Podjetja


Kontakt za podjetja

Urška Marentič
Vodja središča za povezovanje izobraževanja in trga dela
Center RS za poklicno izobraževanje
01/5864-249
urska.marentic@cpi.si

01/5864-200 (tajništvo)

Iskra Avtoelektrika, d. d.

 Posodabljanje proizvodnje z novo tehnologijo je zahtevalo vse več strokovno usposobljenih ljudi. Prednosti NPK s stališča našega podjetja je pridobitev poklica za tiste, ki ga nimajo in hitra prekvalifikacija tistih, ki že imajo poklic, saj si z NPK pridobijo potrebna znanja. Posamezniki pa si z NPK pridobijo tudi možnost napredovanja na delovnem mestu, ker smo NPK umestili v sistemizacijo delovnih mest.

Zahteve po konkurenčnosti na tujih trgih in razmere na trgu delovne sile v domačem okolju so pripeljale do vpeljave sistema nacionalnih poklicnih kvalifikacij v industriji.
Posodabljanje proizvodnje z novo tehnologijo je zahtevalo vse več strokovno usposobljenih ljudi. Na podlagi analiz izobrazbene strukture zaposlenih smo ugotovili, da obstaja izobrazbeni primanjkljaj poklicev III. in IV. stopnje strojne smeri, in sicer v proizvodnji in na delovnih mestih, ki so s proizvodnjo povezana. Neskladnost med dejansko in zahtevano izobrazbo je vključevala skoraj četrtino vseh zaposlenih. Še bolj se je ta razkorak pokazal, ko se je povečala prodaja in je s tem začelo primanjkovati strokovne delovne sile s področja strojništva.

Ti razlogi so pripeljali do preoblikovanja internih predpisov in vpeljave NPK. Delavcu se je interno priznalo izenačitev s III. stopnjo izobrazbe, s tem pa omogočilo tudi napredovanje, ki pa ni postalo avtomatizem; treba je bilo upoštevati tudi vsa druga merila iz internega pravilnika o napredovanju.

Ugotovili smo, da sta le eno ziroma dva odstotka delavcev, ki lahko takoj pristopijo k preverjanju in potrjevanju NPK in da tudi med novozaposlenimi noben delavec ne ustreza merilom za pridobitev NPK. Najprej smo morali organizirati usposabljanje za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije tako delavcev brez poklica kot tudi tistih, ki so se želeli prekvalificirati. Izkazalo se je, da bi bilo tako usposabljanje za podjetje, ki nima posebnih učnih mest za te namene, obremenjujoče. Poseganje v proizvodnjo je bilo nesprejemljivo, težava pa je bila tudi dvoizmensko delo. Po pomoč smo se obrnili na zunanjo izobraževalno institucijo, in sicer na Tehniški šolski center iz Nove Gorice, ki lahko ponudi veliko več kot samo pridobivanje izkušenj na posameznih strojih. S partnerskim sodelovanjem smo pridobili čas, delavec pa se je lahko hitreje vključil v proizvodni proces. Podjetje kot plačnik usposabljanja je postavilo pogoj, da se ob tem pridobi tudi del teoretičnih znanj in možnost nadaljevanja izobraževanja za pridobitev poklica z nazivom "Oblikovalec kovin" za kandidate, ki bi se čutili dovolj sposobni, oziroma bi si to želeli.

Postopek svetovanja za pridobitev NPK je potekal že pred prijavo kandidata. Najprej smo interno objavili, da bomo začeli sodelovati z zunanjo institucijo za usposabljanje NPK. Nato smo skupaj z izvajalcem organizirali priprave na usposabljanje. NPK smo predstavili vsem vodjem linij v podjetju. Poleg zunanjega izvajalca in svetovalca se je predstavitve udeležil tudi predstavnik podjetja in predstavil interes podjetja za dvig strokovne izobrazbene strukture oziroma interes podjetja, ki je pripravljeno pokriti vse stroške. Po predstavitvi so vodje posebej informirali delavce ter jih napotili po dodatne informacije k svetovalcu za NPK. Po pogovoru s svojim vodjem so se lahko odločili za prijavo v postopek za potrjevanje in preverjanje NPK. Nato je svetovalec ocenil kandidata, preveril izpolnjevanje vstopnih pogojev, ki jih zahteva omenjena kvalifikacija, ga po potrebi napotil na usposabljanje in mu ponudil pomoč pri pripravi zbirne mape. Del tega je bil tudi kratka seminarska naloga, ki jo je kandidat pripravil ob pomoči vodje na svojem delovnem mestu. V njej je zajel vse, kar se od njega kot upravljavca strojev v proizvodnji pričakuje, in se tako pripravil, da svoje znanje neposredno dokaže, če bi to od njega zahtevala izpitna komisija.

Čeprav so bile z usposabljanjem povezane tudi nekatere ovire (predvsem bojazen, ali bo kandidat zmogel, slabe izkušnje s šolskim sistemom, obremenjenost, majhen interes za usposabljanje) pri kandidatih brez poklica, se je to rešilo s primernim načinom poučevanja skupine, s podrobnimi pojasnili in z nenehnim spremljanjem kandidata skozi usposabljanje. Zapišemo pa lahko, da so prednosti nacionalne poklicne kvalifikacije s stališča zaposlenih v podjetju naslednje:

–    pridobitev poklica za tiste, ki ga nimajo;
–    hitra prekvalifikacija tistih, ki že imajo poklic, saj si tako pridobijo potrebna znanja;
–    možnost napredovanja posameznika na delovnem mestu zaradi umestitve NPK v
      sistemizacijo delovnih mest;
–    vrnitev zaupanja v izobraževalni sistem zaradi drugačnega pristopa k usposabljanju
      tistim, ki so ga izgubili;
–    možnost nadaljevanja izobraževanja za poklic oblikovalec kovin prek sistema
      modulov;
–    NPK je nacionalno-veljavna listina, ki pripomore tudi h krepitvi posameznikove
      samopodobe.

Prednosti nacionalnega sistema s stališča podjetja IskraAvtoelektrika, d. d., so:

–    izstopata tako hitrost kot tudi kakovost pridobivanja znanja;
–    v primeru usposabljanja lahko kandidati pridobijo tudi del strojniških teoretičnih
      znanj;
–    poveča se notranja mobilnost delavca – notranja prožnost delavca;
–    proizvodnja ni motena, ker usposabljanje poteka zunaj delovnega časa;
–    usposabljanje se lahko prilagodi dvoizmenskemu delu;
–    z usposabljanjem je mogoče doseči boljše poznavanje delovnih mest v proizvodnem
      procesu ter pridobiti znanja iz komunikacije;
–    nižji stroški za pridobitev NPK v primerjavi s šolskim sistemom.


Edvard Gal,
Iskra Avtoelektrika, d.d.

Dostopnost spletišča