Podjetja


Kontakt za podjetja

Urška Marentič
Vodja središča za povezovanje izobraževanja in trga dela
Center RS za poklicno izobraževanje
01/5864-249
urska.marentic@cpi.si

01/5864-200 (tajništvo)

Zavod za oskrbo na domu Ljubljana

 Z NPK do profesionalizacije dejavnosti in dviga kvalitete izvajanja storitev

Sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij in znotraj tega nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) socialni oskrbovalec/oskrbovalka na domu ima pomembno vlogo na področju dejavnosti socialne oskrbe na domu. Socialnovarstvena storitev pomoč na domu, ožje socialna oskrba na domu, je v slovenskem prostoru najbolje razvita oblika formalne pomoči v skupnosti. Sistemsko jo urejajo zakonodaja s področja socialnega varstva in občinski predpisi. V obliki javne službe jo zagotavljajo in sofinancirajo lokalne skupnosti, izvajajo pa različne organizacije: javni zavodi (zavodi ali centri za pomoč na domu, domovi za ostarele, centri za socialno delo) ali zasebniki s koncesijo. Javni zavod Zavod za oskrbo na domu Ljubljana (v nadaljevanju ZOD), kot največji izvajalec omenjene dejavnosti v Sloveniji, zaposluje 119 socialnih oskrbovalcev in oskrbovalk na domu. Njihova izobrazba je različna: nekaj je bolničarjev negovalcev, nekaj zdravstvenih tehnikov in kar 63 takih, ki imajo že pridobljen certifikat NPK. Trenutno je v postopku še 11 kandidatk z namenom, da pridobijo ustrezno izobrazbo za zasedbo delovnega mesta.

Socialna oskrba na domu je namenjena starejšim, bolnim ter invalidnim osebam, ki živijo doma ter zaradi bolezni in povezanih sprememb s starostjo, boleznijo ali invalidnostjo potrebujejo občasno ali vsakodnevno pomoč. To je pomoč pri vsakdanjih opravilih in aktivnostih (osebna higiena, pomoč v gospodinjstvu in pri vzpostavljanju ter ohranjanju socialnih stikov), s čimer se uporabnikom omogoči kvalitetno bivanje v domačem okolju. Socialna oskrba je strokovno vodeni proces in ga opravljajo za to usposobljene osebe, koordinatorji ter socialni oskrbovalci in oskrbovalke na domu, za katere sta izobrazba in usposobljenost zakonsko predpisani. Uporabniki storitev socialne oskrbe imajo specifične potrebe, ki zahtevajo ustrezne strokovne pristope in  znanja  zaposlenih.

Kadrovanje v dejavnosti oskrbe na domu se vse od prvih začetkov, nekako pred 20 leti ali morda več, nenehno spreminja. V začetnem obdobju so bile osebe, ki so izvajale pomoč na domovih uporabnikov, predvsem zaposlene ženske preko javnih del, ki so največkrat zaradi zapiranja nekaterih velikih podjetij ostale brez službe. Praviloma so imele nizko izobrazbo, mnogokrat osnovnošolsko ali poklicno. Imele so veliko delovnih in življenjskih izkušenj, visoko motivacijo in srčnost za tovrstno delo. Pogosto s(m)o jih imenovali gospodinje. Poklicni profil socialni oskrbovalec/oskrbovalka na domu se je izoblikoval postopoma. Začetki razvoja NPK socialna oskrbovalka/socialni oskrbovalec na domu segajo pred leto 2000. Na podlagi izkušenj in potreb pri neposrednem delu z uporabniki so strokovne delavke s tega področja in v sodelovanju z drugimi strokovnimi inštitucijami postopoma oblikovale standard poklica, ki je dobil današnji naziv in vsebino, do danes spreminjena le enkrat. Je eden izmed prvih formalno oblikovanih profilov v sistemu NPK v Sloveniji. Razvil se je iz potreb na terenu pri delu z uporabniki in na podlagi potreb zaposlenih, da so pri delu ustrezno opremljeni z znanjem in kompetencami za suvereno opravljanje poklica. Mnogim drugim, kasneje oblikovanim NPK, je pomenil vzorčni model.

Že pred letom 2010, ko je Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev predpisal, da storitev neposredne socialne oskrbe, med drugimi, opravljajo osebe, ki imajo pridobljeno poklicno kvalifikacijo socialni oskrbovalec/oskrbovalka na domu, je ZOD svoje zaposlene motiviral, da pridobijo ustrezno izobrazbo – nacionalno poklicno kvalifikacijo. Pri zaposlovanju novih sodelavcev je dajal prednost tistim, ki so imeli že pridobljeno ustrezno izobrazbo, tudi NPK.

ZOD kot največji izvajalec dejavnosti v Sloveniji se zaveda pomembnosti zaposlovanja ustrezno izobraženega in usposobljenega kadra za kvalitetno nudenje storitev svojim uporabnikom, zato je tudi izvajalec verificiranega izobraževanja za svoje zaposlene. Sklenjeno izobraževanje je eden izmed pogojev za vstop v postopek NPK. Usklajene izobraževalne vsebine s standardom poklica temeljijo na dolgoletnih izkušnjah v dejavnosti in so prilagojene dejanskim potrebam za delo na terenu s specifičnimi ciljnimi skupinami uporabnikov. Hkrati ZOD tudi upošteva značilnosti kandidatov in kandidatk, ki vstopajo v postopek NPK. Največkrat so te osebe z večletnimi formalnimi ali neformalnimi delovnimi izkušnjami, pridobljenimi med opravljanjem dela oziroma poklica, s prostovoljnim delom, z delom v zasebni sferi  - pomoč družini, sorodnikom ali v skupnosti, z aktivnostmi v prostem času, s samoučenjem ali z učenjem  v neformalnih in formalnih oblikah izobraževanja. Zaradi specifičnosti poklica štejejo tudi življenjske izkušnje, socialne kompetence in zrelost kandidata ter njegove osebnostne lastnosti.

NPK sta možnost in priložnost za posameznika, da pridobi javnoveljavno listino o poklicni usposobljenosti na podlagi izkušenj, znanja in kompetenc, ki jih določa poklicni standard in jih ni moč pridobiti v sistemu rednega formalnega izobraževanja. Že zaposlenim z neustrezno oziroma pomanjkljivo izobrazbo omogoča pridobitev ustrezne izobrazbe za ohranitev delovnega mesta. Nezaposlenim omogoča do- in prekvalifikacijo ter tako poveča njihovo možnost za zaposlitev, saj gre za poklicno kvalifikacijo, kjer so še odprte možnosti zaposlovanja. Širše je sistem nacionalnih poklicnih kvalifikacij na področju socialne oskrbe na domu omogočil profesionalizacijo poklica in dvig kvalitete izvajanja storitev. Na trgu delovne sile omogoča hitrejše in cenejše oblikovanje ustreznih kadrov ter tako relativno hiter odziv potrebam trga dela. Sistem NPK uresničuje sodobne koncepte vseživljenjskega učenja in odpira možnosti zaposlovanja delavcem iz težje zaposljivih skupin.

ZOD se zaveda, da je za strokovno opravljanje storitev potreben ustrezno usposobljen kader, ki  izvaja kvalitetne storitve za svoje uporabnike, zato nadaljuje s prizadevanji za podporo zaposlenim, tudi finančno, da pridobijo certifikat NPK, pri čemer ima znatno podporo financerja: Mestne občine Ljubljana. Dve strokovni delavki sta vključeni v sistem NPK kot članici komisije za preverjanje in potrjevanje in tako spoznata bodoče ustrezne kandidate za zaposlitev v ZOD. Na tak način je mogoče relativno hitro pridobivanje ustrezno usposobljenega kadra, ki je osnova dobremu in kvalitetnemu delu Zavoda, prepoznavnem na nacionalnem nivoju.


Laura Perko,
Zavod za oskrbo na domu Ljubljana

Dostopnost spletišča