Zakonodaja

Pravilnik o načinu in postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (Uradni list RS, št. 67/15)

6. člen
(svetovanje in pomoč pri sestavi osebne zbirne mape)

(1) Izvajalec kandidatu zagotovi informacije o vstopnih pogojih, možnostih za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije in svetovanje v postopku pridobitve nacionalne poklicne kvalifikacije.

(2) V okviru svetovanja svetovalec kandidatu nudi pomoč pri sestavi osebne zbirne mape. Kandidat zbere listine in druga dokazila, potrebna za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije, ter izdela osebno zbirno mapo.

(3) Pred posredovanjem osebne zbirne mape komisiji, svetovalec preveri verodostojnost listin, ki so sestavni del osebne zbirne mape, in ustreznost sestave osebne zbirne mape. Če osebna zbirna mapa ni ustrezno pripravljena, svetovalec pozove kandidata, da jo dopolni. Svetovalec skupaj z osebno zbirno mapo komisiji posreduje tudi ostale dokumente, ki so sestavni del postopka.

(4) Svetovalec o svetovanju piše zapisnik.


Celoten pravilnik, ki ureja način in postopek preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij si lahko ogledate na tej povezavi.
Dostopnost spletišča