Podjetja


Kontakt za podjetja

Urška Marentič
Vodja središča za povezovanje izobraževanja in trga dela
Center RS za poklicno izobraževanje
01/5864-249
urska.marentic@cpi.si

01/5864-200 (tajništvo)

Vloga podjetij v sistemu NPK

NPK so naročilo trga dela zato sistem NPK temelji na vključevanju delodajalcev v vseh fazah nastajanja NPK. Priprava novih ali revizija obstoječih NPK je dosežena s hitrimi postopki - od pobude podjetij za pripravo NPK do njegove pravnoformalne uveljavitve preteče približno pol leta ali nekoliko dlje. Čas priprave NPK je odvisen od ustrezne predhodne analize potreb po NPK, od usklajenosti in angažiranosti socialnih partnerjev pri pripravi NPK, od okoliščin, ki so povezane z morebitno področno zakonodajo s področja dejavnosti NPK ipd.

Vloga posameznega podjetja, ki želi pripravit nov NPK, je predvsem: 

1. oddaja pobude za nov NPK
2. sodelovanje v nacionalni delovni skupini, kjer se pripravijo strokovne vsebine kvalifikacije.

Delovno skupino metodološko koordinira Center RS za poklicno izobraževanje, ki nudi tudi vso strokovno in administrativno podporo.

Vloga podjetij pri pripravi NPK:
Podjetje Centru RS za poklicno izobraževanje posreduje pobudo za pripravo NPK na predpisanemu obrazcu za oddajo pobude
Področni odbor za poklicne standarde obravnava pobudo in imenuje uveljavljene strokovnjake v nacionalno delovno skupino za pripravo NPK
Nacionalna delovna skupina pripravi predlog za NPK
Obravnava in potrditev predloga za NPK na Strokovnem svetu RS za poklicno in strokovno izobraževanje. S podpisom ministra pristojnega za delo NPK vstopi v uradno veljavo.
Poklic in koda iz Standardne klasifikacije poklicev oziroma zaokrožen sklop del in nalog

Obrazložitev:
Vpišite ime in kodo poklica iz Standardne klasifikacije poklica. Poklic navedite v ženski in moški obliki; poimenujte ga tako, kot je poimenovan v Standardni klasifikaciji poklicev. Pri poimenovanju poklicev upoštevajte najprej razpoložljiva imena, navedena v osnovnem seznamu SKP, zatem imena, navedena v kodirnem seznamu SKP.

Če v SKP ne najdete ustreznega imena poklica, predlagajte ime za poklic glede na tipična dela, ki jih opravljajo osebe v tem poklicu.


Sklopi tipičnih del v poklicu

Obrazložitev:
Navedite zaokrožene sklope (področja) del in znotraj njih tipična dela v okviru poklica, za katerega se predlaga priprava poklicnega standarda. Navedite delovna okolja (podjetja, zavodi, ipd.), ki so bila osnova za popis del).

Opis naj obsega dela in naloge, ki se pojavljajo v običajnem tehnično-tehnološkem ali organizacijskem zaporedju delovnega procesa. Opis del in nalog vključuje tudi predmete dela in delovne pripomočke.


Obstoječe možnosti za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije

Obrazložitev:
Navedite naziv programa poklicne oziroma strokovne izobrazbe, po katerem si je mogoče pridobiti poklicno kvalifikacijo (npr. poklic v nomenklaturi poklicev oziroma zaokrožen sklop del znotraj poklica.


Ocena potreb na trgu dela glede na dolgoročni razvoj gospodarstva oziroma drugih dejavnosti

Obrazložitev:
Pobudo predlagatelj utemelji z oceno letnih potreb po delavcih za obdobje naslednjih petih let, ki se nanaša najmanj za okolje (regijo), iz katerega pobuda prihaja.


Pravna podlaga oziroma predpisi v Sloveniji in državah EU

Obrazložitev:
V primeru, da je za predlagani poklicni standard podlaga zakon, navedite ime zakona in datum objave. Če vsebina in zahtevnost poklica temelji na predpisu EU, ga navedite. Upoštevajte direktive Evropske zveze oziroma druge dokumente.


Mednarodna primerljivost

Obrazložitev:
Priložiti je potrebno informacije o poklicu in načinu usposabljanja za opravljanje poklica v primerljivih državah (npr. reguliran poklic v državah EU in v Sloveniji, primeri standardov v državah EU).
Člane Področnih odborov za poklicne standarde na predlog socialni partnerjev (pristojnih ministrstev, sindikatov, delodajalcev, združenj, zvez ipd.) imenuje Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Trenutno deluje 10 Področnih odborov za poklicne standarde in vsak od njih pokriva svoje strokovno področje. Področni odbori za poklicne standarde so namenjeni izključno interesom trga dela, zato vanje niso vključeni predstavniki izobraževanja.

V skladu s 14. členom Zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Ur. List RS 1/07-UPB-2 in 85/09), področni odbor:
 1. obravnava utemeljenost pobud za poklicne standarde in kataloge standardov strokovnih znanj in spretnosti za NPK (v nadaljnjem besedilu: katalog) glede na:
  • trajnost,
  • razširjenost,
  • uporabnost pri različnih delih,
  • možnost zaposlitve večjega števila delavcev,
  • mednarodno primerljivost,
  • usklajenost s predpisi v okviru Republike Slovenije in Evropske unije,
  • uvrščenost v poklicno vertikalo,
  • združevanja v izobraževalni program in pripravo kataloga;
 2. predlaga prioritete priprave poklicnih standardov in katalogov pristojnemu strokovnemu svetu;
 3. predlaga pripravo poklicnih standardov in katalogov;
 4. predlaga sezname uveljavljenih strokovnjakov za pripravo poklicnih standardov, profilov poklicev in katalogov;
 5. predlaga strukturo kvalifikacij za področje;
 6. usklajuje vsebine poklicnih standardov in katalogov;
 7. predlaga poklicne standarde in kataloge v obravnavo pristojnemu strokovnemu svetu;
 8. predlaga revizijo poklicnih standardov in katalogov,
 9. predlaga metodologijo za pripravo poklicnega standarda in kataloga.

Vloga predstavnikov podjetij v Področnem odboru za poklicne standarde je za zagotavljanje kakovostne kvalifikacijske strukture, ki odraža resnične potrebe na trgu dela. Pri obravnavanju različnih pobud za nove nacionalne poklicne kvalifikacije je namreč potrebna skrbna selekcija pobud, s katero Področni odbor za poklicne standarde zagotavlja, da se na trgu dela pojavljajo poklicne kvalifikacije, ki odražajo resnične in ustrezne potrebe in jih tržišče dejansko potrebuje.
Podlaga za NPK katalog je poklicni standard

»Poklicni standard je naročilo trga dela in opredeljuje, kakšna znanja, spretnosti in kompetence so potrebne za opravljanje določenega poklica. Pri oblikovanju poklicnega standarda so podjetja ključnega pomena, saj so edina, ki iz svoje prakse poznajo delovne procese in trende tehnološkega razvoja stroke v prihodnosti«

Vloga tehnologov-strokovnjakov in kadrovikov iz podjetij je, da v poklicnem standardu definirajo tipična dela in naloge, ki jih potrebujejo kadri za uspešno opravljanje svojega poklica, da določijo raven zahtevnosti del poklica in na koncu priprave poklicnega standarda opredelijo tudi ustrezna strokovna znanja in kompetence, ki so potrebna za opravljanje zahtevanih del in nalog, s čimer si bodo zagotovili usposobljene delavce, ki bodo zmožni za samostojno, učinkovito in kvalitetno delo«


»Več poklicnih standardov iz sorodnega strokovnega področja na isti ravni zahtevnosti del je lahko podlaga za pripravo izobraževalnega programa, na osnovi posameznega poklicnega standarda pa se, glede na potrebe trga dela, lahko pripravi tudi podlage za certificiranje poklicne kvalifikacije. Podlaga za takšno certificiranje je katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti za NPK«


Pomembna vloga predstavnikov podjetij pri pripravi NPK katalogov je:

 1. soodločanje glede posebnih (vstopnih) pogojev za pridobitev NPK, ki jih mora izpolnjevati oseba, preden sploh lahko pristopi v postopek pridobivanja NPK
  • »Običajno pa so ti formalni - vstopni pogoji:
  • a) določena predhodna izobrazba kandidata (običajno je to povezano z ravnjo zahtevnosti del NPK-ja)
  • b) določeno obdobje predhodnih delovnih izkušenj kandidatov - iz področja NPK-ja
  • c) drugo (pri nekaterih NPK-jih so lahko vstopni pogoji tudi različna predhodno opravljena usposabljanja, določeni izdelki ali storitve, zdravniško potrdilo ipd)«

Vloga podjetij je, da, preko vstopnih pogojev zapisanih v NPK katalogu, vplivajo na nivo predhodne strokovne usposobljenosti in splošne izobrazbe kadra, ki ga želijo. Pri nekaterih NPK je namreč določena stopnja ali smer izobrazbe že predpogoj za pridobitev NPK.

 1. soodločanje glede materialnih pogojev za izvajalce preverjanj in potrjevanj NPK
  • »Vsak izvajalec (organizacija), ki želi izvajati ugotavljanje in potrjevanje NPK, mora izpolnjevati materialne pogoje, ki so zapisani v katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti za NPK«.

Naloga podjetij je, da s sodelovanjem pri zapisovanju materialnih pogojev v NPK katalogih pripravijo ustrezne kriterije, ki bodo pozneje zagotovili izbor kvalitetnih izvajalcev preverjanj in potrjevanj NPK. Izvajalci naj bi namreč, poleg materialnih pogojev za izvedbo preverjanje in potrjevanje določenega NPK, zagotavljali tudi primerno okolje za profesionalno delo članov komisij«

 1. soodločanje glede pogojev za člane komisij za preverjanje in potrjevanje NPK
  • »za vsak katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti za NPK so predpisani pogoji, kdo je lahko član komisije za preverjanje in potrjevanje NPK. Običajno so ti pogoji določeno število let delovnih izkušenj iz ustrezne stroke s področja NPK, določena stopnja in smer izobrazbe članov komisije ipd. Podjetja v skladu z zapisanimi pogoji v katalogu lahko posredujejo na Državni izpitni center predloge svojih strokovnjakov za člane komisij. V kolikor kandidati izpolnjujejo pogoje jih Državni izpitni center vpiše v bazo članov komisij in nato za vsako razpisano preverjanje in potrjevanje NPK posebej imenuje tričlansko komisijo«.

Naloga podjetij je, da s sodelovanjem pri zapisih ustreznih kadrovskih pogojev za člane komisij zagotovi strokovne člane komisij, ki dobro poznajo svoje področje dela in imajo tudi ustrezne delovne izkušnje, kar omogoča kakovostno vrednotenje poklicne usposobljenosti kandidatov za NPK.

 1. soodločanje glede nalog za preverjanje kandidatov za NPK
  • »Zbirna mapa z dokazili o ustreznih delovnih izkušnjah in neformalnem učenju predstavlja osrednji dokument s katerim lahko kandidat članom komisije dokazuje obvladovanje spretnosti in znanj, ki so predpisane v NPK katalogu. V kolikor kandidat z različnimi dokazili ne izkazuje vseh poklicnih znanj za določen NPK, lahko člani komisije, na podlagi krajših praktičnih nalog, zapisanih v NPK katalogu, kandidata preverijo še v živo«.
Vloga podjetij v strokovnem svetu RS za poklicno in strokovno izobraževanje

Za odločanje o strokovnih zadevah na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja je Vlada Republike Slovenije ustanovila Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje. Za člane Strokovnega sveta Vlada imenuje uveljavljene strokovnjake s področja poklicnega oziroma strokovnega izobraževanja, med katerimi so na predlog pristojnih zbornic ali ministrstev imenovani tudi predstavniki delodajalcev. Za pomoč pri odločanju je Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje oblikoval usklajevalna telesa - Strokovni odbor za poklicne standarde in posebne komisije, v katerih je tudi obvezna prisotnost predstavnikov podjetij.

Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje

Sodelovanje podjetij v komisijah za preverjanje in potrjevanje NPK
Predstavniki komisije za NPK, preverjajo in ocenjujejo strokovna znanja in spretnosti kandidatov za NPK
Vloga predstavnikov podjetij v komisijah za preverjanje in potrjevanje NPK

»Komisija za preverjanje in potrjevanje je pri svojem delu je avtonomna. Komisija, ki je preverjala in potrjevala NPK, s svojimi podpisi zagotavlja, da je kandidat za NPK dokazal, da obvladuje vse poklicne kompetence za določen NPK.

Kljub temu, da kandidat za NPK v zbirni mapi predloži dokazila o usposabljanju, delovnih izkušnjah ipd. lahko komisija kandidata dodatno preveri, v kolikor meni, da kandidat z dokazili u usposabljanju ali drugimi dokazili o neformalno pridobljenih znanjih in spretnostih ne dosega vseh poklicnih kompetenc, ki so potrebna za pridobitev NPK certifikata. Delo komisije je neodvisno od različnih ponudnikov priprav na preverjanje in potrjevanje NPK kakor tudi od izvajalcev postopkov ugotavljanj in potrjevanj NPK«.

Vloga predstavnikov podjetjih v komisijah za preverjanje in potrjevanj NPK je, da s svojim strokovnim, etičnim in neodvisnim pristopom pri preverjanju in potrjevanju NPK zagotavljajo kvaliteten kader, ki z NPK vstopa na trg dela.

Komisije za preverjanje in potrjevanje NPK:
 • preverja in ocenjuje strokovna znanja in spretnosti kandidatov, ki so določena s katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti za NPK;
 • vrednoti predložena dokazila in vrednoti zbirno mapo kandidata in vodi zapisnik o vrednotenju zbirne mape;
 • potrjuje poklicne kvalifikacije, v kolikor kandidat s predloženimi listinami v zbirni mapi izpolnjuje vse pogoje po katalogu;
 • napoti kandidata na preverjanje, v kolikor s predloženimi listinami v zbirni mapi ne izpolnjuje vseh pogojev določenih s katalogom itd.


Več na: Državni izpitni center

Odločitev podjetij o uporabi NPK :
 • NPK se lahko umesti v kolektivne pogodbe, sistemizacije, s čimer se certifikatnemu sistemu da pravo vrednost v primerjavi s formalno izobrazbo.
 • NPK se ne umešča v kolektivne pogodbe, sistemizacije- in je le dodatna referenca zaposlenega, ki omogoča dodano vrednost na tržišču, saj zaposlenim omogoča višji nivo svojih storitev

Da bi dobili boljšo predstavo, kako lahko NPK koristi tudi vašemu podjetju, smo zbrali nekaj primerov dobre prakse in izkušenj slovenskih podjetij s kadriranjem na podlagi NPK
Baze NPK katalogov :

Dostopnost spletišča