Podjetja


Kontakt za podjetja

Urška Marentič
Vodja središča za povezovanje izobraževanja in trga dela
Center RS za poklicno izobraževanje
01/5864-249
urska.marentic@cpi.si

01/5864-200 (tajništvo)

GGP, Gozdno gospodarstvo Postojna

 Edino z NPK smo lahko zagotovili potrebno število ustrezno usposobljenih delavcev za varno in učinkovito delo v gozdu. Z NPK lahko posamezne delavce tudi dokvalificiramo, oziroma jih s pridobitvijo ustrezne kvalifikacije prerazporedimo na drugo delovno mesto.

Gozdno gospodarstvo Postojna skrbi za izobraževanje delavcev različnih profilov že od leta 1953, od začetka delovanja podjetja. Pomanjkanje izšolanih delavcev za delo v gozdarstvu (sečnja, spravilo) je zahtevalo iskanje delavcev iz (pretežno kmečkega)okolja, v katerem podjetje deluje. Zaradi uvedbe novih tehnologij in načinov dela (uvedba sečnje z motorno žago, spravilo z živinsko vprego je zamenjalo spravilo s traktorji) je bilo treba zaposlene delavce, ki niso imeli ustrezne šolske izobrazbe, priučiti za nove načine dela in nove tehnologije. Zato je bila v podjetju organizirana služba za izobraževanje, ki je po končanem izobraževanju izdala potrdilo o pridobitvi ustrezne kvalifikacije. Glede na to, da smo imeli organizirano službo za izobraževanje, je potrdilo (tudi zunanje) veljalo kot verodostojno za potrebe opravljanja gozdarskih del. Obenem je bilo to, poleg spričeval o končanju poklicne šole in potrdil o opravljenih tečajih na Gozdarski šoli v Postojni, tudi uradno priznanje dosežene kvalifikacije. Le tako smo lahko zagotovili potrebno število ustrezno usposobljenih delavcev za varno in učinkovito delo v gozdu.

Po razmeroma ugodnih letih, ko je bilo delo v gozdu iskano in cenjeno, se je predvsem zaradi težavnosti dela in nevarnosti pri delu zanimanje za delo v gozdu začelo zmanjševati. To se je in se še kaže v razmeroma majhnem vpisu dijakov v poklicno šolo na Srednji gozdarski in lesarski šoli v Postojni. Prav tako je bilo majhno zanimanje tistih, ki bi lahko prek tečajev pridobili ustrezno kvalifikacijo na Srednji gozdarski in lesarski šoli. Zato je v nekaj letih zaradi fluktuacije (večinoma upokojitev) začelo primanjkovati ustrezno kvalificiranih delavcev.

Ob uvedbi sistema nacionalnih poklicnih kvalifikacij v Sloveniji naše podjetje za delo v gozdarstvu ni zaposlovalo neustreznih kvalificiranih delavcev. Smo pa v tem sistemu prepoznali priložnost, da s primernim pristopom med potencialnimi kandidati za zaposlitev dobimo nove, ustrezno usposobljene delavce za varno in učinkovito delo v gozdu.

Po nekaj sušnih letih na področju ponudbe delovne sile za delo v gozdu je zanimanje začelo naraščati predvsem pri mlajši populaciji. To so večinoma ljudje, ki že imajo svoj poklic, vendar so si znanja in spretnosti za delo v gozdu pridobili skozi delo v lastnem ali tujem gozdu ali pa so opravili ustrezni tečaj. S sistemom nacionalnih poklicnih kvalifikacij smo z njimi lahko začeli razgovore o zaposlitvi. Kandidatu, ki se odloči za zaposlitev v našem podjetju, omogočimo pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije po sistemu, ki ga zagotavlja izvajalec.

Prednost sistema nacionalnih poklicnih kvalifikacij za naše podjetje je tudi v tem, da lahko, če se pokažeta potreba in interes, posamezne delavce dokvalificiramo, oziroma s pridobitvijo ustrezne kvalifikacije prerazporedimo na drugo delovno mesto. Tako lahko izkoristimo zmogljivosti tistih zaposlenih, ki imajo znanja in spretnosti za opravljanje več različnih del in opravil.

Spremljanje dela in učinkov teh delavcev je pokazalo, da ne zaostajajo za tistimi, ki so končali redno izobraževanje. Glede na razmeroma stalno pomanjkanje ustreznih delavcev za delo v gozdu je sistem NPK za naše podjetje zelo primerna oblika reševanja potreb po delavcih.

Razgovori z zaposlenimi, ki so pridobili NPK, potrjujejo umestnost uvedbe tega sistema. Vsi, ki smo jih zaposlili in jim omogočili pridobitev NPK, so namreč želeli delati v gozdu, vendar kljub znanju in spretnostim zaradi zakonskih določil tega niso smeli. Prednost vidijo tudi v tem, da lahko pridobijo več poklicev za različna delovna mesta. Tako pridobljena univerzalnost je tudi prednost pri ohranjanju zaposlitve ali iskanju nove.


Evgen Požar
GGP, Gozdno gospodarstvo Postojna, d. o. o.

Dostopnost spletišča