhibnost)
  • pregleda orodje vozila in ROP orožja
  • pospravi rakete v zabojnike
  • pregleda gasilna sredstva
  • pregleda in preverja delovanje sredstev zvez
  • pregleda orientirne naprave
  • namešča zaščitne prevleke
  • pregleda zagozde in dodatno opremo za podvozje vozila
  • pritrjuje rotacijske luči
  • pritrjuje in namešča osebno opremo in oborožitev
  • preveri stanje goriva
  • preveri pritrjenost bojnega dela na vozni del
  • po potrebi namešča verige na kolesa vozila in namešča opremo za izvleko vozila
  • na vozilo namesti primerno označevalno zastavico
  • poroča o pripravljenosti za izvedbo premika
  • pred premikom sistemov pozna vse predvidene postopke, načine pritrjevanja streliva, izstrelkov, dodatne opreme, in pozna preglede MTS ter je usposobljen za izvedbo premikov teh sistemov
  • pozna varnostne ukrepe v času premika
  • pozna postopke pritrjevanja dodatne opreme in MTS na vozila
  • Izvede pripravo sistema za premik (po izbiri komisije):
   • izvede predpisan postopek za pregled vozila za premik
   • pregleda delovanje orientiranih naprav in sredstev zvez
   • izvede vse predvidene postopke in načine pritrjevanja streliva, izstrelkov in dodatne opreme
   • izvede pregled MTS pred premikom sistemov
   • preveri pritrjenost bojnega dela na vozni del
   • upošteva varnostne ukrepe v času premika
   • poroča komisiji o končanem postopku in stanju sistema
   • razloži postopek priprave radarja, raketnega ali topniškega sistema za premik
  pripravi radar, raketni ali topniški oborožitveni sistem za delovanje
  • pregleda brezhibnost orožja in streliva
  • preveri parametre namerilnih naprav, orientiranost kurzorja, vodoravnost orožja ter nivo hidravličnih tekočin in olj
  • preveri vse povezovalne kable in valovode, indikatorje vlage, manometre in stikala za varnostni izklop
  • preveri brezhibnost shramb, bobnov in napolni orožje s strelivom ter raketnimi izstrelki
  • preveri in pričvrsti nosilne elemente in sklope prenosa moči na kontejner z orožjem in agregatom ter ga po potrebi namesti na nosilno vozilo ali ga z njega razloži
  • spremlja situacijo v zračnem prostoru s prostim očesom ali s pomočjo optičnih namerilnih naprav
  • preverja in po potrebi nastavlja kode signala vodenja projektila
  • opravlja teste radarsko-raketnih sistemov
  • opravi test signala vodenja projektila
  • preverja in pričvrsti lansirni mehanizem in enoto za napajanje in hlajenje elektronike rakete
  • zavzema ukazano stopnjo bojne pripravljenosti in poroča o pripravljenosti za delovanje
  • pozna in obvlada postopke priprave oborožitvenega oziroma radarskega sistema za delovanje
  • usposobljen je za izvedbo preverjanja elementov oborožitvenega oziroma radarskega sistema
  • Na podlagi primera (po izbiri komisije) opravi postopek priprave radarja, raketnega ali topniškega sistema za delovanje:
   • pregleda oziroma preveri določen sklop sistema pred delovanjem
   • navede vse postopke priprave sistema za delovanje
   • zavzame ukazano stopnjo bojne pripravljenosti, predpisano za vrsto sistema – taktični – tehnični normativ (po izbiri komisije)
   • razloži izvedbo in pomen opazovanja zračnega prostora
   • poroča komisiji o končanem postopku
  rokuje z orožjem in radarjem zračne obrambe
  • izvaja trenažna streljanja na simulatorjih, trenažerjih in ostalih učnih sredstvih
  • izvaja trenažna streljanja v pogojih elektronskega motenja orožja in radarjev
  • izvaja urjenja na računalniku na programih za prepoznavo letal in helikopterjev
  • izvaja streljanja z orožjem na realni cilj
  • opazuje zračni prostor, prepoznava lastna in nasprotnikova plovila v zračnem prostoru
  • maskira sebe, orožje in položaj z namenom zaščite
  • inženirsko uredi zaklon zase, za enoto in za orožje - sistem
  • izviduje in zavaruje ognjen položaj
  • pregleda števce določenih sklopov in zabeleži stanje po vsaki uporabi orožnega sistema
  • pozna opis, namen in tehnično-taktične podatke za oborožitveni oziroma radarsko – opazovalni sistem, s katerim rokuje
  • pozna zgradbo sistema po sklopih (radarski, oskrba z električno energijo, navigacijski, IFF naprava, optronika, hidravlični sklopi, sistemi vodenja rakete, računalnik …)
  • v zadostnem obsegu pozna taktiko delovanja lastne in nadrejene enote
  • usposobljen je za prepoznavanje lastnih in nasprotnikovih zrakoplovov, pozna oborožitev, opremo in manevrske lastnosti letal in helikopterjev
  • prepoznava tehnične in elektronske motnje, njihove vplive in postopke obvladovanja le-teh
  • usposobljen je za delo in ravnanje s trenažerjem in z ustreznimi učnimi sredstvi ter gabariti
  • usposobljen je za vodenje rakete na krivulji do cilja
  • Izvede trenažno streljanje na simulatorju (primer po izboru komisije):
   • prikaže postopek dela na trenažerju – simulatorju (v skladu z določenim scenarijem)
   • razloži postopek uporabe radarja, raketnega ali topniškega sistema za delovanje
   • izvede postopek streljanja na simulatorju
   • upošteva pravila za vodenje rakete na krivulji do cilja
   • opiše pogoje in postopke trenažnega streljanja v pogojih elektronskega motenja orožja in radarjev
  • Izvede praktični postopek trenažnega streljanja na realni cilj (primer po izboru komisije):
   • izvede streljanje z orožjem na realni cilj
   • upošteva pravila za vodenje rakete na krivulji do cilja
   • opiše pogoje in postopke trenažnega streljanja v pogojih elektronskega motenja orožja in radarjev
   • navede vrste tehničnih in elektronskih motenj ter ustrezne postopke ob pojavu le-teh
   • navede postopke maskiranja in inženirske ureditve položaja
   • navede namen in tehnično-taktične podatke za oborožitveni oziroma radarsko – opazovalni sistem, s katerim rokuje
   • navede zgradbo sistema po sklopih
   • poroča komisiji o končanem postopku
  izvaja naloge v mednarodnih vojaških operacijah
  • izvaja postopke zaščite in reševanja lastnih in zavezniških sil
  • pridobiva obveščevalne informacije od lokalnega prebivalstva in od drugih ljudi
  • odkriva in po potrebi uničuje oborožitev in opremo nasprotnih strani
  • izvaja izvidništvo in opazovanje
  • izvaja patruljiranje
  • sodeluje v humanitarnih operacijah
  • pozna standardne postopke za izvedbo naloge
  • pozna postopke varovanja in zaščite lastnih in zavezniških sil
  • pozna osnovna načela obveščevalne dejavnosti
  • pozna osnove zakonodaje ter etične, kulturne in druge vrednote države območja delovanja
  • pozna opremo in oborožitev na območju delovanja
  • pozna osnove civilno-vojaškega sodelovanja
  • pozna posamezne vsebine s svojega strokovnega področja ter iz mednarodnega in humanitarnega vojnega prava
  • pozna osnovne predpise s svojega strokovnega področja
  • Prikaže postopek delovanja na mednarodni operaciji (po izbiri komisije):
   • sodeluje pri načrtovanju naloge
   • pripravi oborožitev in opremo
   • izvede nalogo skladno s SOP
   • poroča o izvedbi naloge
   • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
   • upošteva varnostne ukrepe
   • spoštuje mednarodno humanitarno in vojno pravo
  izvaja naloge v sistemu zaščite in reševanja
  • sodeluje pri iskanju in reševanju
  • sodeluje pri evakuaciji
  • nudi prvo pomoč
  • sodeluje pri odpravljanju posledic nesreč
  • pozna temeljno organiziranost, način delovanja in opremo sodelujočih struktur (CZ, gasilci, GRS, policija …)
  • pozna osnovne predpise s svojega strokovnega področja
  • pozna standardne postopke za izvedbo naloge
  • pozna postopke in taktiko prometa preko sredstev zvez
  • pozna temeljne postopke prve pomoči
  • Prikaže postopek zaščite in reševanja (po izbiri komisije):
   • pripravi oborožitev in opremo
   • sodeluje pri načrtovanju naloge
   • izvede nalogo skladno z ukazom in glede na situacijo
   • poroča o izvedbi naloge
   • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
   • upošteva varnostne ukrepe
  izvaja naloge organov varovanja
  • izvaja fizično varovanje moštva in objektov, ki so za obrambo posebnega pomena
  • skrbi za varnost vojakov in za lastno varnost
  • izvaja dežurstvo, stražo in požarstvo v skladu s predpisi
  • uporablja naprave in sredstva tehničnega varovanja
  • pozna temeljne postopke varovanja stvari in objektov
  • pozna načrt varovanja in predpisane ukrepe
  • pozna osnovne predpise s svojega strokovnega področja
  • pozna standardne postopke za izvedbo naloge
  • pozna splošne predpise o prevozu oseb, orožja SIMES in MTS
  • pozna tehnične karakteristike sredstev tehničnega varovanja
  • pozna pravila in predpise za opravljanje notranje službe
  • pozna pravila in predpise za opravljanje stražarske službe
  • pozna pravila in predpise za izvajanje postopkov alarmiranja
  • Prikaže postopek varovanja (po izbiri komisije):
   • prouči dokumente varovanja
   • sodeluje pri načrtovanju naloge
   • pripravi oborožitev in opremo
   • izvede varovanje
   • poroča o izvedbi naloge
   • vzdržuje zvezo z nadrejenimi in s sosedi
   • upošteva varnostne ukrepe

  12. Literatura, strokovno gradivo

  • Taktika zračne obrambe
  • Taktika letalstva
  • Navodila za vzdrževanje in uporabo raketnih sistemov kratkega dosega
  • Navodila za vzdrževanje in uporabo raketnih sistemov
  • Navodila za vzdrževanje in uporabo radarskih sistemov
  • Navodila za vzdrževanje in uporabo jurišne puške
  • Pravilnik: pehotna, četa, vod
  • Taktični priročnik za vojaka

  13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  • npor Metod Žura, Slovenska vojska
  • por Iztok Može, Slovenska vojska
  • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Klement Drofenik, Center RS za poklicno izobraževanje