Podjetja


Kontakt za podjetja

Urška Marentič
Vodja središča za povezovanje izobraževanja in trga dela
Center RS za poklicno izobraževanje
01/5864-249
urska.marentic@cpi.si

01/5864-200 (tajništvo)

KRKA, d. d.

 V današnjem času, ko zelo poudarjamo strategijo vseživljenjskega učenja, je pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije odprla možnost hitrega, funkcionalnejšega, cenejšega in zlasti ustreznejšega sledenja spremenjenim zahtevam avtomatiziranih procesov in to večkrat v delovni dobi.

V Krki smo dolgo iskali najustreznejšo obliko preverjanja in potrjevanja znanja za sodelavce, ki so si veliko neformalnega znanja, spretnosti in izkušenj pridobili na delovnem mestu.

Možnost za vpeljavo novosti je prinesel Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, ki je bil sprejet septembra 2000. Po sprejetju zakona se nam je za praktično uporabo odprla nova sistemska pot preverjanja  in potrjevanja znanj, spretnosti, veščin in kompetenc, ki jih zaposleni sodelavec potrebuje za opravljanje določene vrste del na konkretnem delovnem mestu.

V Krki smo se takoj po sprejetju zakona o poklicnih kvalifikacijah odločili, da to možnost preizkusimo tudi v praksi. Podali smo pobudo za pripravo poklicnega standarda in se sistematično lotili izdelave profila poklica za procesničarja v farmacevtski proizvodnji in priprave strokovnih podlag za poklicni standard. Izdelali smo prvi katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti za poklicno kvalifikacijo "Proizvodni procesničar v farmacevtski industriji". Katalog je v maju 2001 sprejel Strokovni svet RS za poklicno izobraževanje. Pri pripravi poklicnega standarda in kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti je sodelovala izbrana skupina strokovnjakov iz Krke, Leka, BayerPharme ter sindikata kemije. Na osnovi izkušenj izdelave prvega standarda in kataloga smo jih pripravili še pet in s tem pokrili potrebe po kvalificiranih sodelavcih v proizvodnji gotovih izdelkov, farmacevtskih učinkovin in logistiki na dveh stopnjah zahtevnosti III. in IV.

Krka se je leta 2002 pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve vpisala v register izvajalcev postopkov za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

Imamo eno svetovalko za nacionalno poklicno kvalifikacijo in 16 članov izpitnih komisij.

Ker so znanja in spretnosti za farmacevtsko industrijo specifična, smo v Krki najprej pripravili program izobraževanja in usposabljanja, ki je zaposlenim omogočil sistematično pridobitev zahtevanega teoretičnega znanja in spretnosti. Osnova za pripravo programa je bil katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti.

Program usposabljanja za poklicno kvalifikacijo poteka predvidoma eno leto. Vključuje teoretični in praktični del, in sicer v obliki predavanj, razgovorov, strokovnih ogledov in učenja na delovnem mestu. Vodijo ga Krkini strokovnjaki z različnih področij dela v proizvodnji učinkovin in končnih izdelkov ter v  logistiki.

Ves čas, dokler traja ugotavljanje in potrjevanje znanja (to je od prvega stika s kandidatom pa do izdaje certifikata), ima svetovalka pomembno vlogo. Na začetnem svetovalnem razgovoru svetovalka  razloži potek sistema dokazovanja znanj, temu pa  sledijo individualni svetovalni razgovori, namenjeni pomoči in svetovanju pri zbiranju ustrezne dokumentacije za pripravo portfelja.

Vsa dokazila, zbrana v portfelju, pregleda komisija, ki preverja in potrjuje znanje na nacionalnem nivoju in je imenovana s strani državnega izpitnega centra. Po pregledu portfeljev sledi še preverjanje kompetenc, določenih s katalogom na delovnem mestu kandidata.

TABELA: PODELJENI CERTIFIKATI V OBDOBJU 2004─2013


Interes vodstva kot tudi sodelavcev je za nov certifikatni sistem zelo velik. Prihaja veliko prošenj in telefonskih klicev, kjer sodelavci iz proizvodnih obratov in zunanjih institucij iščejo informacije in možnosti vključitve v proces preverjanja in potrjevanja, kar nam tudi dokazuje pravilno izbiro sistema.

V današnjem času, ko zelo poudarjamo strategijo vseživljenjskega učenja, je pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije odprla možnost hitrega, funkcionalnejšega, cenejšega in zlasti ustreznejšega sledenja spremenjenim zahtevam avtomatiziranih procesov in to večkrat v delovni dobi.

Prednosti sistema NPK za KRKO in posameznika:

-    najnovejša znanja, spretnosti in veščine, pridobljene na delovnem mestu,
-    prenos znanj s predavatelji iz neposredne prakse in pomoč mentorjev na delovnih
     mestih kandidatov,
-    lažje povezovanje znanja med teorijo in prakso ter večja fleksibilnost,
-    pridobitev znanj za točno določeno delo,
-    hitro prilagajanje sodelavcev na spremembe v delovnem procesu,
-    krajši čas usposabljanja,
-    manjši stroški,
-    za sodelavce preko agencij možnost zaposlitve za nedoločen čas,
-    napredovanje na delovnem mestu v višji plačilni razred.

Zavzetost in motivacija vseh, ki smo bili vključeni v nastajanje novega procesa učenja od začetka do konca, je bila zelo visoka, saj je bila povezana z vrednotami, ki so danes pomembne za Krko: hitrost in fleksibilnost, partnerstvo in zaupanje ter kreativnost in učinkovitost.

Poudarili bi, da vsa leta nismo nikoli odpuščali sodelavcev, ampak smo njihovo zaposljivost in mobilnost povečali z dopolnjevanjem znanja iz farmacevtike, s prekvalifikacijo in dokvalifikacijo za delo.

V novi sistem vključujemo tudi zaposlene preko agencij, ki so s tem pridobili možnost prehoda v redno zaposlitev v Krko, kar predstavlja tudi prispevek k večji zunanji in notranji mobilnosti delavcev.


Petra Novak Tekavčič
KRKA, d.d.


Dostopnost spletišča