Podjetja


Kontakt za podjetja

Urška Marentič
Vodja središča za povezovanje izobraževanja in trga dela
Center RS za poklicno izobraževanje
01/5864-249
urska.marentic@cpi.si

01/5864-200 (tajništvo)

EMO – Orodjarna

 Podjetja lahko z NPK hitro dousposobijo kader in uskladijo potrebe po novih spoznanjih in kompetencah. Zaposleni tako pridobijo javno listino, z njo pa konkurenčno sposobnost zaposlitve in dodatni argument za stimulativni del osebnega dohodka.

Gospodarstvo se je po letu 1990 soočilo  s težko preizkušnjo ob padcu obsega dela. Produkte je bilo potrebno preusmeriti z domačega (jugoslovanskega) na tuje trge, ki pa so zahtevnejši v ekološkem, ergonomskem, stilskem, tehnično-tehnološkem in organizacijskem smislu.

Podjetja so bila pred velikim izzivom. Za uresničitev strategij prodora na zunanje trge in zadovoljitev zahtevnih kupcev je bilo potrebno reorganizirati vse resurse.

Da bi dosegli konkurenčno sposobnost, tržno zanimivost in poslovno uspešnost, smo morali močno investirati v nove tehnologije, opremo, računalniške programe, informacijsko-komunikacijsko opremo ter v dvig strokovne usposobljenosti zaposlenih.

Ob hitri menjavi tehnologij in opreme je nastala potreba po novih znanjih, vrednotah in izkušnjah.

Obstoječi izobraževalni sistem za poklicno izobrazbo je temeljil na konvencionalni organiziranosti proizvodnih procesov v podjetjih, kot npr.: konstrukcija, tehnologija, struženje, rezkanje, brušenje, oblikovanje kovin itd. Iz te organiziranosti so se črpale potrebe po poklicnih usmeritvah, kot so strugar, rezkalec, brusilec, oblikovalec kovin, tehnolog…

Učni programi so bili sestavljeni za odmirajoče oblike organiziranosti delovnih procesov. Pri teh poklicih so bile ročne spretnosti bolj poudarjene.

S prilagajanjem tehnologij, opreme, IKT, računalniške podpore ter vrednot  zahtevnim trgom po letu 1990 so nastale potrebe po hitrem dousposabljanju obstoječih poklicev.

Uvajanje računalniško podprtih obdelovalnih strojev, laserskih tehnologij in računalniške  opreme, elektronskega zapisa informacij ter podatkov in navsezadnje modernih, konkurenčnih organizacijskih modelov poslovanja je narekovalo potrebo po novih  poklicnih usposabljanjih oz. kvalifikacijah.

Zaradi zgoraj navedenega je podjetje v svojih letnih strateških planih in ciljih načrtovalo nove kompetence. S spodbujanjem okolja in šolskih sfer smo skupaj s Šolskim centrom Celje usposobili preko 110 delavcev po učnih načrtih NPK za "operaterje in operaterke na računalniško podprtih obdelovalnih strojih (CNC)".

Program je potekal v treh različnih stopnjah zahtevnosti glede na že pridobljene izkušnje zaposlenih.

Teoretični del je obsegal osnovna spoznavanja in opravila na CNC-strojih, kakor tudi praktični del programa s spoznavanjem poteka dela, tehnologije, orodij, komunikacij in teamskega sodelovanja.

Pridobivanje nacionalne poklicne kvalifikacije za opravljanje poklicnih potreb gospodarstva ima več prednosti. Podjetja lahko hitro dousposobijo kader in uskladijo potrebe po novih spoznanjih in kompetencah. Zaposleni pa pridobijo javno listino, s katero pridobijo konkurenčno sposobnost zaposlitve in dodatni argument za stimulativni del osebnega dohodka. Istočasno postanejo fleksibilna in prilagodljiva delovna pomoč.


mag.Stanko Stepišnik,
direktor EMO – Orodjarna

Dostopnost spletišča