Podjetja


Kontakt za podjetja

Urška Marentič
Vodja središča za povezovanje izobraževanja in trga dela
Center RS za poklicno izobraževanje
01/5864-249
urska.marentic@cpi.si

01/5864-200 (tajništvo)

HIT d. d. Nova Gorica

 V podjetju smo se že leta zavedali, da so naši poklici v igralništvu zelo specifični. Zaposleni so na svojih področjih pridobivali vedno več znanj in spretnosti. Znotraj igralništva so postajali visokostrokovno usposobljeni, česar pa brez ustreznih dokazil niso mogli izkazovati.

Kljub temu da je danes igralništvo po Sloveniji že zelo poznano, so poklici oz. znanja in spretnosti, potrebni za opravljanje dela v igralništvu, še velika skrivnost.

V podjetju se že dlje časa zavedamo, da so naši poklici v igralništvu zelo specifični. Zaposleni so na svojih področjih pridobivali vedno več znanj in spretnosti. Znotraj igralništva so postajali visoko-strokovno usposobljeni, česar pa brez ustreznih dokazil niso mogli dokazovati.

Vse bolj se je pojavljalo vprašanje, kako ob odhodu iz podjetja, napredovanjih, prijavah na razpisana prosta delovna mesta ipd. dokazovati novo pridobljena znanja.

V letu 2004 smo skupaj s CPI pričeli na tem področju pripravljati prvi poklicni standard za poklic krupjeja. Delo krupjeja zajema znanja in spretnosti za delo na igralnih mizah. Potrebna osnovna znanja za nastop dela se pridobivajo približno pol leta, ostala znanja pa skozi vso posameznikovo kariero. Leta 2005 je tako nastala nacionalna poklicna kvalifikacija "Krupje/krupjejka". To je bil za področje igralništva velik korak, saj smo pridobili prvi formalnoveljaven poklic. Že ob prvem razpisu preverjanja in potrjevanja NPK se je pokazal velik interes za pridobitev poklica "Krupje/krupjejka". Podeljenih je bilo približno 100 certifikatov. Zanimanje pa tudi z leti ni upadlo.

Kasneje se je pojavila potreba po novih poklicih še na drugih področjih.

Tako smo leta 2010 pričeli z aktivnostmi za pridobitev še dveh NPK, in sicer: NPK, ki bi pokrival znanja in spretnosti na področju blagajniškega poslovanja in NPK na področju igralnih avtomatov. Glede na to, da so to zahtevnejša dela, smo se odločili, da jih umestimo v V. raven zahtevnosti.

Leta 2012 sta bili tako uradno potrjeni nacionalna poklicna kvalifikacija "Blagajnik/blagajničarka v igralnici" in nacionalna poklicna kvalifikacija "Operater/operaterka na igralnih avtomatih".

Področje igralnih miz, igralnih avtomatov in blagajniškega poslovanja predstavljajo večji delež zaposlenih v podjetju in nasploh v igralništvu. Istočasno pa ta znanja in spretnosti posamezniki lahko pridobivajo tudi v drugih igralnicah in igralnih salonih po Sloveniji.

Še preden je podjetje podalo pobudo za pripravo poklicnih standardov, je že imelo izoblikovan sistem izobraževanja za igralniške poklice.

Sistem je tako zajemal nabor kandidatov, selekcijo in kasneje teoretični in praktični del izobraževanja.

V interni šoli iger se izobražujejo novozaposleni in vsi, ki so zaposleni redno. Programi izobraževanja so pripravljeni po posameznih sklopih glede na zahtevnost dela in delovno mesto. Sistem izobraževanja je pripravljen tako, da imajo kandidati ob zaključku izobraževanja, trajanje je odvisno od programa, tudi izpit pred strokovno komisijo.

Vsa potrebna znanja in spretnosti za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije kandidati pridobijo v interni šoli iger.

Prednost nacionalnega sistema vidimo predvsem v samem sistemu potrjevanja neformalno pridobljenih znanj. Teh je v našem podjetju kar veliko.  Veliko pa je pridobljenega znanja tudi v drugih podobnih podjetjih. Kandidati lahko pri prijavi na razpisano prosto delovno mesto svoja znanja dokazujejo s certifikatom, delodajalci pa dobimo dokazilo o usposobljenosti, kar nam olajša zaposlovanje.

Nacionalne poklicne kvalifikacije smo umestili tudi v kompetenčni model. 

Z vidika zaposlenih prednost nacionalnega sistema vidimo v večji mobilnosti in prepoznavnosti igralniških poklicev. V Sloveniji je kar nekaj igralnih salonov in igralnic, ki omogočajo zaposlovanje na področju igralništva.

Opravljanje dela v igralništvu zahteva tudi pridobitev licence za posamezna dela in naloge. Ena izmed zahtev pri podeljevanju licenc je tudi stopnja izobrazbe. V kolikor kandidati ne izpolnjujejo zahtevane stopnje na osnovi formalno pridobljene izobrazbe, lahko le to nadomestijo z NPK.

Nekaj bivših sodelavcev se je preizkusilo z iskanjem zaposlitve tudi v tujini. Svoja neformalno pridobljena znanja so dokazovali z NPK in na osnovi tega tudi pridobili zaposlitev.

Podjetje Hit, d.d., ima licenco izvajalca postopkov preverjanja in potrjevanja za naslednje NPK:

-    Nacionalna poklicna kvalifikacija Krupje/krupjejka,
-    Nacionalna poklicna kvalifikacija operater/operaterka na igralnih avtomatih,
-    Nacionalna poklicna kvalifikacija blagajnik/blagajničarka v igralnici.

Za vsako NPK smo na izobraževanje za člane komisije v postopkih preverjanja in potrjevanja iz podjetja napotili nekaj strokovnjakov s posameznih področij.

Dvakrat letno objavimo na spletni strani NRP termine preverjanja in potrjevanja NPK. Hkrati pa naše zaposlene povabimo k oddaji vloge preko intranetne strani.

Dva sodelavca sta že pridobila licenco za svetovalca v postopkih preverjanja in potrjevanja, ki v sodelovanju s kadrovsko službo zaposlenim in zunanjim kandidatom svetujeta pri pripravi ustreznih dokazil za sestavo zbirne mape.

S podeljevanjem certifikatov smo pričeli leta 2005. Skupaj smo našim zaposlenim in zunanjim kandidatom  podelili 424 certifikatov, od tega največ za poklic "Krupje/krupjejka".

Ostala dva poklica sta dokaj nova. S podeljevanjem certifikatov smo pričeli leta 2012. Do danes smo za poklic "operater/operaterka na igralnih avtomatih" podelili 17 certifikatov, za poklic "Blagajnik/blagajničarka v igralnici" pa 6 certifikatov.

Iz leta v leto se zanimanje posameznikov za certificiranje pridobljenih znanj in spretnosti vidno veča. Vedno več je informiranja in povpraševanja. Zaposleni se zavedajo, da je njihovo znanje dragoceno. Potrjena znanja na osnovi certifikatnega sistema pa pridobijo še dodatno težo.


Lilijana Vrban Onišak,
HIT d. d. Nova Gorica

Dostopnost spletišča