Podjetja


Kontakt za podjetja

Urška Marentič
Vodja središča za povezovanje izobraževanja in trga dela
Center RS za poklicno izobraževanje
01/5864-249
urska.marentic@cpi.si

01/5864-200 (tajništvo)

Slovenska vojska

 Z NPK do večje vrednosti vojaških poklicev tudi v civilnem okolju. Pripadniki SV se namreč stalno izobražujejo in usposabljajo za različna dela in naloge ter s tem pridobivajo dodatna nova znanja in usposobljenosti. NPK nam s tem omogočajo certificiranje vseh pridobljenih znanj in njihovo primerljivost s poklici v civilni sferi.

S profesionalizacijo SV in njenim preoblikovanjem ter vključevanjem v mednarodne integracije se je pokazala potreba po večji normativni ureditvi poklicnega opravljanja dela.

Področje poklicev je bilo treba urediti, da bi s tem zaposlenim omogočili družbeno veljavnost poklicnih dolžnosti v SV in mednarodno primerljivost.

Po enotni metodologiji je bilo pripravljenih 49 različnih poklicnih standardov za vojaške poklice. Ob zaposlitvi v SV se poleg nekaterih specifičnih pogojevzahteva za posamezno dolžnostleustrezna stopnja izobrazbe brez določene smeri. Zato smo se odločili, da vojaške poklice uredimo z vpeljavo sistemanacionalnih poklicnih kvalifikacij. Sistem NPK se je torej v SV uvedel kot posledica profesionalizacije.

Ureditev poklicnih kvalifikacij je bila podprojekt v okviru profesionalizacije SV. NPK so pomemben dejavnik pri opravljanju profesionalnih nalog vojakov, podčastnikov in častnikov. V naborniški vojski opravljanje različnih dolžnosti in nalogzadovoljivo okvalificiramo in poimenujemo z vojaškoevidenčnimi dolžnostmi. Za poklicno opravljanje teh del in dolžnosti pa potrebujemo tako v organizaciji kot z vidika posameznika nekaj več. To smo v SV zagotovili z NPK.

Pripadniki SV se namreč stalno izobražujejo in usposabljajo za različna dela in naloge ter s tem pridobivajo dodatna nova znanja in usposobljenost. NPK nam s tem omogočajo certificiranje vseh pridobljenih znanj in njihovo primerljivost s poklici v civilni sferi.

Poklicni standardi za vojaške poklice so zasnovani dokaj široko in omogočajo večjo mobilnost posameznika v civilnem okolju. Poklicni standardi so izdelani po enotni metodologiji Centra RS za poklicno izobraževanje in so družbeno priznani. To omogoča medsebojno ugotavljanje doseženih znanj in s tem dokaj dobre možnosti za zaposlitev v civilnem okolju po preteku pogodbenih obveznosti v SV.

Za SV pomeni uvedba NPK velik dosežek pri zagotavljanju primerljivosti poklicev z drugimi vojskami in civilnim okoljem, predvsem pa daje posameznikom ustrezno dokazilo o njihovi dodatni usposobljenosti in znanju. To pripadnikom po končanem delu v SV omogoča lažje prehajanje v druga delovnaokolja.


Jože Majcenovič,
polkovnik vpokoju

Dostopnost spletišča