Struktura in možna vsebina kandidatove zbirne mape

Zbirna mapa, ki jo pripravi kandidat za NPK ob pomoči svetovalca v postopku preverjanja in potrjevanja NPK, je sestavljena in naslednjih točk:

1. IZPOLNJEVANJE POSEBNIH POGOJEV
•    Dokazila, s katerimi kandidat dokazuje izpolnjevanje posebnih pogojev (točka 2.2. kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti)

2. PREDSTAVITEV KANDIDATA
•    Življenjepis ali EUROPASS CV

3. DELOVNE IZKUŠNJE KANDIDATA
•    dokazilo o predhodnih delovnih izkušnjah (delavska knjižica, pogodba o delu, referenčno pismo, opis svojega dela, izjava delodajalca, …)

4. IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA
Kandidat mora predložiti potrdila, v kolikor jih navaja v življenjepisu in se vsebinsko povezujejo s kvalifikacijo, niso pa vstopni pogoj za NPK.
•    Potrdila o udeležbi in/ali zaključku izobraževalnega programa ali programa usposabljanja
•    spričevala,
•    diplome,
•    druga dokazila o opravljenih študijskih obveznostih ipd.
•    potrdilo izvajalcev izobraževanja in usposabljanja o uspešno zaključenem izobraževanju oz. usposabljanju,
•    certifikat,
•    licenca,
•    potrdilo podjetja o usposabljanju itd.

5. REFERENCE
•    V kolikor kandidat navaja v življenjepisu, da ima s strokovnega področja že delovne izkušnje in lahko pridobi referenčna pisma bivših delodajalcev ali strank se ga spodbudi, da pridobi referenčna pisma.
•    Kandidata se tudi spodbudi k dokumentiranju svojih delovnih izkušenj glede na možnosti posamezne kvalifikacije.
•    Kot dokazilo se lahko upošteva:
o       opravljeno praktično delo na delovnem mestu (izdelek, model, program ipd.),
o       pisni izdelek, ki ga je kandidat pripravil na delovnem mestu (npr. izdelan projekt, načrt, razvojna naloga, raziskava, elaborat, referat, analiza, esej, poročilo o evalvaciji, prevod nekega besedila, zaključni račun malega podjetja, kadrovski načrt podjetja ipd.),
o       opravljena storitev na delovnem mestu.
•   Kandidat lahko svoje delovne izkušnje dokazuje tudi z drugimi načini: npr. z nagradami s tekmovanj, izdelki, članki, avtorstvom ali soavtorstvi knjig in drugih publikacij
•    Kandidat mora nedvoumno dokazati, da je izdelek ali izpeljana storitev v resnici njegovo delo, tudi v primeru, če gre za skupinsko (projektno) delo. Avtorstvo lahko dokazuje s pisnimi izjavami delodajalcev, vodij projekta, nagradami, patenti, fotografijami ipd.

Dodatne informacije o zbirni mapi in dokumentih, ki so sestavni del postopka preverjanja in potrjevanja so dostopne na spletnih straneh NRP.

Dostopnost spletišča