Pogosta vprašanja in odgovori

 • 1. Kakšni NPK-ji obstajajo in kateri je najprimernejši zame?

   
  Trenutno je pripravljenih približno 370 NPK-jev. Pripravljeni so na različnih strokovnih področjih. Smiselno se je osredotočit na tiste NPK-je oziroma strokovna področja na katerih že imate določena znanja in izkušnje, ki ste si jih pridobili na delovnem mestu, s prostovoljnim delom, s hobiji, s samostojnim učenjem, z neformalnim izobraževanjem ipd. Na podlagi ustreznih dokazili o teh vaših znanjih in izkušnjah, ki jih zberete v zbirni mapi vam lahko namreč NPK priznajo.  Skrij
 • 2. Kje lahko pridobim NPK?

   
  V seznamu NPK katalogov je ob vsakem posameznem katalogu za NPK tudi povezava(naslov in telefonski kontakt) do izvajalcev NPK. Izvajalci »postopkov ugotavljanja in potrjevanjaNPK« so organizacije, ki vam omogočajo svetovanje in pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije. Vsak izvajalec je dolžan kandidatu nuditi možnost svetovanja v celotnem procesu pridobivanja NPK. Izvajalci NPK so lahko medpodjetniški izobraževalni centri, šole, organizacije za izobraževanje odraslih in zbornice, ki izvajajo javno veljavne izobraževalne programe.  Skrij
 • 3. Kakšen je formalni - vstopni pogoj, da se lahko sploh prijavim v postopek za pridobitev NPK?

   
  Vsi NPK-ji imajo različne formalne vstopne pogoje, ki jih morajo kandidati za NPK izpolnjevati preden se sploh vpišejo v postopek pridobitve NPK. Ti vstopni pogoji se zelo razlikujejo med različnimi NPK-ji.

  Običajno pa so ti formalni - vstopni pogoji:

     a) določena predhodna izobrazba kandidata (običajno je to povezano z ravnjo zahtevnosti del
          NPK-ja)
     b) določeno obdobje predhodnih delovnih izkušenj kandidatov - iz področja NPK-ja
     c) drugo (pri nekaterih NPK-jih so lahko vstopni pogoji tudi različna predhodno opravljena
          usposabljanja, določeni izdelki ali storitve, zdravniško potrdilo ipd)

  Ali ustrezate tem formalnim - vstopnim pogojem, lahko razberete v posameznem katalogu za NPK pod točko kataloga 2.2 »POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO«.

  Pri preverjanju vaših vstopnih pogojev za želen NPK vam je na voljo svetovalec za NPK, ki vam ga zagotovi Izvajalec NPK.  Skrij
 • 4. Kako lahko uveljavljam dokazila o svojih delovnih izkušnjah in neformalnem učenju v postopku pridobivanja NPK-ja?

   
  V kolikor kandidat izpolnjuje formalni - vstopni pogoj za NPK, začneta skupaj s svetovalcem za NPK pripravljati zbirno mapo s katero kandidat dokazuje obvladovanje splošnih vsebin NPK-ja, ki so zapisane v 11. točki kataloga za NPK »STANDARDI STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI ZA NPK«. V tem splošnem delu kataloga za NPK so zapisane vse potrebne kompetence in znanja ki se jih potrebuje za opravljanje določenega NPK-ja in jih lahko kandidat pri pridobivanju NPK izkazuje z ustreznimi dokazili v zbirni mapi. Če kandidatu slučajno manjkajo kakšna dokazila ali izkušnje iz tega splošnega dela NPK kataloga, jih lahko pridobi tudi v krajših dousposabljanjih za ta manjkajoča znanja.  Skrij
 • 5. S kakšnimi dokazili lahko v samem postopku pridobivanja NPK dokazujem svoje delovne in neformalne izkušnje?

   
  Zbirna mapa je osrednji dokument s katerim lahko kandidat dokazuje obvladovanje spretnosti in znaj, ki so zapisane v NPK katalogu. Dokazila o kandidatovih neformalnih izkušnjah so v zbirni mapi sistematično urejeni glede na posamezen katalog za NPK. Dokazila so lahko:

     a) Dokazila o predhodnih  delovnih izkušnjah
         Formalne delovne izkušnje: delavska knjižica, pogodba o delu, referenčno pismo,  izjava
         delodajalca, itd.

     b) Dokazila o izobraževanjih in usposabljanjih
         Potrdila o udeležbi in/ali zaključku neformalnega izobraževanja, programa usposabljanja,
         potrdila o tečajih, seminarjih itd.  

     c) Dokazila o referencah
        Članki v reviji ali časopisu, avtorstvo ali soavtorstvo pri pisanju knjig in drugih publikacij,
        video posnetek dela, ki ga je kandidat opravil, referenčna pisma prejšnjih delodajalcev ali
        zdajšnjega delodajalca, referenčna pisma strank, posebne nagrade ali pohvale iz tekmovanj ali
        prireditev, članki o kandidatu, fotografije izdelka/dela, ki ga je kandidat opravil, dokazilo o
        storitvah, ki jih je opravil kandidat itd. Dokazila o referencah so včasih boljša referenca za
        dokazovanje usposobljenosti kot pa sama potrdila tečajev in usposabljanj.  Skrij
 • 6. Kako poteka pridobivanje NPK?

   
  a) Najprej se kandidat prijavi pri izbranem NPK izvajalcu v postopek pridobivanja NPK

  b) Izvajalec ugotavljanja in potrjevanja NPK kandidatu omogoči pomoč NPK svetovalca, ki kandidatu pomaga v postopku preverjanja in potrjevanja NPK. 

  c) V kolikor kandidat izpolnjuje formalne pogoje za pridobite NPK začneta skupaj s svetovalcem pripravljati zbirno mapa oz. zbirati dokazila o njegovih izkušnjah, glede na vsebino posameznega NPK.  

  d) Če kandidatu manjkajo določene izkušnje ali znanja, ki jih katalog za NPK predpisuje ima kandidat možnost da le-ta manjkajoča znanja in izkušnje pridobi naknadno z krajšim  usposabljanjem.

  e) Na koncu postopka pridobivanja NPK komisija za preverjanje in potrjevanje NPK zbirno mapo pregleda in ovrednoti. V kolikor komisija na podlagi jasno določenih kriterijev za vrednotenje dokazil v zbirni mapi oceni, da je zbirna mapa ustrezna jo potrdi. V kolikor pa oceni, da so dokazila nepopolna, lahko kandidata preveri še v živo, kjer mi u postavi določena vprašanja ali ga zaprosi, da svoja znanja izkaže na praktičnem primeru ipd.V kolikor je kandidat uspešen prejme certifikat o NPK

  Shema »kako do NPK«  Skrij
 • 7. Kakšni so stroški za pridobitev NPK?

   

  Cene samega postopka preverjanja in potrjevanja NPK so različne. V primeru, da gre le za potrjevanje kandidatove zbirne mape je cena približno 180 EUR. Če pa je poleg potrjevanja zbirne mape še neposredno preverjanje samega kandidata, pa lahko cena naraste nekje do približno 220 EUR. Cene postopka ugotavljanja in potrjevanja NPK so odvisne od načina preverjanja in so zapisane v Metodologiji za oblikovanje cene za pridobitev NPK.

  Lahko pa nekateri izvajalci ponujajo tudi različne priprave na postopek ugotavljanja in potrjevanja NPK. Tukaj je potrebno poudariti, da Zakon o NPK ne predpisuje nobenih takšnih priprav. Kandidat se lahko namreč vključi v postopek ugotavljanja in potrjevanja NPK brez priprav, če meni, a obvladuje vsa ključna dela oz. znanja, ki so predpisana v 11. točki NPK kataloga (Standardi strokovnih znanj in spretnosti za NPK).         

  V kolikor bi želeli izvedeti več, vprašajte nas.

   


  Skrij
 • 8. Ali je NPK priznana tudi v tujini?

   
  Med državami članicami EU velja dogovor o vzajemnem priznavanju kvalifikacij. Glede na to, da je NPK nacionalna (javno veljavna) listina, je priznana tudi v drugih državah EU. Izpostaviti je potrebno, da vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij velja le za deregulirane poklice v drugih državah EU.

  V primeru, če pa želijo kandidati opravljati tiste poklice, ki so v drugih državah EU regulirani, pa morajo kandidati izpolnjevati z zakonom ali drugim predpisom določene pogoje (točno določena usposabljanja ipd.), ki veljajo v teh državah.

  Če odhajate iz Slovenije, Direktiva o storitvah uvaja v vseh državah članicah t.i. »enotne kontaktne točke«, ki ponudnikom storitev omogočajo, da po spletu uredijo vse upravne (administrativne) formalnosti v zvezi z opravljanjem storitev v zadevni državi članici.  Skrij
 • 9. Ali lahko opravljam NPK v tujem jeziku

   
  Po informacijah Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti lahko kandidati, ki ne znajo jezika, v katerem teče postopek, le-tega spremljajo s pomočjo tolmača. Stroški tolmača gredo v breme kandidata v postopku.

  Obrazložitev:

  V postopku izdajanja certifikatov se uporabljajo določbe Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP), če ni z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije določeno drugače. ZUP določa, da se upravni postopek vodi v slovenskem jeziku, v katerem se vlagajo tudi vloge, pišejo odločbe, zapisniki itd. Navedeno pomeni, da morajo kandidati vlogo za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije vložiti v slovenskem jeziku, v katerem je potrebno pripraviti tudi zbirno mapo. Ne glede na navedeno pa lahko stranke in drugi udeleženci v postopku, ki ne znajo jezika, v katerem teče postopek, le-tega spremljajo s pomočjo tolmača - kakor je že navedeno zgoraj v odgovoru. Potrebno pa je upoštevati tudi morebitne izjeme, saj lahko obstajajo (ali pa še bodo) tudi katalogi za NPK, kjer je oz. bo, glede možnosti spremljanja postopka s pomočjo tolmača določeno drugače.

  Skrij
 • 10. Katero stopnjo izobrazbe pridobim z NPK

   
  Z NPK  posamezniki izkazujejo poklicno usposobljenost na določeni ravni zahtevnosti del, ne dobijo pa stopnje izobrazbe.  Skrij
 • 11. Ali z NPK pridobim višjo plačo pri delodajalcu

   
  NPK je lahko le osnova za morebitno nagrajevanje iz strani delodajalca. Višja plača, kot posledica pridobitve NPK, pa je predvsem odvisna od pogajalskih možnosti imetnika NPK ter po drugi strani delodajalčeve pripravljenosti. V nekaterih panogah  so določeni delodajalci vključili NPK tudi v kolektivne pogodbe o zaposlovanju.  Skrij
 • 12. Ali z NPK pridobim zaposlitev?

   
  Potrebno je izpostaviti, da z NPK certifikatom posameznik na trgu dela lahko dokazuje svojo usposobljenost za določeno poklicno kvalifikacijo, je lahko bolj konkurenčen, vendar možnost zaposlovanja  narekujejo predvsem potrebe delodajalcev, ki so povezane z trenutnimi razmerami na trgu dela in manj „papirji“ s katerimi posameznik razpolaga. Ponovno je potrebno poudariti, da niti NPK, niti šolska spričevala in niti diplome še ne pomenijo avtomatsko zaposlitve.  Skrij
 • 13. Za pridobitev katerih NPK-jev se ljudje najpogosteje odločajo?

   
  Povečano zanimanje je za NPK-je, ki so posebej z področnimi zakoni (Zakon o zasebnem varovanju, Zakon o prevozu nevarnih snovi ipd.) predpisanikot pogoj za opravljanje nekaterih poklicev (regulirani poklici).Včasih pa so NPK-ji lahko tudi pogoj za opravljanje določene dejavnosti (npr. dopolnilna dejavnost peke kruha ipd.) ali so pogoj za pridobitev različnih subvencij (mladi prevzemniki kmetij ipd.),  kar tudi pripomore k večjemu zanimanju za pridobitev določenih NPK-jev.

  V nadaljevanju podajamo 10NPK-jev in področij in kjer že tradicionalno beležimo visoka zanimanja kandidatov za njihovo pridobitev

     • »Varnostnik/ varnostnica« (zasebno varovanje)
     • »Izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalni način« (živilstvo in
        pridelava hrane)
     • »Maser/maserka« (kozmetika)
     • »Krupje/ krupjejka« (turizem)
     • »Izvajalec/ izvajalka betonskih del  in NPK izvajalec/ izvajalka zidanja in ometavanja«
       (gradbeništvo)
     • »Operater / operaterka na CNC stroju« (strojništvo)
     • »Čebelar/čebelarka« (kmetijstvo)
     • »Refleksoterapevt/refleksoterapevtka«(zdravstvo)
     • »Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu« (socialne storitve)
     • »Izdelovalec / izdelovalka spletnih strani in NPK oblikovalec / oblikovalka spletnih strani«
       (računalništvo)  Skrij
 • 14. Kateri NPK-ji so najbolj »zaposljivi«?

   
  Podajamo prikaz povpraševanja po 10 nazivih NPK-jev, ki so jih delodajalci navedli med pogoji za zaposlitev v obdobju  2009−2012. V ospredju so NPK-ji, ki so predpisani kot pogoj za opravljanje nekaterih poklicev oziroma pogoj za zaposlitev.

     • »Voznik/voznica v cestnem prometu«
     • »Varnostnik/varnostnica«
     • »Izvajalec/izvajalka zidanja in ometavanja«
     • »Izvajalec/izvajalka betonskih del«
     • »Zidar, restavratorski sodelavec/zidarka, restavratorska sodelavka«
     • »TIG varilec/varilka«
     • »Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu«
     • »Varnostni tehnik/varnostna tehnica«
     • »Maser/maserka«
     • »Tesar/tesarka, restavratorski sodelavec/ restavratorska sodelavka«  Skrij

Dostopnost spletišča