Etične smernice v svetovanju

Avtonomija in strokovnost sta najbolj pomembna kriterija, ki jima mora slediti svetovalec pri svojem delu.
Svetovalcem so lahko v pomoč pri zagotavljanju strokovnosti in avtonomnosti tudi etične smernice, ki se uveljavljajo v svetovanju.


*Spoštovanje
Spoštovanje svetovančeve volje v vseh fazah svetovalnega procesa.. Svetovanje mora izhajati iz integritete in samostojnosti svetovanca. Svetovanja ne smejo voditi interesi svetovalca. Naloga svetovalca je zagotavljanje ravnovesja med spodbujanjem in ponujanjem izzivov ter spoštovanjem svetovančevih interesov.

*Nepristranskost
Svetovanje mora biti nevtralno in nepristransko. Svetovanje mora varovati interese svetovanca – ne pa interesov posameznih institucij ali drugih interesov.

*Preglednost
Splošen okvir in pogoji svetovalnega procesa naj bodo jasno določeni. Svetovalec mora biti po potrebi pripravljen vključiti tudi raznovrstne druge institucije, o tem mora predhodno obvestiti svetovanca.

*Zaupnost
Vsi svetovalni pogovori morajo biti zaupni. V primerih, kjer so svetovalci obvezani, da določene podatke v skladu z zakonodajo posredujejo drugim institucijam, morajo biti svetovanci predhodno obveščeni, za katere podatke gre.

*Natančnost / Vestnost
Posredovane informacije morajo biti pravilne in ažurne. Svetovalni materiali morajo biti primerni in vključevati relevantne vidike, ki se nanašajo na izbiro izobraževalnega programa, usposabljanja in zaposlovanja, kot tudi opis življenjskega stila povezanega z izobraževalnim procesom.

Dostopnost spletišča