Podjetja


Kontakt za podjetja

Urška Marentič
Vodja središča za povezovanje izobraževanja in trga dela
Center RS za poklicno izobraževanje
01/5864-249
urska.marentic@cpi.si

01/5864-200 (tajništvo)

Kdo izvaja NPK

Postopke za preverjanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij lahko izvajajo medpodjetniški izobraževalni centri, šole, organizacije za izobraževanje odraslih in zbornice, ki izvajajo javno veljavne izobraževalne programe. Izpolnjevati morajo materialne in kadrovske pogoje, določene s katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti za NPK, ter drugimi akti, če je tako določeno s posebnimi predpisi. Za področja, za katera ni zagotovljenih pogojev v omenjenih organizacijah, izbere Državni izpitni center izvajalca postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij na podlagi javnega razpisa. Državni izpitni center vpiše izvajalce postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij v register izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje kvalifikacij.

Seznam vseh izvajalcev NPK

Dostopnost spletišča