Podjetja


Kontakt za podjetja

Urška Marentič
Vodja središča za povezovanje izobraževanja in trga dela
Center RS za poklicno izobraževanje
01/5864-249
urska.marentic@cpi.si

01/5864-200 (tajništvo)

NPK se hitro odziva na potrebe podjetij

- Sistem NPK ponuja številne NPK, ki jih podjetja potrebujejo, lahko pa tudi podjetja kadarkoli podajo pobudo za pripravo novega NPK.

- Priprava novih ali revizija obstoječih NPK je dosežena s hitrimi postopki - od pobude podjetij za pripravo NPK do njegove pravnoformalne uveljavitve. Odziv na tehnološke spremembe, spremembe v delovnih procesih in v naravi dela je tako s pomočjo NPK lahko zelo hiter. Zaradi takšne prožnosti in prilagodljivosti se sistem NPK veliko hitreje odziva na spremembe tržišča in na kadrovske potrebe podjetij kakor šolski izobraževalni sistem.

- NPK so naročilo trga dela, zato je omogočeno, da v vseh fazah njihove priprave sodelujejo tudi podjetja. Zaradi takšnega pristopa pri pripravi NPK so v te kvalifikacije umeščene aktualne kompetence, spretnosti in znanja, ki jih potrebujejo kadri v podjetjih.

- NPK se pripravljajo za trg dela tudi na področjih, kjer izobraževalni programi ne ponujajo nobenih kvalifikacij, kar dodatno pomaga pri hitrem odpravljanju razlik med povpraševanjem in ponudbo na trgu dela.


NPK omogoča hitro pridobivanje javnih listin za poklicno kvalifikacijo

NPK omogoča dokaj hitro in enostavno pridobivanje javnoveljavnih listin za poklicno kvalifikacijo zaradi možnosti upoštevanja in priznavanja delovnih izkušenj in neformalnega učenja. V kolikor pa kandidat za NPK ne izkazuje vseh znanj in spretnosti glede na želen NPK, so ponekod na voljo tudi krajši programi usposabljanja za manjkajoča znanja in spretnosti, kar na koncu vseeno lahko vodi v formalno pridobitev kvalifikacije kljub morebitnemu pomanjkanju predhodnih delovnih izkušenj.


NPK pomeni racionalizacijo pridobivanja ustreznega kadra

- Omogoča pridobivanje specifičnih strokovnih znanj in kompetenc, ki jih podjetja potrebujejo.

- Ponuja možnost premagovanja kadrovskih omejitev pri zaposlovanju zaradi pomanjkanja javnih listin.

- Ponuja možnost dodatnih kvalifikacij ali specializacij za zaposlene, možnost prekvalifikacij ipd, kar prispeva k učinkovitejšemu načrtovanju izobraževanja in usposabljanja zaposlenih.

- Znižuje stroške kadrovanja delavcev, saj podjetja preverjanja kandidatov lahko prepustijo izvajalcem postopkov ugotavljanj in potrjevanj NPK.


NPK omogoča transparentnost kadrovanja

V NPK so kompetence, spretnosti in znanja jasno zapisani, s čimer se poveča preglednost vseh znanj in spretnosti zaposlenih, kar podjetjem omogoča večjo transparentnost kadrovanja, lažje usklajevanje delavcev in delovnih mest ter s tem boljšo izkoriščenost znanja in večjo produktivnost podjetja.


Primerjava med certifikatom NPK in šolskim spričevalom

- Z NPK posamezniki izkazujejo poklicno usposobljenost za določen poklic na določeni ravni zahtevnosti del, ne dobijo pa stopnje izobrazbe.

- Pri nekaterih NPK je določena stopnja ali smer izobrazbe že predpogoj za pridobitev NPK.

- V nekaterih primerih lahko posameznik pridobi tudi NPK na višji ravni zahtevnosti del od posameznikove dosežene stopnje izobrazbe.


Primerjava med certifikatom NPK in šolskim spričevalom

- Z NPK posamezniki izkazujejo poklicno usposobljenost za določen poklic na določeni ravni zahtevnosti del, ne dobijo pa stopnje izobrazbe.

- Pri nekaterih NPK je določena stopnja ali smer izobrazbe že predpogoj za pridobitev NPK.

- V nekaterih primerih lahko posameznik pridobi tudi NPK na višji ravni zahtevnosti del od posameznikove dosežene stopnje izobrazbe.


NPK se umešča v slovensko ogrodje kvalifikacij

NPK bo skupaj z ostalimi poklicnimi kvalifikacijami na nacionalni ravni umeščen v Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK), ki bo povezano tudi z Evropskim ogrodjem kvalifikacij (EOK). Vsak delodajalec v  Evropski uniji bo lahko preko spletne baze EOK preveril, kakšna znanja in kompetence ima posameznik, ki je pridobil določen NPK, to pa bo ponujalo možnost vzajemnega priznavanja kvalifikacij in zaposlovanja v drugih državah EU.

Dostopnost spletišča